Градска управа за имовину

//Градска управа за имовину
Градска управа за имовину2019-01-15T13:43:06+00:00

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ИМОВИНУ
Назив државног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ
Адреса седишта:  КРАГУЈЕВАЦ, Трг Слободе 3, III спрат
Матични број: 07184069
ПИБ: 101982436
e-mail: imovinakg@gmail.com

Радно време Управе је радним даном од 7.30 до 15.30 часова.

Градска управа за имовину је формирана Одлуком о Градским управама града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца,“ број: 6/15, 9/15 и 34/16).

У Градској управи за имовину образују се следеће унутрашње организационе јединице:

  • Одељење за имовину и имовинско – правне послове,
  • Одељење за стамбене послове,
  • Служба за пословни простор града Крагујевца и
  • Служба за финансијске послове.

У Одељењу за имовину и имовинско-правне послове обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови Градске управе у области:  прибављања непокретности – земљишта у складу са Законом; отуђења непокретности – земљишта у складу са Законом; давања непокретности – земљишта на коришћење, односно у закуп у складу са Законом; идентификације и евиденције имовине Града – земљишта и ажурирања насталих промена, као и достављања изјашњења Градском правобранилаштву у поступцима давања сагласности ради изградње, легализације, реституције и другим у предметима где се као сукорисник, односно корисник, појављује Град; надзора, управљања, коришћења, очувања и увећања имовине Града – земљишта; уписа непокретности – земљишта у јавној својини Града у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима; поступка конверзије права коришћења у право својине уз надокнаду, вршења ревалоризације износа стварних трошкова прибављања права коришћења и закупа и утврђивања висине накнаде за конверзију права; поступка конверзије права дугорочног закупа грађевинског земљишта у јавној својини у право својине, у складу са Законом и одлукама Скупштине града; давање непокретности – земљитша у закуп у складу са законом; надзора над коришћењем имовине Града – земљишта; поништаја правоснажног решења о изузимању градског грађевинског земљишта; утврђивања престанака права коришћења на грађевинском земљишту, у складу са Законом; утврђивања земљишта за редовну употребу постојећег објекта и формирање грађевинске парцеле; планирања и спровођења поступка јавног надметања или прикупљања понуда за давање у закуп (привремени и трајни) или отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Града, у складу са Законом и одлукама Скупштине града; отуђења и давања у закуп (привремени и трајни) грађевинског земљишта у јавној својини Града, по спроведеном поступку јавног надметања или прикупљања понуда, у складу са Законом и одлукама Скупштине града; давања у закуп (привремени и трајни) или отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града непосредном погодбом, у складу са Законом и одлукама Скупштине града; закључивања уговора о давању у закуп (привремени и трајни) или отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града; вођења евиденције и праћења реализације закључених уговора о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града и предузимање радњи ради извршења уговора, у складу са Законом и одлукама Скупштине Града; експропријације и административног преноса земљишта и зграда; успостављања права службености и деекспропријације; послова за Комисију за враћање одузетог земљишта; принудног извршења и преузимања у посед грађевинског земљишта; припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града.

У Одељењу за стамбене послове обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови Градске управе у области: прибављања непокретности – стамбеног простора у складу са Законом; отуђења непокретности – стамбеног простора у складу са Законом; давања непокретности – стамбеног простора на коришћење, односно у закуп у складу са Законом; оснивачких права над Јавно стамбеним предузећем Крагујевац, надзор над његовим радом у складу са законом, као и утврђивања предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, као и предлога акта за именовање директора; идентификације и евиденције имовине Града – стамбеног простора и ажурирања насталих промена, као и достављања изјашњења Градском правобранилаштву у поступцима давања сагласности ради изградње, легализације, реституције и другим у предметима где се као сукорисник, односно корисник, појављује Град; надзора, управљања, коришћења, очувања и увећања имовине Града – стамбеног простора, као и подношења захтева за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе за све објекте у којима се као инвеститор или суинвеститор појављује Град, односно за све објекте који се граде на земљишту које је у јавној својини Града, осим захтева који су у овој области у надлежности јавних и јавно комуналних предузећа; уписа непокретности – стамбеног простора у јавној својини Града у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима и вођење регистра стамбених зграда; евиденције обрачуна, уз стручну помоћ Групе за економско-финансијске послове, и достава исправа ради наплате закупнине за стамбени простор; уз стручну помоћ Групе за економско-финансијске послове, утврђивања откупне цене стана и накнаде за коришћење, односно закуп стамбеног простора; обрачуна, уз стручну помоћ Групе за економско-финансијске послове, књиговодствене вредности и утврђивања амортизације за стамбени простор којим управља Град; контроле коришћења стамбеног простора којим располаже Град; давање непокретности – стамбеног простора у закуп у складу са законом; тржишног уређења односа између Града и корисника, односно закупаца, закључења уговора о давању у закуп стамбеног простора, као и о откупу станова; одржавања стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења; утврђивање висине накнаде за одржавање стамбених зграда; поступак преношења права закупа на стану; исељења лица из станова и заједничких просторија у стамбеним зградама које се користе без правног основа, обезбеђивања станова за пресељење носилаца станарских права из станова у приватном власништву ради враћања тих станова њиховим власницима у складу са законом и принудног извршења решења о исељењу; надзора над коришћењем имовине Града – стамбеног простора; припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града.

У Служби за пословни простор града Крагујевца обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови Градске управе у области: прибављања непокретности – пословног простора у складу са Законом; отуђења непокретности – пословног простора у складу са Законом; давања непокретности – пословног простора на коришћење, односно у закуп у складу са Законом; идентификације и евиденције имовине Града – пословног простора и ажурирања насталих промена; надзора, управљања, коришћења, очувања и увећања имовине Града – пословног простора, као и подношења захтева за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе за све искључиво пословне објекте у којима се као инвеститор или суинвеститор појављује Град, односно за све искључиво пословне објекте који се граде на земљишту које је у јавној својини Града, осим захтева који су у овој области у надлежности јавних и јавно комуналних предузећа; уписа непокретности – пословног простора у јавној својини Града у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима и вођење регистра пословног простора; уз стручну помоћ Групе за економско-финансијске послове евиденције, вршење обрачуна и достава исправа ради наплате закупнине за пословни простор; утврђивања, уз стручну помоћ Групе за економско-финансијске послове, цене пословног простора и накнаде за коришћење, односно закуп пословног простора; обрачуна књиговодствене вредности и утврђивања амортизације за пословни простор којим управља Град, уз стручну помоћ Групе за економско-финансијске послове; контроле коришћења пословног простора којим располаже Град, као и утврђивања висине накнаде за коришћење пословног простора; давање непокретности – пословног простора у закуп у складу са законом; тржишног уређења односа између Града и корисника, односно закупаца, закључења уговора о давању у закуп и отуђењу пословног простора; одржавања искључиво пословних објеката и безбедности њиховог коришћења; утврђивање висине накнаде за одржавање искључиво пословних објеката; надзора над коришћењем имовине Града пословног простора.

У Служби за економско – финансијске послове обављају се финансијско-материјални и повезани административно-технички и други послови Градске управе у области: стручне економско – финансијске помоћи осталим организационим јединицама; консолидације извештаја и састављање консолидованог годишњег извештаја и подношење градској управи надлежној за финансије, као и евиденције, обрачуне и доставе исправа ради наплате потраживања; израде финансијских планова и планова набавки за управу као директног корисника буџета, финансијско – рачуноводствених послова, израде помоћних евиденција, пријема, контроле и књижења рачуноводствених исправа, вођења пословних књига и усклађивања са главном књигом трезора, праћења извршења буџета у складу са апропријацијама, праћења и спровођења процедура трезора у делу извршења буџета, израде и консолидације финансијских извештаја, сравњења завршних рачуна индиректних корисника буџета и других финансијских послова у складу са пропис

Контакти:

Душица Ћупић – начелник Управе
тел: (034) 506 103, e-mail: dcupic@kg.org.rs

Марија Јекић – начелник Одељења за имовину и имовинско-правне послове
тел: (034) 506 127,

Никола Тасић – Начелник Одељења за стамбене послове
тел: (034) 506 126,

Дејан Искреновић – Шеф Службе за пословни простор
тел: (034) 506 120,

Даница Живковић – Шеф Службе за финансијске послове
тел: (034) 506 137, e-mail: dzivkovic@kg.org.rs

Документи из области имовине:

Промени величину слова
Контраст