Градска управа за послове градоначелника и Градског већа

//Градска управа за послове градоначелника и Градског већа
Градска управа за послове градоначелника и Градског већа2018-12-17T12:27:42+00:00

НАЗИВ: Градска управа за послове градоначелника и Градског већа
АДРЕСА: 34 000 Крагујевац, Трг слободе 3
МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069
ПИБ: 1101982436

Начелник: Јелена Бојовић
ТЕЛЕФОН : +381034306122
E-mail: jbojovic@kg.org.rs 

Радно време Градске управе за послове градоначелника и Градског већа је радним данима од 7,30 до 15,30 часова.

Начелник Градске управе за послове градоначелника и Градског већа

Градска управа за послове градоначелника и Градског већа је образована за обављање стручних, финансијско-материјалних, управно-правних, нормативно-правних, административно-техничких и других послова у циљу:

 • остваривања надлежности градоначелника, заменика Градоначелника, председника и заменика председника Скупштине, секретара и заменика секретара Скупштине; нормативно-правне послове за потребе Градоначелника, заменика Градоначелника и начелника Градске управе,
 • обављања послова везане за давање мишљења о законитости и правно-техничкој усаглашености нацрта, односно предлога аката које доноси Скупштина града, Градско веће или градоначелник,
 • остваривања надлежности Градског већа,
 • обезбеђења и координирања активности на остваривању јавности рада органа Града, стручних и посебних служби, благовременог информисања грађана о раду и функционисању органа Града, стручних и посебних служби,
 • обављања послова унутрашње и спољне сарадње, односно удруживања и сарадње са другим општинама, градовима, државним органима, организацијама и другим субјектима у земљи и иностранству, односно у дијаспори,
 • организовања и реализовања програма везаним за манифестације и јубилеје од значаја за Град,
 • организовања протокола поводом пријема представника домаћих и страних институција, организовања протокола поводом додељивања јавних признања Града, манифестација од значаја за Град и других протоколарних послова за потребе органа Града и посебних стручних служби, кореспонденције и превођења са страних језика и на стране језике за потребе органа Града и посебних стручних служби,
 • организовања система заштите од елементарних и других већих непогода, система заштите од пожара, развој система заштите и спасавања,  организација и функционисање цивилне заштите на територији града и обезбеђењу њеног спровођења,  спровођења превентивних и оперативних мера на заштити становништва и материјалних добара од бујица и поплава,
 • развоја и одржавање система узбуњивања у оквиру система јавног узбуњивања Републике Србије,  припреме и израде финансијских планова и осталих аката у складу са прописима о буџетском систему и друге послове из области заштите од елементарних и других непогода утврђених Законом,
 • израде Планова одбране који су саставни део Плана одбране Републике Србије и предузимање мера усклађивања припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности с одбрамбеним припремама у Плану одбране Републике Србије,
 • предузимања мера за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању и спровођење радне и материјалне обавезе, као и друге послове планирања одбрамбених припрема утврђених Законом,
 • израде финансијских планова за управу као директног корисника буџета, рачуноводствено-финансијских послове,

Градска управа за послове градоначелника и Градског већа обавља стручне, аналитичке, информатичке, организационе и административно – техничке послове везане за одржавање седница Скупштине града и њених радних тела као и послове везане за сва изабрана, именована, односно постављена лица.

Градска управа за послове градоначелника и Градског већа, обавља и друге послове из делокруга своје надлежности које су поверене Граду, као и друге послове у наведеним областима утврђене законом и другим прописима.

Унутрашња организација

Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам