Весна Станишић, мастер правник, ВД начелника Градске управе

Адреса: Трг слободе број 3.
III спрат, канцеларија број 302.
34 000 Крагујевац
Т: +381 34  306 152
Еmail: vstanisic@kg.org.rs
Еmail: propisi@kg.org.rs

Градска управа за прописе обавља стручне, нормативно – правне, студијско-аналитичке, оперативне, административно – техничке и друге послове у вези са праћењем и унапређењем рада система локалне самоуправе, старање и давање стручних мишљења о усаглашености општих аката са Уставом, законом, подзаконским актима, Статутом Града и другим општим актима органа Града, у поступку њихове припреме и предлагања, као и њиховој нормативно – техничкој и језичкој исправности, остваривање сарадње и пружање стручне помоћи и давање мишљења управама и стручним службама у поступку припреме нацрта и предлога аката из њихове надлежности, давање и других правних мишљења градоначелнику и Градском већу, праћења прописа из делокруга надлежности локалне самоуправе и иницирања доношења/ измене/допуне аката из надлежности органа Града, као и друге послове утврђене законским, подзаконским актима или актима надлежних органа Града.

У Градској управи за прописе, обављају се послови:

 • давања стручних мишљења о сагласности нацрта или предлога општих аката које израђују /припремају управе, стручне службе Града са Уставом, законом, подзаконсим актима, Статутом Града и другим општим актима органа Града, као и њиховој исправности у погледу правне технике и систематике, терминолошке/ језичке уједначености и међусобне усклађености,
 • припреме /израђивања јединствене методологије, односно методолошких правила за  израду општих аката које доносе надлежни органи Града и давања инструкција и упутстава надлежним управама и стручним службама у поступку припреме нацрта и предлога аката везаним за припрему аката у складу са јединственим методолошким правилима,
 • пружања стручне помоћи управама и стручним службама у поступку: израде /припреме нормативно – правних, односно општих или појединачних аката из делокруга њихове надлежности или нацрта и предлога истих;  израде пословних /административних поступака и процедура; припреме/израде пречишћених текстова општих аката из надлежности органа, управа и стручних служби Града;  припреме/израде аутентичног тумачења општих аката које доносе надлежни органи Града; припреме одговора Уставном суду у вези са предлозима за покретање поступака за оцену уставности или законитости аката донетих од стране надлежног органа Града, као и припреме одговора надлежним државним или правосудним органима и друго,
 • праћења прописа, односно праћења доношења или измене и допуне прописа (закона и подзаконских аката) у области локалне самоуправе, као и других области из делокруга надлежности Града, органа, управа и стручних служби Града и у складу са тим иницирање поступка  припреме/ израде нацрта или предлога општих и појединачних аката органа Града (одлука, правилника, процедура, упутстава итд.), координација активности и контрола ажурности и поштовања рокова,
 • припрема предлоге пречишћених текстова општих аката донетих од
  стране надлежних органа Града;
 • координације активности и контроле ажурности и поштовања рокова, као и усаглашавање рада управа, стручних служби и правних лица чији је оснивач Град у поступку израде /припреме нормативно – правних аката, односно нацрта или предлога општег ака из делокруга њихове надлежности, када се општим актом регулише више области,
 • примене републичких и градских прописа, промену пословних /административних процедура, образаца и сл.,
 • везани за праћење, успостављање и ажурирање базе управне и судске праксе која се односи на послове из надлежности органа Града,
 • ажурирање интерног портала Града – електронске базе правних аката којима се регулишу послови из делокруга надлежности Града новим или измењеним законским и подзаконским актима, од значаја за рад и функционисање локалне самоуправе,
 • остваривања сарадње са републичким органима, органима других локалних самоуправа или домаћих и међународних организација у поступцима израде/ припреме закона или подзаконских аката од значаја за рад и функционисање локалне самоуправе,
 • припреме/израде извештаја о раду Управе, као и пружање помоћи управама у поступку припреме/израде извештаја о њиховом раду и активностима, а све у циљу њиховог уједначавања и заједничког презентовања надежним органима Града,
 • који се односе на доношење финансијског плана и плана јавних набавки управе у сарадњи са управом надлежном за финансије и јавне набавке,
 • учешћа у спровођењу поступака набавки,
 • интерне финансијске контроле и управљања у складу са прописима о буџетском систему,
 • израде процедура и упутстава из надлежности Управе, које примењује ова Управа у раду као и управе и стручне службе које су у комуникацији са овом управом,
 • као и други послови у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

У оквиру Градске управе образоване су основне унутрашње организационе јединице, према пословима који захтевају непосредну повезаност и организациону посебност и то:

 1. Одељење за контролу општих аката,
 2. Одељење за припрему општих и појединачних аката,
 3. Одељење за праћење и примену прописа и управне праксе.

Подаци о запосленима у Градској управи за прописе:

 • Драгица Андрић – мастер правник, Координатор за  послове контроле и припреме општих аката из надлежности  Града 

Адреса: Трг слободе број 3.
III спрат, канцеларија број 302.
34 000 Крагујевац
Т  +381 34  306 154
Е  adragica@kg.org.rs
Е  propisi@kg.org.rs

 • Јасна Милојевић – дипломирани економиста, Координатор за финансијске послове и координацију рада и активности са управом надлежном за финансије/Адреса: Трг слободе број 3. 

III спрат, канцеларија број 302.
34 000 Крагујевац
Т  +381 34  306 154
Е  jmilojevic@kg.org.rs
Е  propisi@kg.org.rs

 • Љиљана Лазаревић Сарић, мастер правник, начелник Одељења за припрему општих и појединачних аката

Адреса: Трг слободе број 3.
III спрат, канцеларија број 313.
34 000 Крагујевац
Т  +381 34  306 165
Е  ljsaric@kg.org.rs
Е  propisi@kg.org.rs

 • Маријана Вучићевић – дипломирани правник, Нормативно-правни послови

Адреса: Трг слободе број 3.
III спрат, канцеларија број 302.
34 000 Крагујевац
Т  +381 34  306 153
Е  marijana.vucicevic@kg.org.rs
Е  propisi@kg.org.rs

 • Ненад Пршић – дипломирани правник, Студијско аналитички  послови контроле општих аката

Адреса: Трг слободе број 3.
III спрат, канцеларија број 313.
34 000 Крагујевац
Т  +381 34  306 165
Е  nprisic@kg.org.rs
Е  propisi@kg.org.rs

 • Биљана Петровић– дипломирани економиста, Аналитички и евиденциони послови Управе

Адреса: Трг слободе број 3.
III спрат, канцеларија број 302.
34 000 Крагујевац
Т  +381 34  306 153
Е  biljana.petrovic@kg.org.rs
Е  propisi@kg.org.rs

 • Елизабета Вукашиновић, Административно-технички послови Управе

Адреса: Трг слободе број 3.
III спрат, канцеларија број 302.
34 000 Крагујевац
Т  +381 34  306 153
Е  evukasinovic@kg.org.rs
Е  propisi@kg.org.rs

Документа за преузимање

Име документа, број докумената, величина и број преузимања
Решење о одређивању лица за подршку у Градској управи за прописе
1 датотека(е)113.99 KB 28 Преузимања
29. децембра 2021.
Правилник о уређењу јавних набавки у ГУ за прописе
1 датотека(е)281.16 KB 3 Преузимања
28. децембра 2021.
Правилник о спречавању злостављања на раду ГУ за прописе
1 датотека(е)223.33 KB 39 Преузимања
28. децембра 2021.
Правилник о набавкама на које се ЗЈН не примењује ГУ за прописе
1 датотека(е)155.13 KB 3 Преузимања
28. децембра 2021.
РЕШЕЊЕ о одређивању лица задуженог за контролу забране пушења у Градској управи за прописе
1 датотека(е)88.57 KB 31 Преузимања
19. октобра 2021.
РЕШЕЊЕ о одређивању лица за заштиту података о личности у Градској управи за прописе
1 датотека(е)117.98 KB 27 Преузимања
19. октобра 2021.
РЕШЕЊЕ о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Градској управи за прописе
1 датотека(е)90.05 KB 10 Преузимања
19. октобра 2021.
РЕШЕЊЕ о давању овлашћења за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем у Градској управи за прописе
1 датотека(е)89.29 KB 10 Преузимања
19. октобра 2021.
Правилник о раду дужем од пуног радног времена у ГУ за прописе
1 датотека(е)1.86 MB 11 Преузимања
17. септембра 2021.
Правилник о службеном путовању службеника у ГУ за прописе
1 датотека(е)1.07 MB 17 Преузимања
17. септембра 2021.
Правилник о употреби и чувању печата и штамбиља у ГУ за прописе
1 датотека(е)887.61 KB 16 Преузимања
17. септембра 2021.
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ГУ за прописе
1 датотека(е)1.55 MB 8 Преузимања
17. септембра 2021.
Правилник о одморима и одсуствима службеника у ГУ за прописе
1 датотека(е)1.24 MB 17 Преузимања
17. септембра 2021.
Правилник о дисциплинској одговорности и одговорности за штету у ГУ за прописе
1 датотека(е)2.37 MB 10 Преузимања
17. септембра 2021.