ЗОРИЦА АВРАМОВИЋ, начелник Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове

Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 609
34000 Крагујевац
E-mail: zavramovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-271

СВЕТЛАНА ВУЈНОВИЋ, в.д. заменика начелника Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове

Бранка Радичевића бр.9,I спрат, канцеларија бр. 12
34000 Крагујевац
E-mail: svetlanavujnovic@kg.org.rs; poresko@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 114

У Градској управи за јавне приходе и инспекцијске послове обављају се послови који се односе на утврђивање, контролу и наплату изворних и локалних јавних прихода – пореза на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон; локалне комуналне таксе; посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине; боравишне таксе и накнаде за коришћење јавних површина и других прихода; утврђивање изворних прихода Града решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом; обављање пореске контроле ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу изворних прихода у складу са законом; редовну и принудну наплату изворних прихода и споредних пореских давања у складу са законом; примену јединственог информационог система за изворне приходе; вођење јединственог пореског књиговодства за изворне приходе у складу са прописима; пружање основне стручне и правне помоћи пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу изворних прихода; достављање по службеној дужности Пореској управи Министарства финансија, доказа о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна та пореска управа; процену тржишне вредности непокретности за потребе органа Града; састављање периодичних извештаја о степену реализације наплате локалних јавних прихода и обезбеђивање тачног и ажурног вођења евиденције свих наплаћених изворних прихода; издавање прекршајног налога, односно подношење захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду; подношење предлога у вези стечајног поступка над пореским обвезником; издавање уверења и потврда и извештавање локалне самоуправе и Пореске управе у вези са локалним јавним приходима; припрему нацрта прописа из области јавних прихода; врши и остале послове предвиђене законом којим се дефинишу порески поступак и пореска администрација; учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града из делокруга управе, обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

У Управи обављају се инспекцијски послови у складу са позитивним законским прописима, у области: инспекцијског надзора грађевинског инспектора, инспектора над одржавањем стамбених зграда, комуналног инспектора, саобраћајног инспектора, инспектора за заштиту животне средине, спортског инспектора, туристичког и просветног инспектора над извршавањем одредаба закона, одлука и других прописа у складу са утврђеним овлашћењима; принудног извршења решења донетих у поступку инспекцијског надзора.

Поред наведених послова у овој Управи се обављају послови Комуналне милиције у складу са законом, одлукама, другим прописима и утврђеним овлашћењима.

Поред наведених послова у овој Управи се обављају послови Комуналне милиције у складу са законом, одлукама, другим прописима и утврђеним овлашћењима. 

У оквиру Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове образоване су основне и унутрашње организационе јединице:

1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ

Мирослава Петровић, секретар Секретаријата
Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 603
34000 Крагујевац
E-mail: mirapetrovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-274

Јакшић Веселин, координатор послова инспекцијског надзора и комуналне милиције
Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 603
34000 Крагујевац
E-mail: vjaksic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-274

-Одељење инспекцијског надзора комуналних делатности и комуналних послова

Војин Вранић, начелник Одељења-Главни комунални инспектор
Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 601
34000 Крагујевац
E-mail: v.vranic@kg.org.rs
Контакт телефони: 034 306-275 ;060 2340 255(дежурна служба);

Одељење инспекцијског надзора заштите животне средине и туризма

Маја Ранковић, начелник Одељења-Главни инспектор за заштиту животне средине и туризам
Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 604
34000 Крагујевац
E-mail: mrankovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-298
Градски туристички инспектори: 034 306-273
Е – mail : smilenkovic@kg.org.rs

-Одељење инспекцијског надзора у области изградње

Радомир Миљојковић, начелник Одељења-Главни грађевински инспектор
Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 605
34000 Крагујевац
E-mail: rmiljojkovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-268

-Одељење инспекцијског надзора у области саобраћаја и путева

Данијела Прокић, начелник Одељења-Главни  инспектор  за саобраћај и путеве
Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 608
34000 Крагујевац
E-mail: prokicd@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-277

