Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој

//Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој
Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој2018-09-07T10:09:31+00:00

Начелник Градске управе за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој

Градска управа за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој образује се за:
стручне, финансијско-материјалне, управно-правне, нормативно-правне, административно-техничке и друге послове Града у области:

 • оснивања, обезбеђења функционисања и контроле над инструментима локалног економског развоја (слободне, индустријске и радне зоне, индустријски, технолошки и научно-технолошки паркови, пословно-технички инкубатори, кол центри, јединствени шалтери и др.),
 • израде и спровођења програма локалног економског развоја, као и старања о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду у смислу дугорочног одрживог развоја Града,
 • реализације и надзора над програмима и пројектима локалног економског развоја,
 • истраживања националних и међународних развојних програма и донаторских пројеката у функцији локалног економског развоја,
 • истраживања и анализе потреба локалне заједнице, оправданости и изводљивости пројеката локалног економског развоја,
 • иницирања, израде, управљања и реализације заједничких пројеката са партнерима из владиног и невладиног сектора из земље и иностранства,
 • координације, мониторинга и стручне подршке у примени пројеката који се спроводе у локалној заједници,
 • координације и спровођење активности на припреми пројектне документације за инфраструктурне пројекте и пројекте из области енергетске ефикасности и друге документације за потребе донаторских програма од значаја за град Крагујевац,
 • праћења и обезбеђивања вршења оснивачких права над предузећима и другим облицима организовања у области локалног економског развоја, подржавања и финансирања активности у складу са оснивачким актима и надзора над њиховим радом у складу са законом,
 • спровођења уговора, споразума и других обавеза које преузима Град у оквиру сарадње са домаћим и страним организацијама а које повери овој управи у надлежност,
 • инструментима локалне развојне политике учествује у подстицању привлачења улагања, брине о постојећим улагањима и њиховом проширењу, броју и укупној вредности улагања и квалитету улагача, примењује стандарде повољног пословног окружења и припреме мера за подстицање конкурентности локалне самоуправе у привлачењу улагања,
 • учествује у пружању стручне помоћи и подршке улагачу у реализацији улагања, води евиденцију улагања од локалног значаја у складу са прописима,
 • припреме планова и програма за коришћење обновљивих извора енергије и њиховог спровођења,
 • промовисања и спровођења мера енергетске ефикасности у зградарству, комуналној привреди и транспорту, промовисања значаја коришћења обновљивих извора енергије и припреме предлога пројеката из ове области

У Градској управи за управи за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој образују се:

Основне организационе јединице:

 • Одељење за локално-економски развој
 • Одељење за управљање пројектима
 • Одељење за енергетску ефикасност

Унутрашње организационе јединице:

 • Група за финансије у оквиру Одељења за локално-економски развој

У Одељењу за локално-економски развој обављају се послови: праћења и обезбеђивања вршења оснивачких права над предузећима и другим облицима организовања у области локалног економског развоја, подржавања и финансирања активности у складу са оснивачким актима и надзора над њиховим радом у складу са законом; припрема нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга надлежности управе; припрема аката који се односе на припрему и реализацију програма и пројеката, финансијских и других извештаја за потребе пројеката, планирање буџета за потребе припреме пројеката; контрола над организацијама локалног економског развоја које се финансирају из средстава буџета града, а које су од стране Града поверене овој управи у надлежност; праћење и обезбеђивање услова за развој и спровођење политике из области економског развоја, промоцију инвестиционих потенцијала Града; унапређење и развој инструмената локалне развојне политике којима се подстиче привлачење улагања; праћење постојећих улагања и њихово проширење, број и укупну вредност улагања и квалитета улагача; примену стандарда повољног пословног окружења и предлагање одлука о мерама за подстицање конкурентности града у привлачењу улагања; управне и стручне послове у области локалног економског развоја; подстицање предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама Скупштине града; стварање базе података, праћењу, анализирању и давању извештаја о стању и кретању привредних активности на територији Града; сарадњу и комуникацију са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција; представљање Града на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални економски развој; сарадњу са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања; управне, административне и стручно-техничке послове за потребе органа града; припрему нацрта одлука и других општих аката из свог делокруга; израду стратешких и планских аката и програма развоја; предлагање стимулативних мера за отварање нових МСП и привлачење страних инвестиција; унапређења капацитета радне снаге, маркетинга, финансијске подршке оснивања и обезбеђења функционисања над инструментима локалног економског развоја (слободне, индустријске и радне зоне, индустријски, технолошки и научно-технолошки паркови, пословно-технички инкубатори, управљање земљиштем у циљу подстицања равоја, зоне унапређеног пословања, кол центри, јединствени шалтери и др.); припреме, реализације и надзора над програмима и пројектима локалног економског развоја; учествовања у подстицању привлачења улагања инструментима локалне развојне политике, брине о постојећим улагањима и њиховом проширењу, броју и укупној вредности улагања и квалитету улагача, примењује стандарде повољног пословног окружења и припреме мера за подстицање конкурентности локлне самоуправе у привлачењу улагања; учествовања у пружању стручне помоћи и подршке улагачу у реализацији улагања, води евиденцију улагања од локалног значаја у складу са прописима; истраживања међународних и националних развојних програма и донаторских пројеката у функцији локалног економског развоја; истраживања и анализе потребе локалне заједнице, оправданости и изводљивости пројеката локалног економског развоја; формирања и одржавања базе података везаних за истраживање потреба код припреме пројеката локалног развоја; формирања и одржавање базе података, израда пратећих програма, информатичко-техничка подршка локалном економском развоју; обезбеђивања доступности, обрађених званичних статистичких података, заинтересованим привредним субјектима, установама, организацијама, медијима, појединцима и др.; израде анализе достигнутог степена развоја Града, као и анализе појединих делатности полазећи од стратешких и акционих опредељења са становишта одрживости; проучавања, праћења и анализирања развоја привредних и ванпривредних делатности на територији Града, припреми оцена и мера за превазилажење негативних тенденција у развоју из различитих области и други послови из области локално-економаког развоја.

У Одељењу за локално-економски развој образује се Група за финансије.

У Групи за финансије обављају се послови: израда финансијског плана уз поштовање система јединствене буџетске класификације укључујући и програмску; анализа предлога финансијских планова корисника јавних средстава и усаглашености са упутством; извештавања о коришћењу средстава; вођења помоћних књига; израда захтева за плаћање и трансфер средстава и захтева за плате; израде периодичних извештаја и завршног рачуна директног корисника; усаглашавање помоћних евиденција са главном књигом трезора и добављачима; мониторинг и евалуацију финансијских планова по програмској методологији; интерне контролне поступке; припремне радње за спровођење пописа и друге послове у складу са прописима којима се уређује ова област; праћење извршења буџета у складу са одобреним апропријацијама за Градску управу; праћење и спровођење процедура трезора у делу извршења буџета; субвенције предузећима односно другим облицима организовања над чијим радом врши надзор; спровођења уговора, споразума и других обавеза које преузима град у оквиру сарадње са домаћим и страним организацијама а које повери овој управи у надлежност; контроле финансијских трансакција и пословних догађаја, као послове усаглашавања потраживања и обавезе у току године и на дан састављања годишњег финансијског извештаја; обједињавања података и припреме за израду решења о коришћењу буџетских средстава (плаћање доспелих обавеза и субвенција); буџетског извештавања односно израде месечних, тромесечних и годишњих извештаја о финансијском пословању Градске управе, у складу са законом; књиговодствено финансијске реализације и надзора над програмима и пројектима из надлежности Управе(књижење рачуна пројеката из ЕУ и других фондова); документационо-евиденциони и информатички послови; припрема извештаја, информација и обавештења; припреме и спровођења финансијског плана и плана јавних набавки градске управе, припрема одлуке о покретању поступка набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа, реализације јавних набавки у оквиру надлежности градске управе; стара се о ажурности и исправности евиденција; спровођење прописаних процедура за извршење плаћања буџетским средствима и друге послове у складу са законом; одобравања, овере и припреме Захтева за плаћање и других захтева у складу са Упутством о начину и поступку обављања платног промета у оквиру КРТ-а; контирања улазних књиговодствених докумената; попис имовине и обавеза у Законом предвиђеном року; консолидације извештаја и састављања консолидованог годишњег извештаја; праћења стања на подрачунима; припрема документације за пренос средстава; праћење рокова за правдање утрошка средстава; израда посебних помоћних евиденција за потребе ревизије предвиђене буџетима пројеката који имају свој подрачун; израда посебних евиденција по захтеву финансијера пројекта или партнера на пројекту(за пројекте који садрже средства која нису из градског буџета); друге послове у складу са прописима из надлежности Управе.

