Градска управа за комуналне и инспекцијске послове

//Градска управа за комуналне и инспекцијске послове
Градска управа за комуналне и инспекцијске послове2018-09-03T11:39:41+00:00

НАЗИВ: Градска управа за комуналне и инспекцијске послове
АДРЕСА:Трг слободе 3, 34 000 Крагујевац
МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069
ПИБ: 1101982436

Радно време Градске управе за комуналне и инспекцијске послове са странкама је радним данима од
7,30 до 15,30 сати.

НАЧЕЛНИК: др Андреја Илић
Телефон: +381 34 306 203
Факс: +381 34 332 067
Канцеларија: 420, IV спрат
E-mail: andrejailic@kg.org.rs

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1. СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ФИНАНСИЈЕ

Начелник: Милица Јовановић
Тел. 034/306 202
E-mail: mjovanovic@kg.org.rs
Канцеларија: 419, IV спрат

1.1. Одељење за комуналне послове

У Одељењу за комуналне послове обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, економско-финансијски и административно-технички послови које се односе: на функционисање комуналних система,  уређивање и обезбеђивање обављања и развоја комуналних делатности, организационе, материјалне и друге услове неопходне за обављање ових делатности; поверавање обављања комуналних делатности, односно послова; праћење реализације програма пословања ЈКП и извештаја о раду ЈКП; обрађује податке које достављају јавна – комунална предузећа (извештај о кретању зарада и запошљавања, квартални извештаји и обрачун средстава за исплату зарада и др.); оверава обрасце о исплатама зарада и накнада зарада ЈКП ; одобрава заузећа, раскопавање и довођење јавних површина у технички исправно стање; техничко  регулисање саобраћаја,оверу реда вожње у градском и приградском превозу путника, издаје одобрења за постављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације, постављање заштитних ограда и  дозволе за вршење истовара и утовара робе из моторних возила; издаје енергетску сагласност, лиценце и прати реализацију тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије; разматра захтеве за корекције цена комуналних услуга; врши надзор над реализацијом Програма одржавања комуналне инфраструктуре и других програма који обухвата одржавање: јавних зелених површина, хигијене јавних површина, улица на градском подручју, фонтана и јавних чесми, градских гробаља, јавне расвете  и др.,  обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.

Начелник: Каролина Ерић
Тел. 034/306 202
E-mail: karolina@kg.org.rs
Канцеларија: 419, IV спрат

1.2.. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

У Одељењу за финансије обављају се стручни, финансијско-материјални, административно-технички и други послови Града у области: – израде финансијског плана за Управу, као директног буџетског корисника, пријем, контролу и књижење рачуноводствених исправа, вођење помоћних књига и евиденција и усклађивање са главном књигом трезора, праћење извршења буџета у складу са одобреним апропријацијама, односно финансијским планом, спровођење прописаних процедура трезора у делу извршења буџета, тромесечно и годишње извештавање у складу са законом, усаглашавање потраживања и обавеза, други послови у складу са законом; – субвенција јавним комуналним предузећима, односно другим облицима организовања над чијим радом Градска управа врши надзор; – припрема, у сарадњи са секторима, финансијски план и план јавних набавки Градске управе за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа и – обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе.

Начелник : Гордана Павловић – Ђапа
Тел. 034/306 204
E-mail: gordanadjapa@kg.org.rs

2. СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

Начелник: Мирослава Петровић
Тел. 034/306 274
E-mail: mirapetrovic@kg.org.rs
Канцеларија 605, VI спрат

2.1. Одељење за инспекцијске послове

У Одељењу за инспекцијске послове обављају се  нормативно правни, управно-правни, студијско-аналитички, надзорно-контролни и оперативно- стручни послови који се односе на: надзор над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета којима се регулишу пројектовање, грађење и реконструкција објеката (високоградња, нискоградња и др.), извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин, предузимање прописаних мера ради уклањања објеката који се граде без одговарајуће документације, налагање мера које треба предузети на објектима који због неодржавања угрожавају безбедност, живот и здравље људи и заштиту животне околине; обављање послове инспекцијског надзора над одржавањем стамбених зграда и станова у оквиру делокруга утврђеног законом и праћење исхода предузетих и наложених мера у инспекцијском надзору; преглед објеката ради утврђивања начина извршења у поступку принудног извршења, организовање и спровођење принудних извршења, сарадња са грађевинским инспекторима у поступку принудног  извршења решења, процена радне снаге и механизације за спровођење извршења, доношење плана и утврђивање динамике извршења, сарадња са јавним предузећима, привредним друштвима, службама и органима који учествују у пословима принудног извршења; праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштите од нејонизујућих зрачења, заштите природе, заштите од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину, поступање по захтевима енергетских субјеката за доношење извештаја о испуњености услова у погледу заштите животне средине за обављање енергетске делатности-трговина на мало нафтом и нафтним дериватима; вршење надзора и налагање мера у складу са овлашћењима градског туристичког инспектора на основу Закона о туризму; праћење  стања, предлагања мера и инспекцијског надзора над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника и грађана у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор  у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, комунални ред у Граду, одржавање јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање  топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање и гробља, зоохигијене, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и других јавних површина, вршење надзора у области трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине и предузимање мера на основу Закона о трговини; праћење  стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом градских одлука  којима се регулише саобраћај, издају дозволе за вршење истовара и утовара робе из моторних возила; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над закониошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, праћење и анализу стања у области инспекцијског надзора  и процену ризика, у циљу превентивног деловања инспекције или  налагања мера сразмерно процењеном ризику кроз управне акте које доноси у инспекцијском надзору; пружање стручне помоћи и објављивање, припрему документације, достављање обавештења, налога, контролних листа за вршење инспекцијског надзора, вођење евиденције, припремање акта о примени прописа, предлога плана рада инспекције и годишњег извештаја о раду инспекције, издавање прекршајних налога, подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за учињено кривично дело и других пријаве, израде предлога плана рада одељења и годишњег извештаја о раду, као и друге послове из свог делокруга у складу са посебним законима и прописима, Законом о инспекцијском надзору и другим законима и подзаконским актима.

