ЈЕЛЕНА БОЈОВИЋ, Начелник Градске управе за послове органа Града

Трг слободе бр.3. I спрат, канцеларија бр.122
34000 Крагујевац
E-mail: jbojovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-122

НАТАША ПЕТРОВИЋ, Заменик начелника Градске управе за послове органа Града

Трг слободе бр.3. I спрат, канцеларија бр.120
34000 Крагујевац
E-mail: npetrovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-120

Градска управа за послове органа Града врши стручне и административно-техничке послове за Скупштину града, Градско веће и градоначелника, а нарочито: послове у вези са припремом и одржавањем радних седница Скупштине града и Градског већа и њихових радних тела; врши обраду материјала са седница, обезбеђује методолошко јединство, нормативно правне и језичке ваљаности, као и редиговање коначног текста нацрта, односно предлога одлука и других правних аката уз поштовање принципа номотехнике; уређивање и издавање „Службеног листа града Крагујевца’’; припрему аката и пружање административно-техничке и стручне помоћи градоначелнику; организује кабинет градоначелника као посебну организациону целину и ближе уређује статус помоћника градоначелника; обављају се нормативно-правни послови који се састоје у праћењу доношења прописа и аката који су од значаја за реализацију послова у надлежности Града; послови предлагања доношења неопходних аката; послови на уједначавању правне праксе; врши организовање послова протокола; у смислу остваривање начела јавности рада, обавља послове ажурирња сајта Града и објављивања информација на друштвеним мрежама које Град користи; остваривање сарадње са средствима јавног информисања; обавља послове на успостављању, одржавању и унапређењу унутрашње и међународне сарадње; врши квантитативну и квалитативну анализу постојећих докумената којима се регулишу локалне развојне политике, њихову међусобну усаглашеност, комплементарност и хијерархију и на основу тога утврђује потребе за израдом, ревизијом, сажимањем или укидањем појединих планских докумената и аката из надлежности Града; испитивање јавног мњења; оснивања, обезбеђења функционисања и контроле над инструментима локалног економског развоја као и старање о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду у смислу дугорочног одрживог развоја Града; прати вршење оснивачких права над предузећима, установама и другим облицима правног организовања чији је оснивач или већински власник Град у оквиру чега, између осталог: припрема предлоге решења о давању сагласности надлежног органа Града на годишње и вишегодишње програме пословања, остале програме, као и измене истих донетих од стране јавних предузећа, јавно комуналних предузећа и осталих облика организовања којима је оснивач Град; врши анализу услова пословања и извештавања за јавна предузећа, јавно комунална предузећа и остале облике организовања којима је оснивач Град; обавља послове контроле међусобне усаглашености колективних уговора који се односе на јавна предузећа, јавно комунална предузећа и остале облике организовања чији је оснивач Град и њихове усаглашености са законом; припремање предлога решења о сагласности надлежног органа Града на ниво цена услуга јавних предузећа и осталих облика организовања чији је оснивач Град; припремање предлога решења о давању сагласности на расподелу добити односно на покриће губитка по завршном рачуну у јавним предузећима, јавно комуналним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса, основаним од стране Града или другог јавног предузећа чији је оснивач Град; припрему аката за реализацију субвенција у јавним предузећима, јавно комуналним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса, основаним од стране Града; учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи Града из делокруга Управе, обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

За обављање послова у надлежности Градске управе за послове органа Града формиране су следеће основне и унутрашње организационе јединице:

1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА

Биљана Новосел, секретар Секретаријата
Трг слободе бр.3. II спрат, канцеларија бр.205
34000 Крагујевац
E-mail: skupstinakg@gmail.com
Контакт телефон: 034/306-130

– Одељење за припрему и реализацију седница Градског већа

Славица Нешковић, начелник Одељења
Трг слободе бр.3. II спрат, канцеларија бр.204
34000 Крагујевац
E-mail: gradskovece1@kg.org.rs
Koнтакт телефон: 034/306-145

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ И УНУТРАШЊУ САРАДЊУ, ПОСЛОВЕ ПРОТОКОЛА И САРАДЊУ СА МЕДИЈИМА

Катарина Ђоковић, секретар Секретаријата
Трг слободе бр.3. I спрат, канцеларија бр.113
34000 Крагујевац
E-mail: kdjokovic@kg.org.rs
Koнтакт телефон: 034/306-141

– Одељење за послове међународне и унутрашње сарадње

Тамара Бабић, начелник Одељења
Трг слободе бр.3. I спрат, канцеларија бр.110
34000 Крагујевац
E-mail: inernationalcooperation@kg.org.rs
Koнтакт телефон: 034/333-837034/306-288

– Одељење за послове протокола

Дејан Марковић, начелник Одељења
Трг слободе бр.3. I спрат, канцеларија бр.115
34000 Крагујевац
E-mail: protocol@kg.org.rs
Koнтакт телефон: 034/336-123034/306-109

– Прес центар

Александра Тијанић, начелник Прес центра
Трг слободе бр.3. I спрат, канцеларија бр.109
34000 Крагујевац
E-mail: infosluzbakg@gmail.com
Koнтакт телефон: 034/306-128

– Кабинет градоначелника

Трг слободе бр.3. I спрат, канцеларија бр.106
34000 Крагујевац
E-mail: kabinet@kg.org.rs
Koнтакт телефон: 034/306-106034/306-177034/332-055034/301-435

Анђела Миљојковић, шеф Кабинета
Трг слободе бр.3. I спрат, канцеларија бр.109
34000 Крагујевац
E-mail: andjela@kg.org.rs
Koнтакт телефон: 034/306-141

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОНТРОЛУ И НАДЗОР ПРАВНИХ СУБЈЕКАТА И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Драгица Андрић, секретар Секретаријата
Трг слободе бр.3. I спрат, канцеларија бр.113
34000 Крагујевац
E-mail: adragica@kg.org.rs
Koнтакт телефон: 034/306-143

– Одељење за контролу и надзор над правним субјектима чији је оснивач Град

Maрија Живковић, начелник Одељења
Трг слободе бр.3. II спрат, канцеларија бр.203
34000 Крагујевац
E-mail: mlekovic@kg.org.rs
Koнтакт телефон: 034/306-126

– Канцеларија за локални економски развоj

Никола Пауновић, руководилац Канцеларије
Трг слободе бр.3. I спрат, канцеларија бр.111
34000 Крагујевац
E-mail: npaunovic@kg.org.rs

4. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ УПРАВЕ

Јасмина Бећаревић, начелник Одељења
Трг слободе бр.3. I спрат, канцеларија бр.121
34000 Крагујевац
E-mail: jbecarevic@kg.org.rs
Koнтакт телефон: 034/306-146

Документа за преузимање

Име документа, величина и број преузимања
ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за услугу оглашавања у дневним новинама 2021
28.79 KB 7 Преузимања
31. марта 2021.
Извештај о раду ГУ за послове органа Града за период 1. јануар – 31. децембар 2020.године
378.76 KB 3 Преузимања
31. марта 2021.
ПРАВИЛНИК о звањима, платама, додацима на плате, накнадама и осталим примањима запослених у Градској управи за послове органа Града
282.10 KB 67 Преузимања
20. јануара 2021.
ПРАВИЛНИК о измени Правилника о платама запослених у Градској управи за послове органа Града од 15. јануара 2020.године
137.37 KB 52 Преузимања
20. јануара 2021.
ПРАВИЛНИК о измени Правилника о платама запослених у Градској управи за послове органа Града од 15. јануара 2020.године и 17. марта 2020.године
135.84 KB 41 Преузимања
20. јануара 2021.
Правилник о дисциплинској одговорности и одговорности за штету службеника у Градској управи за послове oргана Града
151.75 KB 40 Преузимања
20. јануара 2021.
Правилник о одморима и одсуствима службеника у Градској управи за послове oргана Града
156.44 KB 38 Преузимања
20. јануара 2021.
Правилник о прековременом раду у Градској управи за послове oргана Града
180.96 KB 38 Преузимања
20. јануара 2021.
Правилник о поступку узбуњивања у Градској управи за послове oргана Града
154.50 KB 37 Преузимања
20. јануара 2021.
ПРАВИЛНИК о коришћењу средстава репрезентације у Градској управи за послове органа Града
120.91 KB 47 Преузимања
20. јануара 2021.
Правилник о службеним путовањима службеника и намештеника у Градској управи за послове oргана Града
130.17 KB 37 Преузимања
20. јануара 2021.