Интерни и јавни конкурси2020-05-28T09:01:45+02:00
17.11. 2021.

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење пријава за кандидата за Локалног омбудсмана и заменика Локалног омбудсмана града Крагујевца

Председник Скупштине града Крагујевца, на основу члана 59. алинеја 7 Пословника Скупштине града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ број 16/21) и члана 5. Одлуке о локалном омбудсману („Службени лист града Крагујевца“ број 27/19 и 34/21), расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење пријава за кандидата за Локалног омбудсмана и заменика Локалног омбудсмана града Крагујевца

Позивају се заинтересована лица, која испуњавају услове прописане чланом 5.и 7. Одлуке о локалном омбудсману („Службени лист града Крагујевца“ број 27/19 и 34/21) и овим Јавним позивом, да се пријаве за кандидата за:

 1. Локалног омбудсмана града Крагујевца,
 2. заменика Локалног омбудсмана града Крагујевца.

За Локалног омбудсмана, односно заменика Локалног омбудсмана града Крагујевца, може бити изабран држављанин Републике Србије који:

 • има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студујама, мастер струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • има најмање пет година радног искуства у струци,
 • има положен државни стручни испит за рад у државним органима или правосудни испит,
 • поседује високо моралне и стручне квалитете,
 • није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине недостојним за обављање функције,
 • поседује знање из области заштите људских права и слобода.

Пријава на Јавни позив доставља се у писаном облику и садржи лично име, адресу пребивалишта, број телефона за контакт, адресу за пријем електронске поште и потпис заинтересованог лица.

Исто лице може поднети пријаву за кандитата за Локалног омбудсмана и заменика Локалног омбудсмана.

Уз пријаву, кандитат за Локалног омбудсмана и заменика Локалног омбудсмана, доставља:

 • биографију,
 • уверење о држављанству, да није старије од 6 месеци,
 • диплому о стеченом високом образовању из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студујама, мастер струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • доказ да има најмање 5 година радног искуства у струци,
 • уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или правосудни испит,
 • уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине недостојним за обављање функције, да није старије од 6 месеци.

Пријаве, са потребним доказима, достављају се Скупштини града Крагујевца – за Административни одбор, на адресу Трг слободе 3 Крагујевац, у затвореној коверти, са назнаком – „пријава кандидата за Локалног омбудсмана и заменика Локалног омбудсмана града Крагујевца”.

Рок за пријављивање је 15 дана, почев од наредног дана од дана објављивања Јавног позива.

Јавни позив ће се, истог дана, објавити на званичној интернет презентацији града Крагујевца, ”Службеном листу града Крагујевца” и у дневном листу “Вечерње новости”.

Неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број:112-1511/2021-I
У Крагујевцу, 15.11.2021. године

Председник Скупштине града Крагујевца
Мирослав Петрашиновић

9.11. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи за људске ресурсе и заједничке послове

Република Србија
Град Крагујевац

Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове
Број
: 111-29 /2021XХVII
Дана
:08.11.2021. године
Крагујевац

Вршилац дужности начелника Градске управе за људске ресурсе и заједничке послове,  у складу са одредбама члана 4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон и 157/20-др.закон),  члана 11. и члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, број 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-9906/2021 од 27.10.2021. године,  оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места


I
Орган у коме се радно место попуњава:

Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове, улица Трг слободе број 3, Крагујевац.

II Радно место које се попуњава:

Секретар секретаријата у Секретаријату за управљањем људским ресурсима – 1 извршилац у звању  Самостални саветник.

 Опис послова: Руководи радом секретаријата и организује, усмерава и обједињава рад унутрашњих организационих јединица секретаријата којим руководи; обавља најсложеније послове из делокруга Секретаријата;пружа стручна упутства за рад запосленима у Секретаријату;стара се и одговара за о правилној примени закона и других прописа из надлежности секретаријата; стара се и одговара за законито и наменско трошење средстава буџета за функције које су у надлежности секретаријата; доноси и потписује акта из надлежности секретаријата, по посебном овлашћењу начелника; стара се о правилном распореду послова на запослене и о испуњавању радних дужности запослених у секретаријату;контролише нацрт Кадровског плана и прати његово спровођење; прати спровођење и реализацију Програма стручног усавршавања; покреће дисциплински поступак против запосленог у секретаријату за повреду радних обавеза и дужности; припрема анализе, одговоре, информације и извештаје о раду Секретаријата; води рачуна да лични подаци буду коришћени искључиво у службене сврхе и доступни само законом овлашћеним лицима;одговара за законито, благовремено и квалитетно обављање послова и обавља и друге истоврсне послове по налогу начелника Управе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Радно искуство: Најмање пет година радног искуства у струци.

Додатна знања и испити: Положен државни стручни испит

У изборном поступку Конкурсна комисија врши проверу и оцењивање:

 1. Стручне оспособљености за рад на радном месту увидом у податке из пријаве на јавни конкурс и приложених доказа и усмено путем разговора са кандидатитом.
 2. Познавање: Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, број: 21/16,113/17, 95/18,113/17-др.закон,95/18-др.закон,86/19-др.закон и 157/20-др.закон), познавање Закона о раду (”Службени гласник Републике Србије”, број:24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аут.тумачење, 22/11-УС и 79/11-УС), познавање Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, број:88/16,113/17-др.закон,95/18-др.закон, 86/19-др.закон и 157/20-др.закон), познавање Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, број: 95/16) и познавање Уредбе о оцењивању службеника (”Службени гласник Републике Србије”, број: 2/19).
 3. Вештина комуникације усмено, путем разговора

Са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак обавиће се усмени разговор.

III Место рада:

Радни однос је на неодређено време, место рада је Градска управа за људске ресурсе и заједничке послове, улица Трг слободе број 3, Крагујевац.

IV Услови за запослење:

 • да је пунолетан држављанин Републике Србије;
 • да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест  месеци;
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;
 • да има прописано образовање;
 • да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.

V Пријава на конкурс са кратком биографијом садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању.

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Уз пријаву на конкурс кандидат подноси следећу документацију:

 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • оригинал уверења о држављанству( не старије од 6 месеци);
 • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • уверење Министарства унутрашњих послова-Полицијске управе да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( издато након објављивања овог конкурса);
 • доказ о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
 • исправе којима се доказује да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (ˮСл. гласник РСˮ бр. 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако кандидат у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведене доказе, у циљу бржег и ефикаснијег спровођења изборног поступка, дужан је да се о томе писмено изјасни. Изјашњење се даје у форми изјаве која се доставља уз пријаву на јавни  конкурс.

Образац изјаве може се преузети у тексту испод јавног конкурса на интернет презентацији Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VI  Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити:

 • лично у Пријемну канцеларију-хол зграде Управе града, Трг слободе брoj 3, Крагујевац или  препорученом пошиљком у затвореној коверти са назнаком ’’не отварати’’, Конкурсној комисији преко Градске управе за људске ресурсе и заједничке послове, Трг слободе бр. 3. Крагујевац.

VII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Јасмина Бећаревић контакт телефон 034/306-174

VIII Рок за подношење пријаве:

Рок за подношење пријава  је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана када је у дневном листу ”Курир” објављено обавештење о јавном конкурсу са адресом интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

IX  Трајање радног односа:

 Радни однос се заснива на неодређено време.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборнoм поступку:  

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, извршиће се у просторијама Градске управе за људске ресурсе и заједничке послове, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

Напомена:

Сходно члану 47.став 6. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон и 157/20-други закон) на извршилачко радно место може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од шест месеци од дана заснивања радног односа, сагласно члану 131. истог закона.

Сходно члану 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон, 95/18-др.закон, 86/19-др.закон и 157/20-други закон), пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у органу аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе или државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране руководиоца Градске управе за људске ресурсе и заједничке послове..

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Града Крагујевца www.kragujevac.rs огласној табли зграде Управе Града као и обавештење о јавном конкурсу у дневном листу ”Курир”.

Сви изрази, појмови, именице и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ВДНАЧЕЛНИКА
Биљана Станојевић

23.08. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

8.06. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи за послове органа Града

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове
органа Града
Број: 111- 19 /2021-XХII
Дана: 07.06.2021. године
Крагујевац

Начелник Градске управе за послове органа Града, у складу са одредбама члана 4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон), и члана 11. и члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, број 95/16) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног места

I Орган у коме се радно место попуњава:
Градска управа за послове органа Града, улица Трг слободе број 3, Крагујевац.

II Радно место које се попуњава:

Послови информисања у Секретаријату за међународну и унутрашњу сарадњу, послове протокола и сарадњу са медијима у Прес центру, – 1 извршилац у звању саветника.

Опис послова: Обавља послове припреме за средства јавног информисања и интернет страницу информације о раду Градске управе, посетама домаћих и страних делегација, као и о другим догађајима у организацији локалне самоуправе; организује конференције за новинаре и помаже изабраним, именованим и постављеним лицима да остваре контакт са представницима средстава јавног информисања; систематски прати извештавање средстава јавног информисања;припрема деманти и исправку нетачних информација и погрешно пренетих изјава; сарађује са запосленима из других организационих јединица ради остваривања задатака од значаја за рад Одељења; обавља послове конферансијеа, како на конференцијама за медије, тако и на другим важним догађајима; обавља и друге послове по налогу начелника Управе и шефа Прес центра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). Најмање три године радног искуства у струци.

Са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак обавиће се усмени разговор.

У изборном поступку Конкурсна комисија врши проверу и оцењивање:

1. Стручне оспособљености за рад на радном месту увидом у податке из пријаве на јавни конкурс и приложених доказа и усмено,путем разговора са кандидатом.

2. Познавање:
-Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Србије”, бр.129/2007,83/2014-др закон,101/2016-др.закон, 47/18 и 81/2020-Одлука УС РС”),
-Статут града Крагујевца ( ”Службени лист града Крагујевца” бр. 8/2019),
– Закона о јавном информисању и медијима (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење),
– Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010),
– Закона о заштити података о личности (”Службени гласник Републике Србије”, бр.87/18,
Знање:
– енглеског језика (Б2),

3. Вештина комуникације, усмено, путем разговора.

III Место рада: Крагујевац, Трг слободе бр.3

IV Услови за запослење:

– да је пунолетан држављанин Републике Србије;
– да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
– да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;
– да има прописано образовање;
– да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.

V Пријава на конкурс са кратком биографијом садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Уз пријаву на конкурс кандидат подноси следећу документацију:

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
– оригинал уверења о држављанству( не старије од 6 месеци);
– оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
– уверење Министарства унутрашњих послова-Полицијске управе да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( издато након објављивања овог конкурса);
– доказ о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
– исправе којима се доказује да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (ˮСл. гласник РСˮ бр. 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако кандидат у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведене доказе, у циљу бржег и ефикаснијег спровођења изборног поступка, дужан је да се о томе писмено изјасни. Изјашњење се даје у форми изјаве која се доставља уз пријаву на јавни конкурс.

Образац изјаве може се преузети у тексту испод јавног конкурса на интернет презентацији Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VI Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити:
– лично у Пријемну канцеларију – хол зграде Управе града, Трг слободе брoj 3, Крагујевац или препорученом пошиљком у затвореној коверти са назнаком ‘’не отварати’’, Конкурсној комисији преко Градске управе за послове органа Града, Трг слободе бр. 3. Крагујевац.

VII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Александра Тијанић, контакт телефон 034/306-128.

VIII Рок за подношење пријаве:

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана када је у дневном листу ”Курир” објављено обавештење о јавном конкурсу са адресом интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

IX Трајање радног односа:
Радни однос се заснива на неодређено време.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборнм поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, извршиће се у просторијама Градске управе за послове органа Града, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

Напомена:
Сходно члану 47.став 6. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон) на извршилачко радно место може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од шест месеци од дана заснивања радног односа, сагласно члану 131. истог закона.

Сходно члану 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон), пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у органу аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе или државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране руководиоца Градске управе за послове органа Града.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Града Крагујевца www.kragujevac.rs. огласној табли зграде Управе Града као и обавештење о јавном конкурсу у дневном листу ”Курир”.

Сви изрази, појмови, именице и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК
Јелена Бојовић

4.03. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у градском правобранилаштву Града Крагујевца

4.03. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи за послове органа Града

Go to Top