Начелник: Војин Вранић
Тел. 034/306 276
E-mail: v.vranic@kg.org.rs
Канцеларија 610, VI спрат

2.1.а. Грађевински инспекторат

У Грађевинском инспекторату обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, којима се регулишу пројектовање, грађење и реконструкција објеката (високоградња, нискоградња и др.), извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин, предузимање прописаних мера ради уклањања објеката који се граде без одговарајуће документације, налагање мера које треба предузети на објектима који због неодржавања угрожавају безбедност, живот и здравље људи и заштиту животне околине, обављање послове инспекцијског надзора над одржавањем стамбених зграда и станова у оквиру делокруга утврђеног законом и прати исход предузетих и наложених мера у инспекцијском надзору, преглед објеката ради утврђивања начина извршења у поступку принудног извршења; сарадња са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора и процену ризика, у циљу превентивног деловања инспекције или налагања мера сразмерно процењеном ризику кроз управне акте које доноси у инспекцијском надзору; пружање стручне помоћи и објављивање, припрема документације, достављање обавештења, налога, контролних листа за вршење инспекцијског надзора, вођење евиденције, припремање акта о примени прописа, предлога плана рада инспекције и годишњег извештаја о раду инспекције,пгодишњег и кварталног плана рушења незаконито изграђених објеката, издавање прекршајних налога, подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за учињено кривично дело и других пријаве, као и друге послове из свог делокруга у складу са посебним законима и прописима, Законом о инспекцијском надзору и другим законима и подзаконским актима.

Главни грађевински инспектор: Миљојковић Радомир
Тел. 034/306 268
E-mail: miljojkovic@kg.org.rs
Канцеларија 609, VI спрат

2.1.б. Саобраћајни инспекторат

У Инспекторату за саобраћај и путеве обављају се послови инспекцијског надзора у области саобраћаја који се односе на праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом градских одлука којима се регулише саобраћај; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над закониошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза, као и принудног извршења решења из надлежности овог инспектората; пружање стручне помоћи и објављивање, припрема документације, достављање обавештења, налога, контролних листа за вршење инспекцијског надзора, вођење евиденције, припремање акта о примени прописа, предлога плана рада инспекције и годишњег извештаја о раду инспекције, издавање прекршајних налога, подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за учињено кривично дело и других пријаве, као и други послови из свог делокруга у складу са посебним законима и прописима које Република повери граду, Законом о инспекцијском надзору и одлукама Града.

Главни инспектор за саобраћај и путеве: Данијела Прокић
Тел. 034/306 277
E-mail: dprokic@yahoo.com
Канцеларија 601, VI спрат

2.1.в. Комунални инспекторат

У Комуналном инспекторату обављају се послови праћење стања, предлагања мера и инспекцијског надзора над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и поступање предузетника и грађана, у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина; јавна хигијена, комунални ред у Граду, одржавање јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање  топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање и  гробља, зоохигијена, димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћа јавних површина, раскопавање улица и других јавних површина, вршење надзора у области трговине ван продајног објекта, осим даљинске трговине и предузимање мера на основу Закона о трговини; сарадња са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор; праћење и анализа стања у области инспекцијског надзора  и процена ризика, у циљу превентивног деловања инспекције или  налагања мера сразмерно процењеном ризику кроз управне акте које доноси у инспекцијском надзору; пружање стручне помоћи и објављивање, припрема документације, достављање обавештења, налога, контролних листа за вршење инспекцијског надзора, вођење евиденције, припремање акта о примени прописа, предлога плана рада инспекције и годишњег извештаја о раду инспекције; издавање прекршајних налога, подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за учињено кривично дело и других пријава,  као и други послови из свог делокруга у складу са посебним законима и прописима које Република повери граду, Законом о инспекцијском надзору и другим законима и подзаконским актима .

Главни комунални инспектор:
Тел. 034/306 275
Телефон за пријаве дежурној екипи: 060 234 0 255
Канцеларија 606, VI спрат
E-mail: v.vranic@kg.org.rs

2.1.г. Инспекторат за заштиту жиотне средине и туристичку инспекцију

У Инспекторату за заштиту животне средине и туристичку инспекцију обављају се послови праћења стања, предлагања мера и надзора над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштите од нејонизујућих зрачења, заштите природе, заштите од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину, поступање по захтевима енергетских субјеката за доношење извештаја о испуњености услова у погледу заштите животне средине за обављање енергетске делатности-трговина на мало нафтом и нафтним дериватима; вршења надзора и налагање мера у складу са овлашћењима градског туристичког инспектора на основу Закона о туризму; пружање стручне помоћи и објављивање, припрему документације, достављање обавештења, налога, контролних листа за вршење инспекцијског надзора, вођење евиденције, припремање акта о примени прописа, предлога плана рада инспекције и годишњег извештаја о раду инспекције, издавање прекршајних налога, подношење захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за учињено кривично дело и других пријаве, као и друге послове из свог делокруга у складу са посебним законима и прописима, Законом о инспекцијском надзору и другим законима и подзаконским актима.

Главни инспектор за заштиту животне средине: Маја Ранковић
Тел.034 306 298
E-mail: mrankovic@kg.org.rs
Канцеларија 607, VI спрат

Туристички инспектори: Горан Иванић  и Саша Миленковић
Тел. 034/306 277
turistickainspekcija@kg.org.rs
Канцеларија 601, VI спрат

2.2. Одељење комуналне полиције

Начелник: Ана Соколовић
Тел. 034/506 141
E-mail: asokolovic@kg.org.rs
Бранка Радичевића 11, III спрат
Вођа патрола: Милена Марјановић-Кончар
Тел. 034/506 117

У Одељењу Комуналне полиције обављају се контролно-надзорни послови прописани Законом о комуналној полицији, којима се обезбеђује одржавање комуналног и другог законом уређеног реда на територији Града од значаја за комуналну делатност у областима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника у градском и приградском саобраћају, ауто-такси превоза, постављања привремених објеката на површинама јавне намене, противпожарне заштите, заштите од буке у животној средини, контроле радног времена субјеката надзора, одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката; контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града; пружање подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду; пружање помоћи – асистенције надлежним надлежним инспекцијама и органима града, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука; предузимање хитних мера заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града, учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода; припрему и израду нацрта прописа и аката из оквира свог делокруга; изрицање мера за отклањање неправилности у складу са законом прописаним овлашћењима; издаје прекршајне налоге; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињено кривично дело и друге пријаве; обавештава друге органе о утврђеним неправилностима из њихове надлежности; надзор забране пушења у затвореном радном и јавном простору и у јавном превозу; одржавање јавног реда и мира у складу са законом утврђеним делокругом, као и друге одржавање комуналног реда у граду у областима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, контроле радног времена субјеката надзора, заштите и одржавања реда у коришћењу земљишта, простора и комуналних објеката, пијаца, гробаља, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката, заштите културних добара и других јавних објеката, заштите локалних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, контроле превоза путника у градском и приградском саобраћају, контроле ауто-такси превоза, постављања привремених пословних објеката, заштите ваздуха и заштите од буке у животној средини, заштите из надлежности града када те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи града и друге организације и учествовање у вршењу спасилачких функција и пружање помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица изазваних елементарним непогодама, обезбеђивања несметаног живота у граду, очувања градских добара, односно одржавање градског реда и пружања помоћи надлежним органима Града, као и предузећима, организацијама и установама кад по њиховој оцени постоје претпоставке да спровођење њихове извршне Одлуке неће бити могуће без асистенције комуналних полицајаца или употребе средстава принуде.

У Сектору се као самостални обављају и нормативно-правни, управно-правни и студијско-аналитички послови из надлежности Сектора, припрема нацрта аката који се доносе у поступку инспекцијског надзора из надлежности инспектората, пружа стручна помоћ извршиоцима у вођењу управног поступка и припреме решења, дају стручне смернице за вођење усмених расправа у управном поступку и поступку извршења, обрађују захтеви за покретање прекршајног поступка, сачињавају нацрти пријава за привредне преступе, нацрти кривичних пријава, обраде приговора и жалби, оперативно-стручни послови  пријема, контроле и иницијалне обраде документације из административно-технички послови за потребе Одељења и Сектора, документационо-архивски послови од значаја за рад Одељења и Сектора и други послови из надлежности Сектора.

Документа

Име документа, величина, број преузимања
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
752.11 KB 9 Преузимања
3. септембра 2018.
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.ГОДИНУ
657.12 KB 5 Преузимања
3. септембра 2018.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ ОДРЕДАБА ЧЛ.9. И 103. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
93.00 KB 5 Преузимања
3. септембра 2018.
СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИ ВОДЕ УПРАВНИ ПОСТУПАК
378.89 KB 9 Преузимања
3. септембра 2018.
СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ КОЈИ ВОДЕ УПРАВНИ ПОСТУПАК
41.60 KB 10 Преузимања
3. септембра 2018.
Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам