Начелник Наташа Пешић – Радосављевић дипломирани економиста

Заменик Данијела Дробњак, дипломирани правник

У Градској управи за заједничке послове обављају се послови који се односе на: планирање, припрему и израду нацрта буџета Града; планирање и праћење динамике остваривања прихода и израду процене прихода у текућој години; пројекцију средстава за наредну годину; извршење буџета; састављање консолидованог рачуна трезора буџета; праћење и анализу прихода буџета; праћење коришћења средстава за јавне и друштвене потребе Града; припрему нацрта одлуке о завршном рачуну буџета Града и консолидованог извештаја Града; буџетско рачуноводство; вођење помоћних књига основних средстава и ситног инвентара, робног и материјалног књиговодства, плата и других помоћних књига; обрачун плата, накнада и других примања за органе Града; благајничко пословање; израду нацрта прописа и других аката у вези са финансирањем Града; реализацију уговора о кредитима Града: повлачење транши кредита, управљање приливима по основу дуга, благовремено сервисирање обавеза по кредитима; планирање прилива и отплате обавеза за наредни период, израда периодичних извештаја о стању задужености и обавезама; наплату инструмената финансијског обезбеђења по захтеву надлежног буџетског корисника; праћење кретања масе зарада у јавним предузећима Града на нивоу трезора Града и достављање извештаја министарству; праћење, анализирање и проучавање законских прописа из области рада трезора; спровођење контроле над поштовањем рокова измирења новчаних обавеза, као и контроле измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између директних и индиректних корисника средстава буџета Града, чији се подрачуни воде у оквиру консолидованог рачуна трезора Града и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, када су ти корисници средстава буџета дужници; вршење обраде података о регистрованим фактурама и другим захтевима за исплату у комерцијалним трансакцијама корисника средстава буџета Града и на основу тих података, достављање извештаја са подацима о неизмиреним обавезама корисницима средстава буџета Града; вршење обрачуна примања запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица код директних корисника средстава буџета Града; обављање безготовинских и готовинских исплата за кориснике јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора Града; врши и послове који се односе на: вођење књиговодствених евиденција директних корисника средстава буџета Града на основу валидних књиговодствених исправа; усаглашавања потраживања и обавеза; израду извештаја за потребе буџетских корисника, екстерне и интерне ревизије; израду завршног рачуна директних корисника средстава буџета Града и консолидованог завршног рачуна за директне кориснике средстава буџета Града који у свом саставу имају индиректне кориснике средстава; утврђивања пореског третмана обавеза и потраживања у циљу тачног обрачуна ПДВ-а; обрачун ПДВ-а и осталих пореских обавеза на основу документације достављене за књиговодствено евидентирање и друге послове у вези са финансирањем послова из делокруга Града у складу са Законом о буџетском систему.

Ова управа обавља и рачуноводствено – књиговодствене послове месних заједница и води њихово материјално финансијско пословање, евиденције о учешћима грађана и уплатама самодоприноса.

У Управи за заједничке послове се обављају и послови који се односе на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим управама; спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној законом за директне кориснике; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење централизованих набавки за више наручилаца у складу са законом; пружање консултантских услуга и стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; достављање у предвиђеном законском року наведених извештаја Управи за јавне набавке.

Ова управа за потребе Града врши и следеће послове: управљања људским ресурсима у складу са законом; административно-техничке послове пријема, евидентирања и отпремања поште; вођења архивских послова и других техничких и административних послова у вези са канцеларијским пословањем; јединственог управног места; електронског документа и електронског архивирања; безбедности и заштите на раду; креирање корисничких профила и дефинисање права приступа подацима, постављање и одржавање рачунарске везе, вођење евиденције информатичке опреме са сервисним интервенцијама и друге послове за потребе информатичко-техничке подршке у управама; унапређење примене информационих технологија, одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже, администрирање базе података, одржавање и развој апликативног софтвера; ажурирање и одржавање сајта Града; прикупљања података, формирања и ажурирања базе отворених података; послове из области инвестиционо-техничко и текуће одржавање зграда и опреме које користе органи Града; обављање службеног превоза и сервисирања возила у својини Града; одржавања хигијене у просторијама органа Града; физичко-техничко и протривпожарно обезбеђење; угоститељске услуге за потребе органа Града; послове на припреми прописа и других аката које доносе органи Града из делокруга управе, као и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

У Градској управи за заједничке послове образују се следеће унутрашње организационе јединице :

