ЗОРИЦА АВРАМОВИЋ, начелник Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове

Трг слободе број 3,VI спрат, канцеларија бр. 609
34000 Крагујевац
E-mail: zavramovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-271

СВЕТЛАНА ВУЈНОВИЋ, в.д. заменика начелника Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове

Бранка Радичевића бр.9,I спрат, канцеларија бр. 12
34000 Крагујевац
E-mail: svetlanavujnovic@kg.org.rs; poresko@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 114

У Градској управи за јавне приходе и инспекцијске послове обављају се послови који се односе на утврђивање, контролу и наплату изворних и локалних јавних прихода – пореза на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон; локалне комуналне таксе; посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине; боравишне таксе и накнаде за коришћење јавних површина и других прихода; утврђивање изворних прихода Града решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом; обављање пореске контроле ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе по основу изворних прихода у складу са законом; редовну и принудну наплату изворних прихода и споредних пореских давања у складу са законом; примену јединственог информационог система за изворне приходе; вођење јединственог пореског књиговодства за изворне приходе у складу са прописима; пружање основне стручне и правне помоћи пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза по основу изворних прихода; достављање по службеној дужности Пореској управи Министарства финансија, доказа о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна та пореска управа; процену тржишне вредности непокретности за потребе органа Града; састављање периодичних извештаја о степену реализације наплате локалних јавних прихода и обезбеђивање тачног и ажурног вођења евиденције свих наплаћених изворних прихода; издавање прекршајног налога, односно подношење захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду; подношење предлога у вези стечајног поступка над пореским обвезником; издавање уверења и потврда и извештавање локалне самоуправе и Пореске управе у вези са локалним јавним приходима; припрему нацрта прописа из области јавних прихода; врши и остале послове предвиђене законом којим се дефинишу порески поступак и пореска администрација; учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града из делокруга управе, обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

У Управи обављају се инспекцијски послови у складу са позитивним законским прописима, у области: инспекцијског надзора грађевинског инспектора, инспектора над одржавањем стамбених зграда, комуналног инспектора, саобраћајног инспектора, инспектора за заштиту животне средине, спортског инспектора, туристичког и просветног инспектора над извршавањем одредаба закона, одлука и других прописа у складу са утврђеним овлашћењима; принудног извршења решења донетих у поступку инспекцијског надзора.

Поред наведених послова у овој Управи се обављају послови Комуналне милиције у складу са законом, одлукама, другим прописима и утврђеним овлашћењима.

У оквиру Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове образоване су основне и унутрашње организационе јединице:

1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ

Мирослава Петровић, секретар Секретаријата
Трг слободе број 3, VI спрат, канцеларија бр. 603
34000 Крагујевац
E-mail: mirapetrovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-274

Јакшић Веселин, координатор послова инспекцијског надзора и комуналне милиције
Трг слободе број 3, VI спрат, канцеларија бр. 603
34000 Крагујевац
E-mail: vjaksic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-274

-Одељење инспекцијског надзора комуналних делатности и комуналних послова
Војин Вранић, начелник Одељења-Главни комунални инспектор
Трг слободе број 3, VI спрат, канцеларија бр. 601
34000 Крагујевац
E-mail: v.vranic@kg.org.rs
Контакт телефони: 034 306-275 ;060 2340 255 (дежурна служба);

Одељење инспекцијског надзора заштите животне средине и туризма
Маја Ранковић, начелник Одељења-Главни инспектор за заштиту животне средине и туризам
Трг слободе број 3, VI спрат, канцеларија бр. 604
34000 Крагујевац
E-mail: mrankovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-298

Градски туристички инспектори:
Е–mail : smilenkovic@kg.org.rs
Конакт телефон: 034 306-273

-Одељење инспекцијског надзора у области изградње
Радомир Миљојковић, начелник Одељења-Главни грађевински инспектор
Трг слободе број 3, VI спрат, канцеларија бр. 605
34000 Крагујевац
E-mail: rmiljojkovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-268

-Одељење инспекцијског надзора у области саобраћаја и путева
Данијела Прокић, начелник Одељења-Главни  инспектор  за саобраћај и путеве
Трг слободе број 3, VI спрат, канцеларија бр. 608
34000 Крагујевац
E-mail: prokicd@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-277

-Одељење инспекцијског надзора у области просвете и спорта
Жикица Пајовић, начелник Одељења-Главни  просветни инспектор
Трг слободе број 3, III спрат, канцеларија бр. 304
34000 Крагујевац
E-mail: prosvetna.inspekcija@gmail.com
Контакт телефон: 034 306-155
Спортски инспектор: 034 306-155

-Одељење комуналне милиције
Бранка Радичевића број 9, II спрат, канцеларија бр. 202
34000 Крагујевац
Комунални милиционари-вође патроле:
Милена Марјановић Кончар,  Борис Ђокић  и Марко Китоњић
E-mail: komunalnapolicija@kg.org.rs; m.marjanovic@kg.org.rsb.djokic@kg.org.rs;
Контакт телефон: 034 335 343
дежурни телефон: 060 2340115

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ИЗВРШЕЊА

Милица Јовановић, секретар Секретаријата
Трг слободе број 3, IV спрат, канцеларија бр. 420
34000 Крагујевац
E-mail: mjovanovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-203

-Одељење за опште, административне и послове Контакт центра
Бојана Врачар Милетић, Начелник Одељења
Трг слободе број 3, VI спрат, канцеларија бр. 607
34000 Крагујевац
E-mail: bvracar@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-271

-Одељење за нормативно-правне послове инспекције и комуналне милиције
Каролина Ерић, Начелник Одељења
Трг слободе брoj 3, IV спрат, канцеларија бр. 421
34000 Крагујевац
E-mail: karolina@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306-204

-Одељење за пореско-правне и нормативне послове
Гордана Јовановић, начелник Одељења
Бранка Радичевића бр. 9, I спрат, канцеларија бр. 10
34000 Крагујевац
E-mail: gordanaj@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 112

Љиљана Јевтић, координатор нормативно-правних послова у области јавних прихода
Бранка Радичевића бр. 9, I спрат, канцеларија бр. 10
34000 Крагујевац
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 112
E-mail: ljiljajevtic@kg.org.rs

Одељење за функционалну подршку пословима извршења
Душан Аничић, начелник Одељења
Првослава Стојановића бр.5
34000 Крагујевац

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

Светлана Вујновић, заменик начелника Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове обавља послове и секретара Секретаријата за финансије
Бранка Радичевића бр.9, I спрат, канцеларија бр. 12
34000 Крагујевац
E-mail: svetlanavujnovic@kg.org.rs; poresko@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 114

-Одељење за утврђивање јавних прихода

Данијела Чомагић Поповић, начелник Одељења
Бранка Радичевића бр.9, I спрат, канцеларија бр. 9
34000 Крагујевац
E-mail: nensi@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 105

Служба за евиденцију јавних прихода
Небојша Матић,шеф Службе
Бранка Радичевића бр.9,приземље, канцеларија бр. 4
34000 Крагујевац
E-mail: nebojsamatic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395 локал 121

Служба за утврђивање јавних прихода
Владимир Ђекић, шеф Службе
Бранка Радичевића бр.9,приземље, канцеларија бр. 8
34000 Крагујевац
E-mail: vdjekic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 370-074

-Одељење за пореску контролу јавних прихода
Ђорђе Пауновић, начелник Одељења-Главни инспектор пореске контроле
Бранка Радичевића бр.9,I спрат, канцеларија бр. 15
34000 Крагујевац
E-mail: djordjepaun@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 107, 109

-Одељење за наплату јавних прихода и пореско рачуноводство

Ивана Гобељић, начелник Одељења
Бранка Радичевића бр.9, I спрат, канцеларија бр. 16
34000 Крагујевац
E-mail: ivanagob@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 123

Служба за принудну наплату
Милица Маринковић, шеф Службе
Бранка Радичевића бр.9 , I спрат,канцеларија бр. 18
34000 Крагујевац
E-mail: milicamarinkovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 103

Служба за редовну наплату
Ана Савић, шеф Службе
Бранка Радичевића бр. 9, I спрат,канцеларија бр. 17
34000 Крагујевац
E-mail: asavic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 356-394/395, локал 102

Документа за преузимање

Име документа, величина и број преузимања
Извештај о раду за 2020. годину ГУ за јавне приходе и инспекцијске послове, Секретаријат за јавне приходе
146.53 KB 15 Преузимања
18. марта 2021.
Извештај о раду ГУ за јавне приходе и инспекцијске послове Секретаријата за инспекцијске послове и комуналну милицију за 2020. годину
123.58 KB 16 Преузимања
16. марта 2021.
Правилник о поступку узбуњивања у ГУ за јавне приходе и инспекцијске послове 2021
144.79 KB 15 Преузимања
25. фебруара 2021.
РЕШЕЊЕ о одређивању овлашћеног лица за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у ГУ за јавне приходе и инспекцијске послове
85.37 KB 16 Преузимања
25. фебруара 2021.