Градска управа за опште и заједничке послове

//Градска управа за опште и заједничке послове
Градска управа за опште и заједничке послове2019-01-06T14:19:53+00:00

НАЗИВ: Градска управа за опште и заједничке послове 
АДРЕСА: 34 000 Крагујевац, Трг слободе 3
 
МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069
 
ПИБ: 1101982436
 

Начелник: 
Начелник: Драгица Андрић
 
Тел: 034/306-120,
  306-143 
Email: adragica@kg.org.rs

Радно време Градске управе за опште и заједничке послове је радним данима (понедељак – петак) од 7,30 до 15,30 часова.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

1.Сектор за опште послове

Начелник: Горан Алексић 
Тел: 034/306-143
 
Email: galeksic@kg.org.rs

 

1.1 Одељење за лични статус грађана:

У одељењу се обављају стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и других послови везани за: грађанска стања (вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих, као и књига држављана за матична подручја Крагујевца, као и за општине Пећ, Исток и Клина); Послове месних канцеларија и ажурирање дела јединственог бирачког списка за подручје града Крагујевца, као и посебних бирачких спискова националних мањина;

Начелник: Мирослав Гајовић 
Тел: 034/306-164

Email: mgajovic@kg.org.rs


Јединствени бирачки списак

Координатор послова ажурирања ЈБС

Мирјана Михајловић

Тел: 034/306-299 
Email: mmihajlovic@kg.org.rsncanic@kg.org.rs; mbrkic@kg.org.rs,

1.1.а. Група за послове матичних подручја на територији општине Пећ, Исток и Клина;

У групи се обављају послови у области матичних књига и осталих послова личних стања грађана, као и послови везани за обнављање уписа у матичне књиге и књиге држављана за матична подручја са територија општина Пећ, Исток и Клина.

Руководилац групе: Александар Каличанин 
Тел: 034/370-071
 ; 034/370-179
Email: akalicanin@kg.org.rs

1.2. Одељење правне помоћи и градских канцеларија;

У одељењу се обављају стручни, нормативно-правни, административно-технички и други послови везани за: пружање правне помоћи грађанима у остваривању њихових права и интереса, без заступања пред правосудним органима; уређивање, организације и рада мировних већа; обављање  појединих послова градских управа на територији Града (градске канцеларије).

Начелник: Биљана Катушић

Тел: 034/366-238 
Email: bkatusic@kg.org.rs

1.3. Одељење за месну самоуправу.

У одељењу се обављају стручни, нормативно-правни, административно-технички и други послови везани за образовање, обезбеђење функционисања и рада различитих облика месне самоуправе у складу са актима органа Града и месних самоуправа; спровођење избора, референдума и самодоприноса; евиденције непокретности чији су корисници месне заједнице, односно други облици месне самоуправе.

Начелник: Дарко Дробњак 
Тел: 034/370-071, 370-074
 
Email: dire01@kg.org.rs

  1. Сектор за заједничке послове:

Начелник сектора: Ивана Ћупић 
Тел: 034/306
143 
факс:034/306
143

E-mail: icupic@kg.org.rs

2.1. Одељење за развој људских ресурса

У одељењу сеобављају стручни, нормативно-правни, управно-правни, административно-технички и други послови који се односе на област рада и радних односа,  постављених лица и запослених  у органима Града,  стручним службама и посебним организацијама, вођење персоналне евиденције, као и послове који се односе на управљање људским ресурсима.

Начелник одељења: Љиљана Матић 
Тел: 034/306-161
 
Email: lila@kg.org.rs

2.1.а. Група за евиденционе послове

Обавља статистичко-евиденционе, административне, оперативно-техничке послове из области рада и радних односа који се односе на: матичну евиденцију запослених, пријављивање и одјављивање запослених тржишту рада, надлежним фондовима и сл.

Руководилац групе: Снежана Момчиловић 
Тел: 034/306161
 
Email: sneza@kg.org.rs

 2.2. Писарница

У писарници се обављају послови информисања и пружања помоћи странкама за састављање поднесака; непосредни пријем поднесака од странака, основно обавештавање странака о стању решавања њихових захтева и других поднесака као и решавању одређених предмета; послови примања, прегледања, распоређивања, евидентирања, достављања поште упућене органима Града, стручним и посебним службама; евидентирање предмета, задуживање предмета, достављање предмета и аката унутрашњим организационим јединицама; чување предмета у роковнику; административно-техничко обрађивање аката за све органе Града, стручне и посебне службе; организовања заједничке писарнице, односно јединствене основне евиденције предмета и јединствене архиве за све органе Града, стручне и посебне службе; развођење, архивирање и чување архивираних предмета; излучивања безвредног регистратурског материјала и предаје архивске грађе надлежном архиву; праћења ефикасности и ажурности рада органа Града, стручних и посебних служби; послови уручења поште органима Града, стручним и посебним службама органима, физичким и правним лицима, као и другим субјектима; подизање поште и пакета из поште и поштанског прегратка (фаха) и други послове Писарнице у складу са Уредбом и Упутством о канцеларијском пословању, као и другим прописима који регулишу ову материју.

Начелник Одељења Писарнице: Данијела Јосифовић 
Тел: 034/306-116
Email: djosifovic@kg.org.rs


2.2.а Група за послове пријемне канцеларије

Врши непосредни пријем поднесака од странака, основно обавештавање странака о стању решавања њихових захтева и других поднесака као и решавању одређених предмета; послови примања, прегледања, распоређивања, евидентирања, достављања поште упућене органима Града, стручним и посебним службама.

Руководилац групе: Јелена Радосављевић 
Тел: 034/ 306-
295 


2.3.
Одељење за набавке, безбедност, заштиту и интерну подршку

У Одељењу за набавке, безбедност, заштиту и интерну подршку  обављају се послови набавке услуга и добара неопходних за рад органа Града; обезбеђују услови за примену мера безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите; обезбеђују услове за рад запослених; предузимају превентивне мере за случај пожара; инвестиционо и текуће одржавање уређаја и опреме коју користе органи Града; противпожарна заштита објеката, уређаја и опреме које користе органи Града; пружања услуга превоза за потребе органа Града и старања о возном парку;  угоститељске  услуге  за потребе органа Града; одржавање хигијене, обезбеђују други услова потребни за рад органа Града, стручних служби, као и други послови у овој области

Начелник: Зорица Ђорић 
Тел: 034/306-217

Email: zdjoric@kg.org.rs

2.3.а. Група за послове возног парка

Обавља послове везане за услуге превоза за потребе органа Града и старања о возном парку;

Диспечер: Златко Миљковић
Тел: 034/306-
289 

Email: zmiljkovic@kg.org.rs

 

2.3.б. Група за послове интерног бифеа

Група  пружа угоститељске услуге за потребе пријема представника  амбасада, високих државних делегација, конференција, седница, састанака, манифестација чији је покровитељ Град; као и друге послове за потребе органа Града.

Руководилац групе: Богдан Ћалић 
Тел: 034/306-170
     

2.3. ц. Група за послове обезбеђења

 

Група обавља послове које се односе на обезбеђење  лица и имовине применом физичке заштите и коришћењем расположивих средстава техничке заштите у простору који користе органи Града.

Руководилац групе: Мирољуб Милутиновић 
Тел: 034/306-
296     

  1. Одељење за информационо комуникационе технологије

У центру се обављају послови-управљања информационим системом, припреме основа и програма развоја јединственог информационог система, стручне координације, сарадње, организације и рада на увођењу, развоју и коришћењу информатичке технологије за органе Града, стручне и посебне службе, припреме и развоја јединственог информационог система, израде, одржавања и информација, верификације пројеката информационог система, послова телефонских комуникација и аудио снимања.

Начелник Одељења за ИКТ: Дејан Стојановић 
Тел: 034/301-385
 
Email: stdejan@kg.org.rs

  1. Одељење за финансије

У одељењу се обављају послови израде финансијских планова за управу као директног корисника буџета; рачуноводствено-финансијски послови; израда помоћних евиденција; пријема, контроле и књижења рачуноводствених исправа; вођења пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора; праћење извршења буџета у складу са апропријацијама; праћење и спровођење процедуре трезора у делу извршења буџета; израда и консолидација финансијских извештаја; сравњење завршних рачуна индиректних корисника буџета и други финансијски послови у складу са прописима; припреме нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности, које доносе Скупштина града и извршни органи града; израда финансијских планова и планова јавних набавки градске управе, нацрта одлука о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа.

Начелник: Јелена Ристић 
Тел: 034/306-156
 
Email: jristic@kg.org.rs

4.1. Служба за финансијске послове месних заједница

Шеф : Данијела Павловић 
Тел: 034/306-156
 
Email: dpavlovic@kg.org.rs

 

Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам