Gradska uprava za privredu

//Gradska uprava za privredu
Gradska uprava za privredu2018-08-28T16:56:06+00:00

GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU
34 000 Kragujevac, Trg Slobode 3/IV;
tel: +381 34 306 185, faks: +381 34 306 188;

NAČELNIK: Miroslav Paunović
034/306-186, E-mail: mpaunovic@kg.org.rs

Prostorije za rad uprave smeštene su u zgradi Uprave grada i to kancelarije 405 i 406 na IV i 506 na V spratu.

Radno vreme Uprave je radnim danom od 7.30 do 15.30 časova.

Gradska uprava za privredu obrazovana je za obavlja stručnih, finansijsko-materijalnih, upravno-pravnih, normativno-pravnih, administrativno-tehničkih i drugih poslove u oblasti:

 • izrada kratkoročnih i dugoročnih programa i planova privrednog razvoja;
 • staranje o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Gradu;
 • praćenje poslovanja privrede, kao i poslova vezanih za restrukturiranje i privatizaciju pravnih subjekata čiji je osnivač Grad;
 • staranje o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine;
 • uređivanja radnog vremena trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih objekata;
 • uređivanje mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti, kao i drugih uslova za njihov rad i poslovanje;
 • koordiniranje i saradnja sa privatnim preduzetnicima;
 • podsticanje i pomaganje razvoja zadrugarstva;
 • stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Saveta za zapošljavanje, Socijalno-ekonomskog saveta i Privrednog saveta grada Kragujevca;
 • izrada programa razvoja turizma i unapređenja opštih uslova za prihvat i boravak turista;
 • osnivanje ustanova i organizacija u oblasti turizma, praćenja iobezbeđenja njihovog funkcionisanja;
 • utvrđivanje visine boravišne takse;
 • ostvarivanje saradnje sa turističkim organizacijama drugih opština i gradova;
 • propisivanje programa polaganja stručnog ispita za turističke vodiče Grada;
 • saradnja sa nevladinim organizacijama i udruženjima građana u oblasti privrede, preduzetništva, poljoprivrede i zaštite potrošača;
 • uređivanje i obezbeđivanja posebnih uslova i organizacije auto-taksi prevoza putnika i stajališta u vanlijskom prevozu putnika na teritoriji Grada;
 • obezbeđenje, unapređenje, korišćenje, zaštita i razvoj poljoprivrede;
 • praćenje stanja u oblasti poljoprivrednog zemljišta, korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta, šuma i voda, biljnog i životinjskog sveta i područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
 • pripremanje nacrta i predloga opštih i pojedinačnih akata iz delokruga svoje nadležnosti, koje donose Skupština grada i izvršni organi Grada;
 • određivanje erozivnih područja, učestvovanje u pripremi programa razvoja i praćenja njihovog ostvarivanja uz predlaganje mera za njihovo unapređenje;
 • donošenje osnova zaštite korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta;
 • staranje o korišćenju pašnjaka i odlučivanje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
 • utvrđivanje vodoprivrednih uslova i izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte od lokalnog značaja;
 • uređivanje i utvrđivanje načina korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama, staranje i obezbeđivanja uslova za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
 • određivanje delova obala i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti;
 • osnivanje i utvrđivanje obima i strukture robnih rezervi Grada;
 • finansijsko-računovodstveni poslovi u skladu sa propisima.

Gradska uprava za privredu obavlja i druge poslove u oblasti privrede, poljoprivrede, zaštite korišćenja i unapređenja poljoprivrednog zemljišta, šuma i voda, biljnog i životinjskog sveta, vodoprivrede i turizma koji su povereni Gradu, priprema nacrte i predloge opštih i pojedinačnih akata iz delokruga svoje nadležnosti koje donose Skupština grada i izvršni organi Grada i obavlja druge poslove iz nadležnosti Grada u ovim oblastima.

1. U Odeljenju za podršku privredi obavljaju se poslovi vezani za:

 • staranje o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Gradu;
 • koordiniranje i saradnju sa privatnim preduzetnicima;
 • izradu kratkoročnih i dugoročnih programa i planova privrednog razvoja;
 • praćenje poslovanja privrede, kao i poslova vezanih za restrukturiranje i privatizaciju pravnih subjekata čiji je osnivač Grad;
 • staranje o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine;
 • uređivanje radnog vremena trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih objekata;
 • uređivanje mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti, kao i drugih uslova za njihov rad i poslovanje;
 • podsticanje i pomaganje razvoja zadrugarstva;
 • obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Saveta za zapošljavanje, Socijalno – ekonomskog saveta i Privrednog saveta grada Kragujevca;
 • izradu programa razvoja turizma i unapređenja opštih uslova za prihvat i boravak turista;
 • osnivanje ustanova i organizacija u oblasti turizma, praćenja i obezbeđivanje njihovog funkcionisanja;
 • utvrđivanje visine boravišne takse;
 • ostvarivanje saradnje sa turističkim organizacijama drugih opština i gradova;
 • propisivanje programa polaganja stručnog ispita za turističke vodiče Grada;
 • saradnju sa nevladinim organizacijama i udruženjima građana u oblasti privrede, preduzetništva, poljoprivrede i zaštite potrošača;
 • uređivanje i obezbeđivanje posebnih uslova i organizacije auto taksi prevoza putnika i stajališta u vanlinijskom prevozu putnika na teritoriji Grada.

Načelnik: Zoran Kostadinović,
tel. 034/306-226, E-mail: zkostadinovic@kg.org.rs

2. U Odeljenju za poljoprivredu obavljaju se poslovi vezani za:

 • obezbeđenje, unapređenje, korišćenje, zaštitu i razvoj poljoprivrede,
 • praćenje stanja u oblasti poljoprivrednog zemljišta, korišćenje i unapređenje poljoprivrednog zemljišta, šuma i voda, biljnog i životinjskog sveta i područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
 • pripremanje nacrta i predloga opštih i pojedinačnih akata iz delokruga svoje nadležnosti koje donose Skupština grada i izvršni organi Grada;
 • određivanje erozivnih područja, učestvovanje u pripremi programa razvoja i praćenja njihovog ostvarivanja uz predlaganje mera za njihovo unapređenje;
 • donošenje osnova zaštite korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta;
 • staranje o korišćenju pašnjaka i odlučivanje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
 • utvrđivanje vodoprivrednih uslova i izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte od lokalnog značaja;
 • uređivanje i utvrđivanje načina korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama, staranje i obezbeđivanje uslova za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim i lekovitim svojstvima;
 • određivanje delova obala i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti.

Načelnik: Nikola Paunović
tel. 034/306-189, E-mail: npaunovic@kg.org.rs

2.1. U Odeljenju za poljoprivredu obrazovana je Grupa za robne rezerve u kojoj se obavljaju stručni, organizacioni i administrativno-tehnički poslovi vezani za osnivanje i utvrđivanje obima i strukture robnih rezervi grada i u skladu sa tim:
izradu godišnjih programa robnih rezervi;
kontrolu stanja robnih rezervi;
davanje stručnih mišljenja u vezi korišćenja robnih rezervi.

Vladimir Marić, rukovodilac Grupe za robne rezerve
tel. 034/306-187, E-mail: robrezervekg@gmail.com

3. U Službi za pravno-finansijske poslove obavljaju se:

 • normativno-pravni poslovi;
 • upravni poslovi;
 • poslovi na izradi finansijskih planova za Upravu kao direktnog korisnika budžeta i indirektnih budžetskih korisnika u njenoj nadležnosti;
 • poslovi izrade pomoćnih evidencija;
 • prijem, kontrola i knjiženja računovodstvenih isprava;
 • poslovi vođenja poslovnih knjiga i usklađivanje sa glavnom knjigom trezora;
 • poslovi praćenja izvršenja budžeta u skladu sa aproprijacijama;
 • poslovi praćenja i sprovođenja procedura trezora u delu izvršenja budžeta;
 • poslovi izrade i konsolidacije periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja;
 • poslovi sravnjenja završnih računa indirektnih korisnika budžeta i
 • drugi finansijski poslovi u skladu sa propisima.

Jelena Timotijević šef Službe za pravno-finansijske poslove
tel. 034/306-186; E-mail: jtimotijevic@kg.org.rs

3.1. U Službi za pravno-finansijske poslove obrazovana je Grupa za finansije u kojoj se obavljaju sledeći poslovi:

 • izrada finansijskog plana, analiza predloga finansijskih planova korisnika javnih sredstava i usaglašenosti sa uputstvom;
 • izveštavanja o korišćenju sredstava;
 • vođenja pomoćnih knjiga;
 • izrada zahteva za plaćanje i transfer sredstava i zahteva za plate;
 • izrade periodičnih izveštaja i završnog računa direktnog korisnika;
 • usaglašavanje pomoćnih evidencija sa glavnom knjigom trezora i dobavljačima;
 • monitoring i evaluaciju finansijskih planova po programskoj metodologiji;
 • izradu godišnjih programa robnih rezervi;
 • interne kontrolne postupke;
 • pripremne radnje za sprovođenje popisa i druge poslove u skladu sa  propisima kojima se uređuje ova oblast;
 • praćenje izvršenja budžeta u skladu sa odobrenim aproprijacijama za Gradsku upravu;
 • praćenje i sprovođenje procedura trezora u delu izvršenja budžeta; subvencije preduzećima odnosno drugim oblicima organizovanja nad čijim radom vrši nadzor;
 • izrađuje  mesečne, tromesečne i godišnje izveštaja o finansijskom poslovanju Gradske uprave, u skladu sa zakonom;
 • knjigovodstveno finansijske realizacije i nadzora nad programima i projektima iz nadležnosti Uprave;
 • stara se o ažurnosti i ispravnosti evidencija;
 • sprovođenje propisanih procedura za izvršenje plaćanja budžetskim sredstvima i druge poslove u skladu sa zakonom;
 • odobravanja, overe i pripreme Zahteva za plaćanje i drugih zahteva u skladu sa Uputstvom o načinu i postupku obavljanja platnog prometa u okviru KRT-a;
 • kontiranja ulaznih knjigovodstvenih dokumenata;
 • popis imovine i obaveza u Zakonom predviđenom roku;
 • konsolidacije izveštaja i sastavljanja konsolidovanog godišnjeg izveštaja druge poslove u skladu sa propisima iz nadležnosti Uprave.

Milina Janić, rukovodilac Grupe za finansije
tel. 034/306-186;  E-mail: mjanic@kg.org.rs

Promeni veličinu slova
Kontrast
Ova stranica koristi kolačiće, zbog unapređenja Vašeg korisničkog iskustva. Nastavkom istraživanja stranice, Vi prihvatate upotrebu kolačića. Ako su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O ZAŠTITI PRIVATNOSTI. Prihvatam