Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине

//Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине
Градска управа за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине2018-09-27T15:33:57+00:00

НАЗИВ: Градска управа за просторно планирање, урбанизам , изградњу и
Заштиту животне средине
АДРЕСА: 34 000 Крагујевац, Трг слободе 3
МАТИЧНИ БРОЈ: 07184069
ПИБ: 1101982436

Начелник: Томислав Спасенић 
Тел: 034/ 306-227, 306- 228
Е-маил: tspasenic@kg.org.rs

У Градској управи за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, као основне организационе јединице, образују се:

…учешће у процесу уговарања израде планских докумената и урбанистичких планова које доноси Скупштина града; спровођење процедуре раног јавног увида и јавног увида, давање стручних мишљења и објашњења у току раног јавног увида и јавног увида и припрема извештаја о примедбама у току раног јавног увида и јавном увиду; уступање израде планског документа; давање података и услова за израду планских докумената по захтеву носиоца израде плана, као и друге документације од значаја за израду планског документа; вођење просторно-планске документације и евиденција елабората усвојених планских аката, планских аката који су на снази и планских аката који су престали да важе; пружање стручне помоћи у припремању и доношењу урбанистичких планова;учествовање у раду комисије за планове града Крагујевца и пружање стручне помоћи комисији за планове; вођење евиденције о урбанистичким плановима; стручна провера планске документације за утврђивање јавног интереса;  давање мишљења о ваљаности планске документације за утврђивање јавног интереса; су/финансирање израде урбанистичких планова; сарадња са Сталном конференцијом општина и градова у области просторног планирања, урбанизма и ГИС-а; успостављање локалног информационог система планских докумената и стања у простору у складу са начелима INSPIRE директиве; формирање географско информационог система (ГИС); праћење урбаног развоја Града; уређивање web стране Скупштине града из области просторног планирања и урбанизма; архивирање, чување и вођење регистра важећих, односно донетих урбанистичких планова и давање елабората на увид по захтевима заинтерсованих правних и физичких лица; информација о локацији; издавање услова за формирање грађевинске парцеле; потврда урбанистичко-техничких докумената – спровођење поступка контроле и потврђивања урбанистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцелације; давања мишљења о републичком и регионалним просторном плану; уређења јавних површина путем одговарајућих планских докуманата; оснивачких одлука над ЈП “Урбанизам”-Крагујевац, надзор над његовим радом у складу са законом, као и утврђивања предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, као и предлога акта за именовање директора; издавања уверења о посебном делу објекта за који је издата употребна дозвола; континуираног праћења стања животне средине: контроле квалитета ваздуха, површинских вода и из ворске воде јавних чесама, као и загађености земљишта, мерења нивоа и заштите од буке и вибрација, јонизујућег и нејонизујућег зрачења, радиоактивности, алергенополена и од опасних материја; успостављањa катастра загађивача; израде и реализације програма, планова и пројеката одрживог развоја и заштите животне средине као и акционих и санационих планова у области еколошког образовања, заштите и управљања јавним и заштићеним добрима, њиховим коришћењем и развојем, у складу са стратешким документима, интересима и специфичностима Града; израде и реализације локалног акционог плана заштите од буке у животној средини и старања о његовом спровођењу, утврђивања мера и услова заштите од буке, вршења акустичког зонирања, одређивања мера забране и ограничења у складу са законом и израде стратешких карата буке из своје надлежности; заштите биљног и животињског света, контроле њихових популација; доношења локалног плана управљања отпадом; издавања дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији града, вођења и чувања евиденције о прикупљеном отпаду по издатим дозволама; утврђивања услова и мера заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима и другим актима за уређење простора и изградњу објеката и постројења; оцене и давања сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину; спровођења поступка процене утицаја пројеката на животну средину; утврђивања услова за рад нових и постојећих постројења и издавања, ревизије, продужења и престанак важности интегрисаних дозвола; заштите биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема, заштите природе, очувања, коришћења и развоја природних добара посебне вредности; заштите од опасних и штетних материја, израде плана заштите од удеса, мера и поступака одговора за удес и санацију последица од удеса; проглашења стања угрожености и увођења посебних мера у случају прекорачења граничних вредности емисије загађујућих материја и непосредне опасности по животну средину и здравље становништва; утврђивања статуса и подручја угрожене животне средине, режима санације и ремедијације за подручје од локалног значаја; утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине, праћења и примене економских инструмената за финансирање заштите животне средине; планирања и координације едукативних активности у области заштите животне средине, информисања и објављивања података о стању и квалитету животне средине, достављања извештаја и давања мишљења по захтеву надлежних органа; подношења захтева за одређивање зона санитарне заштите, у складу са законом; издавања дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач, односно даљи корисник, као и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија, у складу са законом; издавања дозвола за рад новоизграђеним или реконструисаним стационарним изворима загађивања.

…, мерења нивоа и заштите од буке и вибрација, јонизујућег и нејонизујућег зрачења, радиоактивности, алергенополена и од опасних материја; успостављањa катастра загађивача; израде и реализације програма, планова и пројеката одрживог развоја и заштите животне средине као и акционих и санационих планова у области еколошког образовања, заштите и управљања јавним и заштићеним добрима, њиховим коришћењем и развојем, у складу са стратешким документима, интересима и специфичностима Града; израде и реализације локалног акционог плана заштите од буке у животној средини и старања о његовом спровођењу, утврђивања мера и услова заштите од буке, вршења акустичког зонирања, одређивања мера забране и ограничења у складу са законом и израде стратешких карата буке из своје надлежности; заштите биљног и животињског света, контроле њихових популација; доношења локалног плана управљања отпадом; издавања дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији града, вођења и чувања евиденције о прикупљеном отпаду по издатим дозволама; утврђивања услова и мера заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима и другим актима за уређење простора и изградњу објеката и постројења; оцене и давања сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину; спровођења поступка процене утицаја пројеката на животну средину; утврђивања услова за рад нових и постојећих постројења и издавања, ревизије, продужења и престанак важности интегрисаних дозвола; заштите биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и аутохтоних екосистема, заштите природе, очувања, коришћења и развоја природних добара посебне вредности; заштите од опасних и штетних материја, израде плана заштите од удеса, мера и поступака одговора за удес и санацију последица од удеса; проглашења стања угрожености и увођења посебних мера у случају прекорачења граничних вредности емисије загађујућих материја и непосредне опасности по животну средину и здравље становништва; утврђивања статуса и подручја угрожене животне средине, режима санације и ремедијације за подручје од локалног значаја; утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине, праћења и примене економских инструмената за финансирање заштите животне средине; планирања и координације едукативних активности у области заштите животне средине, информисања и објављивања података о стању и квалитету животне средине, достављања извештаја и давања мишљења по захтеву надлежних органа; подношења захтева за одређивање зона санитарне заштите, у складу са законом; издавања дозволе за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија дистрибутеру који није увозник, произвођач, односно даљи корисник, као и дозволе за коришћење нарочито опасних хемикалија, у складу са законом; издавање дозвола за рад новоизграђеним или реконструисаним стационарним изворима загађивања.

… прибављања извештаја о затеченом стању објекта чији је саставни део и елаборат геодетских радова, односно прибављање другог документа који је прописан законом уместо елабората геодетских радова; проверавања усклађености садржине техничке документације, достављене у раније вођеном поступку легализације објеката, садржини извештаја о затеченом стању објекта; утврђивања усклађености извештаја о затеченом стању објекта чији је саставни део и елаборат геодетских радова, односно другог документа који је прописан законом уместо елабората геодетских радова, са законом; прибављања доказа о плаћеној такси за озакоњење објекта; издавања решења о озакоњењу објекта; издавања потврде о поднетом захтеву за озакоњење објеката.

... Закона о планирању и изградњи и издавања употребне дозволе; пријаве радова; пријаве завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу;  прибављања сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара; прибављања услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; прибављања исправа и других докумената, које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности; обезбеђења прикључења објекта на инфраструктурну мрежу; уписа права својине на изграђеном објекту – достављање правоснажних решења – употребне дозволе РГЗ Служби за катастар непокретности;  измене аката издатих у обједињеној процедури; управног поступка за постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене; издавања решења о одобрењу уклањања објекта, односно његовог дела, за који се утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена његова стабилност и да представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја; припремања и израђивања нормативно – правних актата из надлежности Одељења; других повезаних стручних, управно-правних, нормативно-правних, административно-техничких послова Градске управе, по налогу начелника Градске управе.

давања стручног мишљења о усклађености техничке документације са планском документацијом приликом издавања решења о одобрењу за извођење радова на објекту за које се не издаје грађевинска дозвола, односно приликом издавања привремене грађевинске дозволе; давања стручног мишљења о усклађености техничке документације са планском документацијом и локацијским условима приликом издавања решења о измени грађевинске дозволе; давања стручног мишљења о усклађености изграђених темеља са издатом грађевинском дозволом.

, израда помоћних евиденција, пријем, контрола и књижење рачуноводствених исправа, вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора, праћење извршења буџета у складу са апропријацијама, праћење и споровођење процедура трезора у делу извршења буџета, израда и консолидација финансијских извештаја, сравњење завршних рачуна индиректних корисника буџета, правни, технички и финансијско-рачуноводствени послови у области обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта, послови евидентирања јавних прихода и наплате доприноса и издавање потврде о регулисаним обавезама у погледу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, административно-технички послови за потребе Управе, мање сложени технички послови код пријема свих врсти захтева из надлежности Градске управе, давања обавештења и рада на шалтеру.

У оквиру Градске управе, ради вршења послова регистратора регистра обједињене процедуре, који нису у делокругу основних организационих целина, изван њих, систематизовано је службеничко радно место регистратора регистра обједињене процедуре (у звању млађег саветника).

Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам