Gradska uprava za vanprivredne delatnosti

//Gradska uprava za vanprivredne delatnosti
Gradska uprava za vanprivredne delatnosti2018-12-26T10:31:25+00:00

ADRESA: CARA LAZARA BROJ 15, KRAGUJEVAC
TELEFON: 034-302-288
E-MAIL: vanprivreda@gmail.com
NAČELNIK: GORDANA MARKOVIĆ,
UL. CARA LAZARA 15, KANCELARIJA BROJ 13.  

Radno vreme Uprave je radnim danima od 7:30 do 15:30

1. Odeljenje za obrazovanje

U Odeljenju za obrazovanje obavljaju se stručni, upravno-pravni, normativno-pravni, administrativno-tehnički i drugi poslovi Gradske uprave u oblasti:

 • ostvarivanja delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
 • planiranja, izgradnje i investicionog i tekućeg održavanja zgrada, objekata i opreme predškolskih ustanova,
 • obezbeđenja sredstava za ostvarivanje vaspitno obrazovne, preventivno zdravstvene i socijalne podrške predškolskim ustanovama kroz regresiranje troškova odmora i rekreacije dece,
 • osnivanja ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i drugih ustanova u oblasti obrazovanja, kao i nadzora nad zakonitošću rada, praćenja obezbeđenja njihovog funkcionisanja u skladu sa zakonom,
 • praćenja i obezbeđivanja funkcionisanja osnovnih i srednjih škola u skladu sa zakonom,
 • pripremanja akata za utvrđivanje mreže predškolskih ustanova i mreže osnovnih škola u skladu sa zakonom,
 • praćenja upisa dece u predškolsku ustanovu i vođenje evidencije o deci koja su stasala za pohađanje pripremnog predškolskog programa u skladu sa zakonom,
 • praćenja upisa dece u prvi razred osnovne škole, kao i redovnog pohađanja osnovne škole i pokretanja prekršajnog postupka protiv roditelja-staratelja učenika, koji nisu upisani ili neredovno pohađaju nastavu u osnovnim školama,
 • obezbeđivanja sredstava za stručno usavršavanje zaposlenih u osnovnim i srednjim školama,
 • obezbeđivanje sredstava za prevoz: dece i njihovih pratilaca radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od dva kilometra, učenika osnovnih škola na udaljenosti većoj od četiri kilometra od sedišta škole; prevoz, smeštaj i ishranu učenika sa smetnjama u razvoju, bez obzira na udaljenost mesta stanovanja od škole; prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja;
 • imenovanja stalnih članove Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku.
 • izgradnje i kapitalnog održavanja zgrada i objekata škola, opremanja škola i drugih rashoda za materijalne troškove škola u skladu sa zakonom,
 • pripremanja nacrta i predloga opštih i pojedinačnih akata iz delokruga svoje nadležnosti koje donose Skupština grada i izvršni organi Grada.

Načelnik Odeljenja: Ljiljana Marinković, Ul.Cara Lazara 15, kancelarija br.13, Tel: 034302288

2.Odeljenje za prosvetnu inspekciju

U odeljenju za prosvetnu inspekciju obavljaju se poslovi vezani za:

 • vršenje inspekcijskog nadzora nad ustanovama u oblasti obrazovanja u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata;
 • preduzimanje mera radi ostvarivanja zaštite prava deteta i učenika, njihovih roditelja, odnosno staratelja i zaposlenih;
 • ostvarivanje prava i obaveza zaposlenih, učenika i njihovih roditelja, odnosno staratelja;
 • obezbeđivanja zaštite deteta i učenika i zaposlenih od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i stranačkog organizovanja i delovanja u ustanovi;
 • kontrolu propisane evidencije koju vodi ustanova i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje ustanova;
 • kontrolu upisa i poništavanje upisa u školu, ako je obavljen suprotno zakonu;
 • ispunjenost propisanih uslova za sprovođenje ispita;
 • nalaže zapisnikom otklanjanje nepravilnosti i nedostataka, naređuje rešenjem izvršenje propisanih mera, zabranjuje rešenjem sprovođenje radnji koje su u suprotnosti sa Zakonom;
 • podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;

Načelnik Prosvetne inspekcije: Žikica Pajović, Ul.Cara Lazara 15, kancelarija br.11, Tel:034302288

3. Odeljenje za kulturu, informisanje, ljudska i manjinska prava

U Odeljenju za kulturu, informisanje, saradnju sa udruženjima i unapređenje ljudskih i manjinskih prava obavljaju se stručni, upravno – pravni, normativno – pravni, administrativno – tehnički i drugi poslovi Gradske uprave u oblasti:

 • osnivanja, praćenja i obezbeđivanja funkcionisanja ustanova radi obavljanja kulturne delatnosti, u skladu sa Zakonom,
 • stvaranja uslova za rad i ostvarivanja programa ustanova kulture, od značaja za Grad,
 • praćenja i obezbeđivanje vršenja osnivačkih prava nad ustanovama i organizacijama u oblasti kulture, odnosno preduzećima u oblasti lokalnog informisanja (do roka utvrđenog zakonom) za koja utvrđuje predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora, kao i predlog akta za imenovanje direktora, nadzor nad zakonitošću rada, kao i praćenja i obezbeđenja njihovog funkcionisanja,
 • izgradnje, rekonstrukcije i održavanja objekata ustanova kulture u kojima se ostvaruju potrebe kulture u gradu,
 • podsticanja razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva,
 • obezbeđenja sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi,
 • obezbeđenja uslova za rad samostalnih umetnika,
 • obezbeđivanja uslova za amatersko kulturno i umetničko stvaralaštvo,
 • rada Komisije za podizanje spomenika na teritoriji grada Kragujevca,
 • planiranja razvoja delatnosti kulture i informisanja,
 • međunarodne saradnje u oblasti kulture,
 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, kao i donošenja odluka o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja,
 • obezbeđivanja sredstava za zadovoljavanje potreba u oblasti kulture i informisanja,
 • saradnje sa medijskim i informativnim kućama na programima i projektima kojima se unapređuje nivo informisanosti građana,
 • ostvarivanje, zaštitu i unapređenje ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripradnika nacionalnih manjina i etničkih grupa,
 • saradnju sa nevladinim organizacijama i udruženjima građana u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja, sporta i omladine, kao i u drugim oblastima koje nisu u nadležnosti drugih gradskih uprava,
 • pripremanje nacrta i predloga opštih i pojedinačnih akata iz delokruga svoje nadležnosti koje donose Skupština grada i izvršni organi Grada.

Načelnik Odeljenja: Ljiljana Sarić, Ul.Cara Lazara 15, kacelarija br.9, Tel: 034302278

4. Odeljenje za sport i omladinu

U Odeljenju za sport i omladinu obavljaju se stručni, upravno-pravni, normativno-pravni, administrativno-tehnički i drugi poslovi Gradske uprave u oblasti:

 • pripreme programa razvoja u oblasti sporta i praćenje realizacije,
 • obezbeđenja učešća u organizovanju školskih takmičenja,
 • obezbeđenja vršenje osnivačkih prava nad preduzećima, privrednim društvima i organizacijama u oblasti fizičke kulture i sporta, čiji je osnivač Grad, vrši nadzor nad zakonitošću rada, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, kao i utvrđivanja predloga odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora kod javnih preduzeća, kao i predloga akta za imenovanje direktora javnih preduzeća,
 • izgradnje, održavanja i korišćenja sportskih objekata u kojima se ostvaruju potrebe u oblasti sporta na teritoriji Grada,
 • obezbeđivanja posebnih uslova za povećanje obuhvata i kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima,
 • organizacije i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za Grad,
 • dodele nagrada i priznanja u oblasti sporta,
 • obezbeđivanja uslova za rad sportskih stručnjaka u organizacijama u oblasti sporta na teritoriji Grada,
 • finansiranja delatnosti organizacija, odnosno udruženja u oblasti sporta koje je osnovao Grad,
 • planiranja, obezbeđivanja, evidentiranja, praćenja i kontrole korišćenja sredstava koja Grad obezbeđuje za zadovoljavanje potreba građana u oblastima sporta, kao i za finansiranje delatnosti organizacija, odnosno udruženja u oblasti sporta,
 • ostvarivanja programa ili delova programa drugih organizacija, odnosno udruženja kojima se doprinosi zadovoljavanju potreba građana u oblasti sporta na nivou Grada, kao i razvoju sporta na nivou Grada, pripreme programa razvoja u oblasti unapređenja položaja mladih i praćenje njihove realizacije,
 • pripreme programa razvoja u oblasti unapređenja položaja mladih i praćenje njihove realizacije,
 • praćenja i analiziranja rada nevladinih organizacija čiji programski sadržaji zadovoljavaju potrebe i interese mladih, podsticanja programa omladinskih organizacija koje su multidisciplinarne po svom sadržaju i pristupu u realizaciji putem: obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva, ekologije; omladinskog turizma, stručne obuke za samozapošljavanje i dr.,
 • obrađivanja uslova za realizaciju strateških dokumenata za potrebe mladih (nacionalna i lokalna strategija za mlade),
 • obrađivanja dokumentacije za korišćenje prava mladih talenata iz raznih oblasti nauke i stvaralaštva za stručno usavršavanje putem donacija,
 • stvaranje uslova za realizaciju strateških dokumenata za potrebe mladih (nacionalna i lokalna strategija za mlade),
 • pripremanja nacrta i predloga opštih i pojedinačnih akata iz delokruga svoje nadležnosti koje donose Skupština grada i izvršni organi Grada.

Načelnik Odeljenja: Aleksandra Mladenović, Ul.Cara Lazara 15, kancelarija br.6, Tel: 034302277

5. Odeljenje za finansije

U Odeljenju za finansije obavljaju se stručni, upravno-pravni, normativno-pravni, administrativno-tehnički i drugi poslovi Gradske uprave u oblasti:

 • izrade finansijskih planova za upravu kao direktnog korisnika budžeta, računovodstveno – finansijskih poslova,
 • prijema, kontrole i knjiženja računovodstvenih isprava,
 • vođenja pomoćnih poslovnih knjiga i usklađivanje sa glavnom knjigom trezora,
 • praćenja izvršenja budžeta u skladu sa aproprijacijama,
 • praćenja i sprovođenja procedura trezora u delu izvršenja budžeta,
 • izrade i konsolidacije finansijskih izveštaja,
 • sravnjenja finansijskih izveštaja indirektnih korisnika budžeta i drugi finansijski poslovi u skladu sa propisima,
 • pripremanja nacrta i predloga opštih i pojedinačnih akata iz delokruga svoje nadležnosti koje donose Skupština grada i izvršni organi Grada
 • donošenja finansijskog plana i plana javnih nabavki gradske uprave i donosi osluke o pokretanju postupka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa aktima Skupštine grada i Gradskog veća
 • Stručne ekonomsko – finansijske pomoći ostalim organizacionim jedinicama.

Načelnik odeljenja: Snežana Đurđević, Trg Slobode broj 3, kancelarija broj 219
Telefon: 034-331-950

Promeni veličinu slova
Kontrast
Ova stranica koristi kolačiće, zbog unapređenja Vašeg korisničkog iskustva. Nastavkom istraživanja stranice, Vi prihvatate upotrebu kolačića. Ako su Vam potrebne dodatne informacije i/ ili ne želite da imate kolačiće kada koristite stranicu, posetite deo O ZAŠTITI PRIVATNOSTI. Prihvatam