У Одељењу за управљање пројектима обављају се послови: прикупљања информација о потребама и пројектним идејама на нивоу града Крагујевца; израда, управљање, надзор и реализација пројеката из свих области од интереса за Град; истраживања националних и међународних развојних програма и донаторских пројеката; планирања и припреме пројектних предлога за пријаву за програме домаћих и иностраних фондова; учествовања у пружању стручне помоћи и подршке улагачу у реализацији улагања, води евиденцију улагања од локалног значаја у складу са прописима; иницирања, израде, управљање и реализацију заједничких пројеката са партнерима из владиног и невладиног сектора из земље и иностранства; израде пројеката и аплицирања према разним међународним и националним субјектима; управљања пројектима суфинансираних из средстава домаћих и међународних извора финансирања;пружања стручне помоћи у свим фазама припреме и спровођења пројеката градским управним органима, физичким и правним лицима, невладиним организацијама и другим организацијама, у поштовању прописаних процедура међународних и регионалних организација, Републике Србије и интерних процедура града Крагујевца за приступање домаћим и међународним развојним програмима и донаторским пројектима; учешће у изради и реализацији пројеката приватног и јавног партнерства и концесија; сарадње са градским управама и изради извештаја о свим фазама припреме и реализације пројеката; праћења могућности суфинансирања пројеката града Крагујеваца и других организација; израде листа и планова, пројектних предлога за кандидовање за програме и фондове домаћих и међународних извора финасирања; планирања динамике припреме и спровођења пројеката града Крагујевца; организовања саветовања и едукације у погледу дефинисања пројеката, подносилаца, сврхе и области интервенције, оперативног циља стратегије развоја, нивоа реализације, врсте пројекта са пројектованим очекиваним резултатима; спровођења активности за израду услова за имплементацију, дефинисање и процене фактора ризика, пројектовања вредности пројекта, његовог временског оквира; и други послови из области управљања пројектима.
У Одељењу за енергетску ефикасност, обављају се послови: прикупљања информација и документације о пројектима града Крагујевца повезаним са коришћењем средстава, праћења и анализе динамике вођења пројеката, вредновање пројеката, послове праћења закона и других прописа Републике Србије, Европске уније и других међународних организација везано за коришћење домаћих и иностраних средстава у области енергетске ефикасности; припреме планова развоја енергетике на локалном нивоу за период од годину дана и програма енергетске ефикасности о планираном начину остваривања и планираном циљу уштеде енергије у периоду од најмање три године; промовисања и спровођења мера енергетске ефикасности у зградарству, комуналној привреди и транспорту и другим областима; припрема критеријуме за расписивање конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности у зградарству; промовисања значаја коришћења обновљивих извора енергије и припреме предлога пројеката из ове области; утврђивања потреба за енергијом на територији Града и припрему података за енергетски биланс Републике Србије; припрема аката којима се утврђују посебни финансијски и други подстицаји за ефикасно коришђење енергије на територији града, кроз реализацију пројеката и других активности; координације активности у области енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије на територији Града; предлаже мере које доприносе ефикасном коришћењу енергије; предлаже начине обезбеђења неопходних енергетских ресурса; припреме програма унапређења енергетске ефикасности у области превоза; прикупљања, контроле и обраде података о потрошњи свих врста енергената и секторима потрошње у свему према Европској регулативи; обављања стручних послова који се односе на: израду планова, програма и пројеката у области заштите, очувања и рационалног коришћења природних ресурса и добара, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије и заштите животне средине; подстицања програма едукације у области одрживог развоја, подизања свести о значају енергетске ефикасности и сарадња са удружењима; припрема података за енергетски биланс Града и извештавање институција о актуелним енергетским параметрима; сарадња са институцијама, донаторима и невладиним организацијама у циљу рализације пројеката из области енергетске ефикасности и очувања обновљивих извора енергије; подизање свести крајњих корисника о значају енергетске ефикасности и промовисање значаја енергетске ефикасности, спровођење едукације, промовисање енергетских протокола; израда базе података из области енергетске ефикасности и други послови из области енергетске ефикасности.

Интернет презентација Градске управе за управљање пројектима, одрживи и равномерни развој је на адреси: projekti.kragujevac.rs

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА, ОДРЖИВИ И РАВНОМЕРНИ РАЗВОЈ
Крагујевац, ул. Николе Пашића 6/3
+381 34 364 489, +381 34 304 490

Наташа Пешић Радосављевић – начелник Управе
тел: 034 364 489, 034 304 490, 034 617 04 18
ел.пошта:  npesic@kg.org.rs

 

Одељење за локално економски развој

Зорица Савковић –  начелник Одељења
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: zsavkovic@kg.org.rs

Александар Домановић – шеф Групе за финансије
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: adoman@kg.org.rs

Светлана Несторовић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: snestorovic@kg.org.rs

Марија Николић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: mnikolic@kg.org.rs

Саша Соковић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: ssokovic@kg.org.rs

Бојан Тодоровић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: btodorovic@kg.org.rs

Одељење за управљање пројектима

Дејан Матијашевић
тел: +381 34 617 04 16, +381 34 304 490
ел.пошта: d.matijasevic@kg.org.rs

Владимир Марковић
тел: +381 34 306 111
ел.пошта: vmarkovic@kg.org.rs

Биљана Томић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: btomic@kg.org.rs

Гордана Лазовић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490
ел.пошта: glazovic@kg.org.rs

Анђела Миљојковић
тел: +381 34 617 04 15, +381 34 304 490

Сања Стојановић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: sstojanovic@kg.org.rs

Одељење за енергетску ефикасност

Гордана Стојановић – начелник Одељења
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: gstojanovic@kg.org.rs

Мишел Петровић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: mpetrovic@kg.org.rs

Ивица Пантовић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: ipantovic@kg.org.rs

Нада Степовић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: nstepovic@kg.org.rs

Младен Стевановић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: mstevanovic@kg.org.rs

Слађана Стевић
тел: +381 34 364 489, +381 34 304 490
ел.пошта: sstevic@kg.org.rs

Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам