Интерни и јавни конкурси2020-05-28T09:01:45+02:00
8.06. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи за послове органа Града

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове
органа Града
Број: 111- 19 /2021-XХII
Дана: 07.06.2021. године
Крагујевац

Начелник Градске управе за послове органа Града, у складу са одредбама члана 4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон), и члана 11. и члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, број 95/16) оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање извршилачког радног места

I Орган у коме се радно место попуњава:
Градска управа за послове органа Града, улица Трг слободе број 3, Крагујевац.

II Радно место које се попуњава:

Послови информисања у Секретаријату за међународну и унутрашњу сарадњу, послове протокола и сарадњу са медијима у Прес центру, – 1 извршилац у звању саветника.

Опис послова: Обавља послове припреме за средства јавног информисања и интернет страницу информације о раду Градске управе, посетама домаћих и страних делегација, као и о другим догађајима у организацији локалне самоуправе; организује конференције за новинаре и помаже изабраним, именованим и постављеним лицима да остваре контакт са представницима средстава јавног информисања; систематски прати извештавање средстава јавног информисања;припрема деманти и исправку нетачних информација и погрешно пренетих изјава; сарађује са запосленима из других организационих јединица ради остваривања задатака од значаја за рад Одељења; обавља послове конферансијеа, како на конференцијама за медије, тако и на другим важним догађајима; обавља и друге послове по налогу начелника Управе и шефа Прес центра.

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет). Најмање три године радног искуства у струци.

Са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак обавиће се усмени разговор.

У изборном поступку Конкурсна комисија врши проверу и оцењивање:

1. Стручне оспособљености за рад на радном месту увидом у податке из пријаве на јавни конкурс и приложених доказа и усмено,путем разговора са кандидатом.

2. Познавање:
-Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Србије”, бр.129/2007,83/2014-др закон,101/2016-др.закон, 47/18 и 81/2020-Одлука УС РС”),
-Статут града Крагујевца ( ”Службени лист града Крагујевца” бр. 8/2019),
– Закона о јавном информисању и медијима (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење),
– Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010),
– Закона о заштити података о личности (”Службени гласник Републике Србије”, бр.87/18,
Знање:
– енглеског језика (Б2),

3. Вештина комуникације, усмено, путем разговора.

III Место рада: Крагујевац, Трг слободе бр.3

IV Услови за запослење:

– да је пунолетан држављанин Републике Србије;
– да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
– да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;
– да има прописано образовање;
– да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.

V Пријава на конкурс са кратком биографијом садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Уз пријаву на конкурс кандидат подноси следећу документацију:

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
– оригинал уверења о држављанству( не старије од 6 месеци);
– оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
– уверење Министарства унутрашњих послова-Полицијске управе да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци ( издато након објављивања овог конкурса);
– доказ о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
– исправе којима се доказује да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку (ˮСл. гласник РСˮ бр. 18/16 и 95/2018-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако кандидат у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених.

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведене доказе, у циљу бржег и ефикаснијег спровођења изборног поступка, дужан је да се о томе писмено изјасни. Изјашњење се даје у форми изјаве која се доставља уз пријаву на јавни конкурс.

Образац изјаве може се преузети у тексту испод јавног конкурса на интернет презентацији Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

VI Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити:
– лично у Пријемну канцеларију – хол зграде Управе града, Трг слободе брoj 3, Крагујевац или препорученом пошиљком у затвореној коверти са назнаком ‘’не отварати’’, Конкурсној комисији преко Градске управе за послове органа Града, Трг слободе бр. 3. Крагујевац.

VII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Александра Тијанић, контакт телефон 034/306-128.

VIII Рок за подношење пријаве:

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана када је у дневном листу ”Курир” објављено обавештење о јавном конкурсу са адресом интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

IX Трајање радног односа:
Радни однос се заснива на неодређено време.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборнм поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, извршиће се у просторијама Градске управе за послове органа Града, о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

Напомена:
Сходно члану 47.став 6. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон) на извршилачко радно место може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у року од шест месеци од дана заснивања радног односа, сагласно члану 131. истог закона.

Сходно члану 72. и 73. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон), пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у органу аутономне покрајине, јединицама локалне самоуправе или државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Службенику који не задовољи на пробном раду престаје радни однос.

Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране руководиоца Градске управе за послове органа Града.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Града Крагујевца www.kragujevac.rs. огласној табли зграде Управе Града као и обавештење о јавном конкурсу у дневном листу ”Курир”.

Сви изрази, појмови, именице и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК
Јелена Бојовић

4.03. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у градском правобранилаштву Града Крагујевца

4.03. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи за послове органа Града

4.03. 2021.

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Служби за интерну ревизију града Крагујевца

16.11. 2020.

Јавни конкурс за попуњавање положаја у Градској управи за јавне приходе и инспекцијске послове

Градско веће, на основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије” брoj 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др.закон, 95/18 – др.закон и 86/19-др.закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије” брoj 95/16), члана 27. Одлуке о Градском већу (”Службени лист града Крагујевца”, број 25/15-пречишћен текст и 12/19) у вези са чланом 56. став 1. и чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Србије” брoj 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), оглашава

Јавни конкурс за попуњавање положаја

I Орган у коме се попуњава положаj:

Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове.

II Положај који се попуњава:

Заменик начелника Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове.

III Трајање рада на положају и место рада:

Рад на положају траје до истека мандата начелника Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове, а место рада је град Крагујевац, Трг слободе 3.

IV Опис послова:

Замењује начелника Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника; обавља и друге послове из надлежности Градске управе по овлашћењу начелника Градске управе.

V Услови за кандидата:

 • да је пунолетан држављанин Републике Србије;
 • да није кажњаван за кривична дела која га чине недостојним за обављање ове функције;
 • да има стечено високо образовање из научне области интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних (ИМТ) студија, поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • да има положен државни стручни испит за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту);
 • да има најмање пет година радног искуства у струци.

VI У изборном поступку проверавају се:

 1. стручна оспособљеност, знања и вештине неопходне за обављање послова на положају за који се расписује конкурс, и то: познавање Закона који регулишу области које су у надлежности Управе за коју се кандидат пријављује;
 2. знања из области делокруга локалне самоуправе (познавање Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник Републике Србије”, брoj 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закона о општем управном поступку (”Службени гласник Републике Србије”, број 18/16 и 95/18- аутентично тумачење), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, брoj 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др.закон, 95/18 – др.закон и 86/19-др.закон), прописа из области буџетског система Републике Србије;
 3. стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације – увидом у податке из пријаве и разговором.

Стручну оспособљеност, знања и вештину комуникације кандидата, Конкурсна комисија проверава усмено у разговору са кандидатима.

VII Рок за подношење пријаве на конкурс: 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је објављено обавештење о јавном конкурсу са адресом интернет презентације на којој је објављен конкурс.

VIII Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, електронску адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 • уверењe о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • диплома о стручној спреми;
 • исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 • уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту) и
 • Уверење о некажњавању (издаје Министарство унутрашњих послова Полицијска управа по месту пребивалишта).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Образац изјаве доступан је на сајту града Крагујевца и објављен је уз јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника градских управа.

IX Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:

Пријаве у којима је потребно навести број телефона и електронску адресу са комплетном документацијом, слати у затвореној коверти Градском већу, са назнакама:

”За Конкурсну комисију за избор кандидата за заменика начелника Градске управе за јавне приходе и инспекцијске послове”.

Трг Слободе број 3, 34000 Крагујевац
”НЕ ОТВАРАЈ”

Пријаве на конкурс се могу доставити:

 • путем поште или
 • лично у Пријемну канцеларију – улазни хол у згради управе Града, Трг Слободе број 3, Крагујевац.

X Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10–12 часова: тел. 034/306-161 је Љиљана Матић, начелник Одељењa за управљање људским ресурсима.

XI Овај конкурс објављује се на званичној интернет презентацији града Крагујевца (www.kragujevac.rs), а обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас, се оглашава у новинама ”Вечерње новости” које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

XII Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, биће одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

28.05. 2020.

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи за послове органа Града

Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за послове
органа Града
Број: 111- 2 /2020-XХII
Дана:27.05.2020. године
Крагујевац

Начелник Градске управе за послове органа Града, у складу са одредбама члана 4. став 8. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон, 95/18-др.закон и 86/19-др.закон), и члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”, број 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-13039/2019 од 26.12.2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места

I  Орган у коме се радно место попуњава:
Градска управа за послове органа Града, улица Трг слободе број 3, Крагујевац.

II Радно место које се попуњава:

Послови унутрашње и међународне сарадње у Секретаријату за међународну и унутрашњу сарадњу, послове протокола и сарадњу са медијима у Одељењу за послове међународне и унутрашње сарадње – 1 извршилац у звању саветника.

Опис послова: Врши стручне послове на успостављању сарадње и удруживања Града са другим градовима и општинама, њиховим органима, асоцијацијама локалних власти, државним органима, организацијама и другим субјектима у земљи и иностранству,односно дијаспори; успостављању сарадње у циљу реализације пројеката са елементима унутрашње и међународне сарадње; сарадње са међународним организацијама и донаторима и проналажењу могућности за финасирање развојних програма; прати поступак европских интеграција; стара се о релизацији програма омладинске и културне размене у оквиру међународне сарадње; стара се о активностима на пољу сарадње са другим општинама и градовима; стара се о активностима у оквиру учешћа Града у раду међународних асоцијација; обавља и друге послове по налогу начелника Управе и шефа службе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства , положен државни стручни испит и знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се у изборном поступку проверавају: познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, познавање Статута града Крагујевца, познавање и праћење процеса ЕУ интеграција, познавање послова сарадње ЈЛС са другим државним институцијама и установама у земљи, познавање послова сарадње са градовима партнерима, амбасадама, иностраним институтима за културу, међународним организацијама везаним за реализацију различитих пројеката у области културне размене, размене младих, посета делегација поводом манифестација од значаја за град, познавање пословног дописивања, знање енглеског језика.

Са свим кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак обавиће се усмени разговор.

III Место рада: Крагујевац, Трг слободе бр.3

IV Адреса на коју се подноси пријава:

Градска управа за послове органа Града, Трг слободе бр. 3. 34 000 Крагујевац са назнаком ˮЗа јавни конкурсˮ,

 • лично у Пријемну канцеларију – хол зграде Управе града, Трг слободе брoj 3, Крагујевац,
 • путем поште.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Тамара Бабић, тел: 034/306-288.

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријаве:

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана када је у дневном листу ”Вечерње Новости” објављено обавештење о јавном конкурсу са адресом интернет презентације на којој је објављен конкурс.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 • потписана пријава са биографијом (са наведеном адресом за пријем поште и бројем телефона);
 • оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 • оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
 • оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
 • уверење да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
 • изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

НАПОМЕНА: Одредбом члана 103. Закона о општем управном поступку (ˮСл. гласник РСˮ бр. 18/16), је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако кандидат у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведене доказе, у циљу бржег и ефикаснијег спровођења изборног поступка, дужан је да се о томе писмено изјасни. Изјашњење се даје у форми изјаве која се доставља уз пријаву на јавни конкурс.

Образац изјаве може се преузети у тексту испод јавног конкурса на интернет презентацији Града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: Радни однос за наведено радно место заснива се на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, извршиће се у просторијама Градске управе за послове органа Града о чему ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

Напоменe:
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Градске управе за послове органа Града.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Града Крагујевца www.kragujevac.rs. огласној табли зграде Управе Града као и обавештење о јавном конкурсу у дневном листу ”Вечерње новости”.

Сви изрази, појмови, именице и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК
Јелена Бојовић

Go to Top