МАРИЈА ЖИВКОВИЋ, в.д. начелника Градске управе за  инспекцијске послове и комуналну милицију

Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 609
34000 Крагујевац
E-mail: marija.zivkovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-271

У Градској управи за инспекцијске послове и комуналну милицију  обављају се послови :

 • инспекцијског надзора над спровођењем прописа којима се уређују комуналне делатности у складу са законом: снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,производња,снабдевање топлотном енергијом, управљање комуналним отпадом,градски и приградски превоз путника, управљање гробљима и сахрањивање, погребна делатност, управаљање јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, димничарске услуге, делатност зоохигијене, као и других комуналних делатности од интереса за Град;
 • инспекцијског надзора над одржавањем комуналног реда: постављање привремених објеката на површинама јавне намене (летње  баште, пултови, рекламне ознаке и други покретни објекти), постављање објеката и средстава за оглашавање, раскопавање површина јавне намене, одржавања комуналних објеката и други послови;
 • инспекцијског надзора над одржавањем споменика и спомен обележја на површинама јавне намене;
 • инспекцијског надзора у области трговине, односно  трговине ван продајног места, осим даљинске трговине, као и истицање и придржавање радног времена трговинско – занатских објеката и истицање пословног имена;
 • инспекцијског надзора над одржавањем унутрашњих инсталација у стамбеним и стамбено-пословним зградама и надзор над  органима управљања стамбених и стамбено-пословних зграда;
 • заштите становништва од заразних болести;
 • инспекцијског надзора над спровођењем прописа којима се уређују: изградња објеката за које грађевинску дозволу издаје Град, одржавање стамбених зграда и други послови инспекцијског надзора које Република повери Граду;
 • инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: превоз путника и ствари у друмском саобраћају: линијски, ванлинијски, такси превоз и превоз за сопствене потребе; одржавање и коришћење јавних паркиралишта;саобраћајне сигнализације на јавном паркиралишту; одржавање  и заштита општинских и некатегорисаних путева и улица; контрола хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације, као и други послови инспекцијског надзора које Република повери Граду,
 • инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: заштита ваздуха од загађивања и заштита од штетног деловања буке; поступање по захтевима енергетских субјеката за доношење извештаја о испуњености услова у погледу заштите животне средине за обављање енергетске делатности; спровођење мера заштите животне средине дефинисаних студијом о процени утицаја, надзор над активностима сакупљања, привременог складиштења и транспорта инертног и неопасног отпада на локацији власника отпада за које надлежни орган Града издаје дозволу; надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом за сва постројења и активности за које дозволу за рад издаје надлежни орган Града; заштита од нејонизујућих зрачења у објектима за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган Града,  као и други послови инспекцијског надзора које Република повери Граду;
 • контроле испуњености прописаних услова у објектима домаће радиности (собама, апартманима, кућама), сеоским туристичким домаћиниствима и хостелима; испуњености прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности; уплате боравишне таксе, као и истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељским објектима, надзора над одлукама  које доноси Скупштина Града као и други послови инспекцијског надзора које Република повери Граду;
 • инспекцијског надзора у предшколским установама, основним и средњим школама који се односе на остваривање права и обавеза детета, запослених, ученика и њихових родитеља –старатеља, контроле уписа и испита и друге послове у складу са законом;
 • инспекцијског надзора у области спорта, осим за националне спортске савезе, организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта и спортске организације  које се такмиче у професионаним спортским лигама, као и друге послове које Република повери Граду у овој области;
 • комуналне милиције: пружања подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, пружања помоћи – асистенције надлежним инспекцијама и органима Града, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука;предузимање хитних мера заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара, учешће у вршењу спасилачке функције и пружања помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода; остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града;  заштита животне средине  и заштита становништва од заразних болести; заштите културних добара, државних симбола, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град и подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града, надзора забране пушења у затвореном радном и јавном простору и у јавном превозу и одржавање јавног реда и мира у складу са законом утврђеним делокругом;
 • координације и организовања заједничких акција и активности инспекција и комуналне милиције, као и сарадњу са вршиоцима комуналне делатности и другим органима, правним и физичким лицима;
 • вођења управних поступака и доношења решења;
 • управног извршења решења донетих у инспекцијском надзору;
 • изрицања мера за отклањање неправилности у складу са законом прописаним овлашћењима;
 • издавања прекршајних налога и подношење захтева за покретање прекршајних поступака, привредног преступа и кривичних пријава;
 • праћења прописа из делокруга Управе, припреме општих и других аката које доноси начелник Управе, пружања стручне помоћи инспекторима у вођењу управног поступка и припреми решења, давања стручних смерница за вођење усмених расправа у управном поступку, израде одговора на тужбе, жалбе и друге поступке пред судским и управним органима, пружања стручне помоћи инспекторима и комуналним милиционарима у примени и праћењу прописа, обрађивања захтева за покретање прекршајног поступка и сачињавања прекршајних налога, кривичних пријава; пружања стручне помоћи у састављању извештаја и информација везаних за рад инспекције и  комуналне милиције, координирања припреме и израде одговора по захтевима за информације од јавног значаја, припреме докумената за интерни портал Града – електронску базу правних аката и званичну интернет презентацију Града; вођења регистра службених легитимација; организовања и спровођења управног  извршења и праћење наплате трошкова извршења и прекршајних налога; обављања стручних послова за рад Координационе комисије за инспекцијски надзор над изворним пословима локалне самоуправе; организовања магацина за одузете предмете у инспекцијском надзору и контроли комуналне милиције; припреме документације за процену, уништење, отпис и јавну продају за одузете предмете,  вођења евиденције о предметима и усаглашавања стања са писарницом, припреме налога за рад дужи од пуног радног времена, израде плана коришћења годишњих одмора и евиденције о одсуствима, обезбеђења и унутрашње контроле законитости у вршењу послова инспекцијског надзора из изворне надлежности, као и унутрашње контроле рада комуналне милиције и др.послови,
 • који се односе на доношење финансијског плана и плана јавних набавки управе у сарадњи са управом надлежном за финансије и јавне набавке;
 • учешћа у спровођењу поступака набавки;
 • интерне финансијске контроле и управљања у складу са прописима о буџетском систему;
 • израде процедура и упутстава из надлежности Управе, које примењује ова Управа у раду као и управе и стручне службе које су у комуникацији са овом управом, као и други послови у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

У Управи обављају се инспекцијски послови у складу са позитивним законским прописима у следећим областима инспекцијског надзора: грађевинског инспектора, инспектора над одржавањем стамбених зграда, комуналног инспектора, инспектора за саобраћај и путеве, инспектора за заштиту животне средине, спортског инспектора, градског туристичког и просветног инспектора,  над извршавањем одредаба закона, одлука и других прописа у складу са утврђеним овлашћењима, као и послови административног извршења решења донетих у поступку инспекцијског надзора

Поред наведених послова у овој Управи се обављају послови Комуналне милиције у складу са законом, одлукама, другим прописима и утврђеним овлашћењима.

Послове координације  инспекцијског надзора и комуналне милиције и усклађивања  заједничких активности обавља Јакшић Веселин, координатор послова инспекцијског надзора и комуналне милиције.

Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 603
34000 Крагујевац
E-mail: vjaksic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-274

У оквиру Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију образовани  су секретаријати као  основне и  одељења , односно инспекторати и службе као унутрашње организационе јединице:

 1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ

Мирослава Петровић, секретар Секретаријата
Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 603
34000 Крагујевац
E-mail: mirapetrovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-274

-КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОРАТ
Гордана Томић, Главни комунални инспектор
Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 601
34000 Крагујевац
E-mail: gtomic@kg.org.rs
Контакт телефони: 034 306-275 ;060 2340 255(дежурна служба);

ИНСПЕКТОРAT ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ТУРИЗАМ
Маја Ранковић, Главни инспектор за заштиту животне средине и туризам
Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 606
34000 Крагујевац
E-mail: mrankovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-298

Градски туристички инспектори:
Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 607
Контакт телефони: 034 306-273
Е–mail : smilenkovic@kg.org.rs

-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ
Радомир Миљојковић, начелник Одељења-Главни грађевински инспектор
Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 605
34000 Крагујевац
E-mail: rmiljojkovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-268

-ИНСПЕКТОРАТ ЗА  САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Данијела Прокић, начелник Одељења-Главни  инспектор  за саобраћај и путеве
Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 608
34000 Крагујевац
E-mail: prokicd@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-277

-ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПРОСВЕТУ И СПОРТ
Жикица Пајовић, начелник Одељења-Главни  инспектор  за просвету и спорт
Трг слободе број 3, III спрат, канцеларија бр. 304
34000 Крагујевац
E-mail: prosvetna.inspekcija@gmail.com
Контакт телефон: 034 306-155
Спортски инспектор: 034 306-155

-ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ
Дејан Искреновић, начелник Kомуналне  милиције
Бранка Радичевића број 9, II спрат, канцеларија бр. 202
34000 Крагујевац
Контакт телефон: 034 335-343
дежурни телефон: 060 234 0 115

Комунални милиционари
Борис Ђокић  и Марко Китоњић, вође патрола
Бранка Радичевића број 9, II спрат, канцеларије бр. 201 и 205:
E-mail: komunalnapolicija@kg.org.rs;
b.djokic@kg.org.rs; m.kitonjic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 335 343
дежурни телефон: 060 2340115

 1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ,УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ  И ИЗВРШЕЊА

Милица Јовановић, секретар Секретаријата
Трг слободе број 3,IV спрат, канцеларија бр. 420
34000 Крагујевац
E-mail: mjovanovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-203

-Одељење за опште и административне послове
Бојана Врачар Милетић, Начелник Одељења
Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 604
34000 Крагујевац
E-mail: bvracar@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-271

-Одељење за нормативно-правне послове и унутрашњу контролу инспекције и комуналне милиције
Каролина Ерић, Начелник Одељења
Трг слободе брoj 3,IV спрат, канцеларија бр. 421
34000 Крагујевац
E-mail: karolina@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-204

-Служба за послове извршења и поступања са одузетим предметима
Никола Стерђевић, шеф Службе
Трг слободе брoj 3,IV спрат, канцеларија бр. 421
34000 Крагујевац
E-mail: nikolasterdjevic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-204

Документа за преузимање

Наслов
Правилник о распореду радног времена у Градској управи за инспекцијске послове и комуналну милицију
1 датотека(е) 17 Преузимања
12. маја 2022.
Правилник о звањима платама додацима на плате накнадама и осталим примањима запослених у ГУ за инспекцијске послове и комуналну милицију
1 датотека(е) 25 Преузимања
12. маја 2022.
ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ГУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ
1 датотека(е) преузимања
12. маја 2022.
ПРАВИЛНИК О РАДУ ДУЖЕМ ОД ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ
1 датотека(е) 8 Преузимања
12. маја 2022.
ПРАВИЛНИК О ОДМОРИМА И ОДСУСТВИМА СЛУЖБЕНИКА У ГУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ
1 датотека(е) 9 Преузимања
12. маја 2022.
ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ ОБРАСЦА СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ОЗНАКА ИНСПЕКТОРА ГУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ
1 датотека(е) 5 Преузимања
12. маја 2022.
ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ У ГУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ
1 датотека(е) 3 Преузимања
12. маја 2022.
Извештај о раду Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију, Секретаријата за инспекцијски надзор и комуналну милицију за 2021.годину
1 датотека(е) 25 Преузимања
23. марта 2022.
Набавка Услуге објављивања огласа у дневним новинама
1 датотека(е) 10 Преузимања
8. фебруара 2022.
Годишњи План инспекцијског надзора за 2022. годину ГУ за инспекцијске послове и комуналну милицију
1 датотека(е) 28 Преузимања
11. јануара 2022.
РЕШЕЊЕ о измени и допуни Решења број 035-708/20-XXIII од 17.07.2020.године
1 датотека(е) 37 Преузимања
8. септембра 2021.
Решењe број 035-708/20-XXIII од 17.07.2020.године
1 датотека(е) 19 Преузимања
8. септембра 2021.
СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕOДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИ ВОДЕ УПРАВНИ ПОСТУПАК НА ДАН 30.08.2021.године
1 датотека(е) 50 Преузимања
8. септембра 2021.
СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИ ВОДЕ УПРАВНИ ПОСТУПАК НА ДАН 30.08.2021. године
1 датотека(е) 36 Преузимања
7. септембра 2021.
Решење о одређивању овлашћених лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у ГУ за инспекцијске послове и комуналну милицију
1 датотека(е) 40 Преузимања
18. августа 2021.
Решење о давању овлашћења за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у ГU за инспекцијске послове и комуналну милицију
1 датотека(е) 26 Преузимања
18. августа 2021.