-Одељење инспекцијског надзора у области просвете и спорта

Жикица Цветковић, начелник Одељења-Главни  просветни инспектор
Трг слободе број 3, III спрат, канцеларија бр. 304
34000 Крагујевац
E-mail: prosvetna.inspekcija@gmail.com
Контакт телефон: 034 306-155
Спортски инспектор: 034 306-155

-Одељење комуналне милиције

Бранка Радичевића број 9, II спрат, канцеларија бр. 202
34000 Крагујевац
E-mail: komunalnapolicija@kg.org.rs;
Контакт телефон: 034 335 343
дежурни телефон: 060 2340115

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ИЗВРШЕЊА

Милица Јовановић, секретар Секретаријата
Трг слободе број 3, IV спрат, канцеларија бр. 420
34000 Крагујевац
E-mail: mjovanovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-203

-Одељење за опште, административне и послове Контакт центра

Бојана Врачар Милетић, Начелник Одељења
Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 607
34000 Крагујевац
E-mail: bvracar@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-271

-Одељење за нормативно-правне послове инспекције и комуналне милиције

Каролина Ерић, Начелник Одељења
Трг слободе брoj 3,IV спрат, канцеларија бр. 421
34000 Крагујевац
E-mail: karolina@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-204

-Одељење за пореско-правне и нормативне послове

Гордана Јовановић, начелник Одељења
Бранка Радичевића бр. 9, I спрат, канцеларија бр. 10
34000 Крагујевац
E-mail: gordanaj@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 112

Љиљана Јевтић, координатор нормативно-правних послова у области јавних прихода
Бранка Радичевића бр. 9, I спрат, канцеларија бр. 10
34000 Крагујевац
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 112
E-mail: ljiljajevtic@kg.org.rs

Одељење за функционалну подршку пословима извршења

Душан Аничић, начелник Одељења
Првослава Стојановића бр.5
34000 Крагујевац

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Светлана Вујновић, вршилац дужности заменика начелника Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове обавља послове и секретара Секретаријата за финансије
Бранка Радичевића бр.9,I спрат, канцеларија бр. 12
34000 Крагујевац
E-mail: svetlanavujnovic@kg.org.rs; poresko@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 114

-Одељење за утврђивање јавних прихода

Данијела Чомагић Поповић, начелник Одељења
Бранка Радичевића бр.9, I спрат, канцеларија бр. 9
34000 Крагујевац
E-mail: nensi@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 105

Служба за евиденцију јавних прихода

Небојша Матић,шеф Службе
Бранка Радичевића бр.9,приземље, канцеларија бр. 4
34000 Крагујевац
E-mail: nebojsamatic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395 локал 121

Служба за утврђивање јавних прихода

Владимир Ђекић, шеф Службе
Бранка Радичевића бр.9,приземље, канцеларија бр. 8
34000 Крагујевац
E-mail: vdjekic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 370-074

-Одељење за пореску контролу јавних прихода 

Ђорђе Пауновић, начелник Одељења-Главни инспектор пореске контроле
Бранка Радичевића бр.9,I спрат, канцеларија бр. 15
34000 Крагујевац
E-mail: djordjepaun@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 107, 109

-Одељење за наплату јавних прихода и пореско рачуноводство

Ивана Гобељић, начелник Одељења
Бранка Радичевића бр.9, I спрат, канцеларија бр. 16
34000 Крагујевац
E-mail: ivanagob@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 123

Служба за принудну наплату

Милица Маринковић, шеф Службе
Бранка Радичевића бр.9 , I спрат,канцеларија бр. 18
34000 Крагујевац
E-mail: milicamarinkovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 103

Служба за редовну наплату

Ана Савић, шеф Службе
Бранка Радичевића бр. 9, I спрат,канцеларија бр. 17
34000 Крагујевац
E-mail: asavic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395 , локал 102