 1. Секретаријат за финансије :
  • Одељење за буџет и финансијско управљање

– Служба за буџетску анализу и управљање програмским буџетом

 • Одељење за трезор и финансијску контролу

– Служба интерне финансијске контроле

 • Одељење за финансијско-рачуноводствене послове
 • Одељење за финансијске послове Градске управе за заједничке послове, Градске управе за послове органа града и органа града

– Служба за послове месних заједница

 • Одељење за финансијске послове за просвету, културу, спорт, информисање и цивилни сектор
 • Одељење за финансијске послове просторног планирања, инвестиција и имовине града
 • Одељење за финансијске послове за паметан град, управљање пројектима, енергетску ефикасност, комуналне послове и пореске управе
 • Одељење за финансијске послове за привреду, пољопривреду, здравство и социјалну заштиту

– Служба за здравство и социјалну заштиту

– Служба за пољопривреду и робне резерве

 1. Секретаријат за послове јавних набавки, испитивање тржишта и контролу извршења уговора:

2.1 Одељење за послове јавних набавки директних буџетских корисника

2.2 Одељење за централизоване јавне набавке

2.3.  Одељење за испитивање тржишта и контролу јавних набавки

 1. Секретаријат за управљање заједничким ресурсима :

3.1. Одељење за управљање људским ресурсима

3.2. Писарница

3.3. Одељење за информационо комуникационе технологије

 1. Секретаријат за логистичку подршку :

4.1 Одељење за послове заштите, безбедности и угоститељства

4.2 Одељење за централизовани возни парк и одржавање

4.3 Одељење за опште-правне послове

Документа за преузимање

Име документа, величина и број преузимања
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
1.63 MB 61 Преузимања
27. октобра 2020.
Правилник о дисциплинској одговорности и одговорности за штету службеника у ГУ за заједничке послове
2.41 MB 50 Преузимања
27. октобра 2020.
Правилник о контроли централизованих јавних набавки
458.03 KB 45 Преузимања
27. октобра 2020.
Правилник о коришћењу репрезентације у ГУ за заједничке послове
229.40 KB 50 Преузимања
27. октобра 2020.
Правилник о одморима и одсуствима службеника у ГУ за заједничке послове
2.72 MB 47 Преузимања
27. октобра 2020.
Правилник о прековременом раду у ГУ за заједничке послове
543.73 KB 52 Преузимања
27. октобра 2020.
Правилник о службеној униформи запослених на пословима обезбеђења
344.86 KB 42 Преузимања
27. октобра 2020.
Правилник о условима и начину коришћења службених возила Града Крагујевца
642.27 KB 43 Преузимања
27. октобра 2020.
Правилник о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки у ГУ за заједничке послове
2.42 MB 42 Преузимања
27. октобра 2020.
Решење о одређивању лица за заштиту података о личности у ГУ и органима Града Крагујевца
150.71 KB 49 Преузимања
27. октобра 2020.
Решење о одређивању лица за контролу забране пушења у ГУ за заједничке послове
117.58 KB 43 Преузимања
27. октобра 2020.
Правилник о звањима, занимањима, платама, додацима на плате, накнадима и осталим примањима запослених
1.39 MB 43 Преузимања
27. октобра 2020.
Решење о одређивању лица за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем
268.58 KB 47 Преузимања
20. октобра 2020.
Правилник о употреби мобилне телефоније у службене сврхе у органима Града и стручним службама града Крагујевца
1.37 MB 52 Преузимања
9. октобра 2020.
Правилник о изменама Правилника о условима и начину коришћења службених возила града Крагујевца
416.03 KB 51 Преузимања
18. септембра 2020.
Решење о одређивању лица за подршку у ГУ за заједничке послове
240.95 KB 54 Преузимања
31. августа 2020.
ИЗВЕШТАЈ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ
510.61 KB 63 Преузимања
17. јула 2020.
Решење о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у ГУ за заједничке послове
99.25 KB 86 Преузимања
25. фебруара 2020.
Правилник о службеним путовањима службеника и намештеника у градској управи за заједничке послове
127.75 KB 76 Преузимања
24. јануара 2020.
Правилник о службеним путовањима службеника и намештеника у градској управи за заједничке послове
71.00 KB 67 Преузимања
24. јануара 2020.
Правилник о поступку узбуњивања у градској управи за заједничке послове 2021
150.02 KB 72 Преузимања
24. фебруара 2021.
Правилник о поступку узбуњивања у градској управи за заједничке послове 2020
98.00 KB 69 Преузимања
24. јануара 2020.