Градска управа за инвестиције

//Градска управа за инвестиције
Градска управа за инвестиције2019-01-15T13:25:04+00:00

Назив државног органа: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Адреса седишта:  КРАГУЈЕВАЦ, Ул. Бранка Радичевића, број 11
Матични број: 07184069
ПИБ: 101982436
e-mail: investkg@kg.org.rs

Просторије за рад Управе смештене су у згради “Дуванпромет“, у улици Бранка Радичевића 11, у канцеларијама 5, 6, 7, 13, 16 на I и II спрату.

Радно време Управе је радним даном од 7.30 до 15.30 часова.

Градска управа за инвестиције организована је Одлуком о Градским управама града Крагујевца (“Службени лист града Крагујевца,“ број: 6/15 и 9/15).

Градска управа за јавне набавке образује се за обављање: стручних, финансијско-материјалних, управно-правних, нормативно-правних, административно-техничких и других послова у области јавних набавки у складу са законом и другим актима  за органе Града, посебне и стручне службе,као и за послове централизованих јавних набавки и контроле поступака јавних набавки за органе Града, посебне и стручне службе, установе, јавна предузећа, остала предузећа и организације чији је оснивач град.

Градска управа за инвестиције образује се за:

Стручне, финансијско-материјалне, управно- правне, нормативно-правне, административно- техничке и друге послове Града у области:

 • стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма, односно пројеката инвестиција значајних за Град, које утврди Градско веће (у даљем тексту: инвестиције),
 • пројектовања и праћења реализације буџета за инвестиције,
 • предлагања приоритета инвестиција, као и одређивања пројектних задатака са носиоцима,
 • координирања послова имовинско-правне припреме, планске документације, пројектне документације са надлежним градским управама и предузећима чији је оснивач Град,
 • координирања и спровођења послова на изради пројектне документације субјектима овлашћеним за израду пројектне и друге документације за објекте нискоградње и високоградње,
 • учествовања у имплементацији и праћењу остваривања инвестиција по фазама, када Град није инвеститор,
 • успостављања базе података неопходне за спровођење инвестиција и инвестиционог маркетинга,
 • координирања активности донатора (владиног, као и невладиног сектора) и Града у реализацији инвестиција,
 • реализације (управљања, припреме тендерске документације, надзора и сл.) инвестиција које се финансирају средствима буџета,
 • израде стратегија, бизнис планова на реализацији концепта партнерства јавног и приватног сектора, студија изводљивости за формирање инвестиционих фондова на обртној основи,
 • оснивачких одлука над ЈП “Предузеће за изградњу града Крагујевца“, ЈП “Градска стамбена агенција“, надзор над њиховим радом у складу са законом, као и утврђивања предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, као и предлога акта за именовање директора,
 • реализације инвестиција у области јавних водовода, који се делом или у целини финансирају средствима буџета,
 • припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града
 • израде финансијских планова за управу као директног корисника буџета, финансијско – рачноводствених послова, израде помоћних евиденција, пријема, контроле и књижења рачуноводствених исправа, вођења пословних књига и усклађивања са главном књигом трезора, праћења извршења буџета у складу са апропријацијама, праћења и спровођења процедура трезора у делу извршења буџета, израде и  консолидација финансијских извештаја, сравњења завршних рачуна индиректних корисника буџета и други финансијски послови у складу са прописима,
 • обављање послова на обезбеђивању услова за уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту: јавног грађевинског земљишта, градских путева и улица и некатегорисаних путева као и комуналних делатности на селу, као делатности од општег интереса, тако што:
 • припрема годишње, средњорочне и дугорочне програме
 • врши истражне радове у циљу прибављања земљишта
 • са надлежном градском управом за имовину Града, обавља послове везане за прибављање пољопривредног земљишта,
 • прибавља геолошке, геомеханичке, геодетске и друге подлоге у складу са потребама реализације пројеката,
 • врши стручне послове на усклађивању програма са развојним програмима комуналне инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града,
 • врши послове стручног инвеститорског надзора и надзор комуналног одржавања,
 • обезбеђује услове за опремање јавног грађевинског земљишта односно обезбеђивање услова за-изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина у граду и на селу, чији је инвеститор град Крагујевац, тако што:
 • прибавља потребна акта од надлежних органа ради изградње тих објеката,
 • спроводи поступак јавне набавке израде техничке документације и извођења радова за те објекте у складу са законом и одлукама Скупштине града којима се уређује област јавних набавки,
 • предузима потребне радње ради укњижбе објеката,
 • обављање послова управљања градским путевима и улицама,
 • израђује Програме уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта.

Градска управа за инвестиције, обавља и друге послове у области инвестиција које су поверене Граду, као и друге послове у овој области утврђене одлукама органа Града.

Градска управа за инвестиције доноси финансијски план и план јавних набавки градске управе и доноси одлуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Градска управа за јавне набавке.

Унутрашње организационе јединице Градске управе за инвестиције су:

 • Одељење за планирање и припрему инвестиција
 • Одељење за реализацију инвестиција
 • Служба за финансијско-правне послове
 • Служба за надзор

Контакти:

Предраг Пантић – начелник Управе
тел: (034) 506 133, e-mail: investkg@kg.org.rs;

Радосав Вуловић – начелник Одељења за припрему инвестиција
тел: (034) 506 132, e-mail: kg.investicije@gmail.com;

Радмила Филиповић – Шеф Службе за финансијско-правне послове
тел: (034) 506 134, e-mail: kg.investicije@gmail.com;

Војислав Младићевић – Шеф Службе за надзор
тел: (034) 506 132, e-mail: kg.investicije@gmail.com;

Промени величину слова
Контраст