Градска управа за ванпривредне делатности

//Градска управа за ванпривредне делатности
Градска управа за ванпривредне делатности2018-12-17T12:54:05+00:00

АДРЕСА: ЦАРА ЛАЗАРА БРОЈ 15, КРАГУЈЕВАЦ
ТЕЛЕФОН: 034-302-288
E-MAIL: vanprivreda@gmail.com
НАЧЕЛНИК: ГОРДАНА МАРКОВИЋ,
УЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 15, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 13.  

Радно време Управе је радним данима од 8:30 до 15:30

1. Одељење за образовање

У Одељењу за образовање обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови Градске управе у области:

 • остваривања делатности предшколског васпитања и образовања,
 • планирања, изградње и инвестиционог и текућег одржавања зграда, објеката и опреме предшколских установа,
 • обезбеђења средстава за остваривање васпитно образовне, превентивно здравствене и социјалне подршке предшколским установама кроз регресирање трошкова одмора и рекреације деце,
 • оснивања установа предшколског васпитања и образовања и других установа у области образовања, као и надзора над законитошћу рада, праћења обезбеђења њиховог функционисања у складу са законом,
 • праћења и обезбеђивања функционисања основних и средњих школа у складу са законом,
 • припремања аката за утврђивање мреже предшколских установа и мреже основних школа у складу са законом,
 • праћења уписа деце у предшколску установу и вођење евиденције о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма у складу са законом,
 • праћења уписа деце у први разред основне школе, као и редовног похађања основне школе и покретања прекршајног поступка против родитеља-старатеља ученика, који нису уписани или нередовно похађају наставу у основним школама,
 • обезбеђивања средстава за стручно усавршавање запослених у основним и средњим школама,
 • обезбеђивање средстава за превоз: деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра, ученика основних школа на удаљености већој од четири километра од седишта школе; превоз, смештај и исхрану ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења;
 • именовања сталних чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику.
 • изградње и капиталног одржавања зграда и објеката школа, опремања школа и других расхода за материјалне трошкове школа у складу са законом,
 • припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града.

Начелник Одељења: Љиљана Маринковић, Ул.Цара Лазара 15, канцеларија бр.13, Тел: 034302288

2.Одељење за просветну инспекцију

У одељењу за просветну инспекцију обављају се послови везани за:

 • вршење инспекцијског надзора над установама у области образовања у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката;
 • предузимање мера ради остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;
 • остваривање права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно старатеља;
 • обезбеђивања заштите детета и ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у установи;
 • контролу прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа;
 • контролу уписа и поништавање уписа у школу, ако је обављен супротно закону;
 • испуњеност прописаних услова за спровођење испита;
 • налаже записником отклањање неправилности и недостатака, наређује решењем извршење прописаних мера, забрањује решењем спровођење радњи које су у супротности са Законом;
 • подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка;

Начелник Просветне инспекције: Жикица Пајовић, Ул.Цара Лазара 15, канцеларија бр.11, Тел:034302288

3. Одељење за културу, информисање, људска и мањинска права

У Одељењу за културу, информисање, сарадњу са удружењима и унапређење људских и мањинских права обављају се стручни, управно – правни, нормативно – правни, административно – технички и други послови Градске управе у области:

 • оснивања, праћења и обезбеђивања функционисања установа ради обављања културне делатности, у складу са Законом,
 • стварања услова за рад и остваривања програма установа културе, од значаја за Град,
 • праћења и обезбеђивање вршења оснивачких права над установама и организацијама у области културе, односно предузећима у области локалног информисања (до рока утврђеног законом) за која утврђује предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, као и предлог акта за именовање директора, надзор над законитошћу рада, као и праћења и обезбеђења њиховог функционисања,
 • изградње, реконструкције и одржавања објеката установа културе у којима се остварују потребе културе у граду,
 • подстицања развоја културног и уметничког стваралаштва,
 • обезбеђења средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у култури као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури,
 • обезбеђења услова за рад самосталних уметника,
 • обезбеђивања услова за аматерско културно и уметничко стваралаштво,
 • рада Комисије за подизање споменика на територији града Крагујевца,
 • планирања развоја делатности културе и информисања,
 • међународне сарадње у области културе,
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања, као и доношења одлука о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног информисања,
 • обезбеђивања средстава за задовољавање потреба у области културе и информисања,
 • сарадње са медијским и информативним кућама на програмима и пројектима којима се унапређује ниво информисаности грађана,
 • остваривање, заштиту и унапређење људских права и индивидуалних и колективних права припрадника националних мањина и етничких група,
 • сарадњу са невладиним организацијама и удружењима грађана у области образовања, културе, информисања, спорта и омладине, као и у другим областима које нису у надлежности других градских управа,
 • припремање нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града.

Начелник Одељења: Љиљана Сарић, Ул.Цара Лазара 15, кацеларија бр.9, Тел: 034302278

4. Одељење за спорт и омладину

У Одељењу за спорт и омладину обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови Градске управе у области:

 • припреме програма развоја у области спорта и праћење реализације,
 • обезбеђења учешћа у организовању школских такмичења,
 • обезбеђења вршење оснивачких права над предузећима, привредним друштвима и организацијама у области физичке културе и спорта, чији је оснивач Град, врши надзор над законитошћу рада, прати и обезбеђује њихово функционисање, као и утврђивања предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора код јавних предузећа, као и предлога акта за именовање директора јавних предузећа,
 • изградње, одржавања и коришћења спортских објеката у којима се остварују потребе у области спорта на територији Града,
 • обезбеђивања посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима,
 • организације и одржавања спортских такмичења и манифестација од значаја за Град,
 • доделе награда и признања у области спорта,
 • обезбеђивања услова за рад спортских стручњака у организацијама у области спорта на територији Града,
 • финансирања делатности организација, односно удружења у области спорта које је основао Град,
 • планирања, обезбеђивања, евидентирања, праћења и контроле коришћења средстава која Град обезбеђује за задовољавање потреба грађана у областима спорта, као и за финансирање делатности организација, односно удружења у области спорта,
 • остваривања програма или делова програма других организација, односно удружења којима се доприноси задовољавању потреба грађана у области спорта на нивоу Града, као и развоју спорта на нивоу Града, припреме програма развоја у области унапређења положаја младих и праћење њихове реализације,
 • припреме програма развоја у области унапређења положаја младих и праћење њихове реализације,
 • праћења и анализирања рада невладиних организација чији програмски садржаји задовољавају потребе и интересе младих, подстицања програма омладинских организација које су мултидисциплинарне по свом садржају и приступу у реализацији путем: образовања, културе, спорта, здравства, екологије; омладинског туризма, стручне обуке за самозапошљавање и др.,
 • обрађивања услова за реализацију стратешких докумената за потребе младих (национална и локална стратегија за младе),
 • обрађивања документације за коришћење права младих талената из разних области науке и стваралаштва за стручно усавршавање путем донација,
 • стварање услова за реализацију стратешких докумената за потребе младих (национална и локална стратегија за младе),
 • припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града.

Начелник Одељења: Александра Младеновић, Ул.Цара Лазара 15, канцеларија бр.6, Тел: 034302277

5. Одељење за финансије

У Одељењу за финансије обављају се стручни, управно-правни, нормативно-правни, административно-технички и други послови Градске управе у области:

 • израде финансијских планова за управу као директног корисника буџета, рачуноводствено – финансијских послова,
 • пријема, контроле и књижења рачуноводствених исправа,
 • вођења помоћних пословних књига и усклађивање са главном књигом трезора,
 • праћења извршења буџета у складу са апропријацијама,
 • праћења и спровођења процедура трезора у делу извршења буџета,
 • израде и консолидације финансијских извештаја,
 • сравњења финансијских извештаја индиректних корисника буџета и други финансијски послови у складу са прописима,
 • припремања нацрта и предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина града и извршни органи Града
 • доношења финансијског плана и плана јавних набавки градске управе и доноси ослуке о покретању поступка јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине града и Градског већа
 • Стручне економско – финансијске помоћи осталим организационим јединицама.

Начелник одељења: Снежана Ђурђевић, Трг Слободе број 3, канцеларија број 219
Телефон: 034-331-950

Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам