Локални антикорупцијски форум (ЛАФ) града Крагујевца

Тело за праћење примене Локалног антикорупцијског плана или Локални антикорупцијски форум (ЛАФ) је независно тело чији су чланови изабрани на јавном конкурсу. Локални антикорупцијски форум града Крагујевца је именован на седници Скупштине града Крагујевца 13. септембра 2019. године, у следећем саставу: Зорица Сорак, Зоран Јовановић, Бojана Миликић, Драгана Спасић и Никола Ивковић.

ЛАФ града Крагујевца има следеће надлежности:

  • Усваја акте о свом раду;
  • Утврђује интерну поделу улога и одговорности за праћење одређених области, активности и мера, одржава редовне седнице и тематске састанке отворене за јавност;
  • Позива гостујуће говорнике, стручна лица, представнике организација цивилног друштва, институције од значаја за локалну заједницу, представнике медија и друге битне актере на тематске седнице, консултује алтернативне изворе података, прегледа и анализира податке, информације о току процеса, поштовању рокова и напретку у примени ЛАП-а, анализира и даје квалитативну оцену реализованих активности, мера и постигнутих резултата и квалитативну оцену пристиглих докумената који су резултат примене ЛАП-а, припрема периодичне извештаје које упућује одговорним субјектима за реализацију мера  и активности, јавно представља резултате примене ЛАП-а и информише медије о свом раду, даје препоруке за унапређење, прима представке о непримењивању или кршењу ЛАП-а, прима предлоге и иницијативе грађана и других заинтересованих страна и поступа са њима на начин и у року прописаном актом о праћењу примене ЛАП-а, промовише иницијативе за сузбијање корупције у локалној заједници, информише доносиоце одлуке на локалном нивоу о проблемима и изазовима у области борбе против корупције и предлаже иновативна решења, унапређења и ревидирање ЛАП-а, Скупштини града доставља и представља годишњи или коначни извештај о праћењу и обавља друге послове који се односе на праћење и извештавање о примени ЛАП-а.

ЛАФ града Крагујевца има секретара и  координатора за праћење примене ЛАП-а, који је стално запослен у Градској управи и пружа професионалну, стручну и административно-техничку подршку ЛАФ-у, организује састанке и друге активности Форума, учествује у припреми позивних писама и дневног реда за редовне и тематске седнице, учествује у припреми материјала за рад чланова Форума, учествује у прикупљању информација  из алтернативних извора података, води записник и учествује у припреми извештаја о одржаним редовним седницама и тематским састанцима Форума, прикупља и води евиденцију о пристиглим представкама, захтевима, предлозима и иницијативама грађана и чланова ЛАФ-а, учествује у припреми података, информација, текстова и документације о раду Форума за објављивање на веб-сајту града, и по потреби, обезбеђује другу техничку и професионалну подршку ЛАФ-у.

Координатор за рад ЛАФ-а града Крагујевца је Иван Лазић, магисатар политичких наука, стално запослен у Градској управи за послове органа Града који је именован решењем Градоначелника од 23.02.2018. године.

Документа за преузимање

Име документа, број докумената, величина и број преузимања
Истраживање о односу моралности и корупције
1 датотека(е)605.61 KB 12 Преузимања
8. априла 2022.
Дневни ред и Записник са 13. седнице ЛАФ-а Крагујевца
1 датотека(е)118.42 KB 19 Преузимања
9. новембра 2021.
Дневни ред и Записник са 12. седнице ЛАФ-а Крагујевца
1 датотека(е)113.36 KB 24 Преузимања
2. августа 2021.
Дневни ред и Записник са 11. седнице ЛАФ-а Крагујевца
1 датотека(е)111.35 KB 21 Преузимања
2. августа 2021.
Дневни ред и Записник са 10. седнице ЛАФ-а Крагујевца
1 датотека(е)109.13 KB 31 Преузимања
14. априла 2021.
Дневни ред и Записник са 9. седнице ЛАФ-а Крагујевца
1 датотека(е)137.10 KB 28 Преузимања
14. априла 2021.
Дневни ред и Записник са 8. седнице ЛАФ-а Крагујевца
1 датотека(е)118.84 KB 39 Преузимања
23. марта 2021.
Дневни ред и Записник са 7. седнице ЛАФ-а Крагујевца
1 датотека(е)116.37 KB 29 Преузимања
23. марта 2021.
Дневни ред и Записник са 6. седнице ЛАФ-а Крагујевца
1 датотека(е)126.96 KB 31 Преузимања
23. марта 2021.
Дневни ред и Записник са 5. седнице ЛАФ-а Крагујевца
1 датотека(е)106.96 KB 24 Преузимања
23. марта 2021.
Дневни ред и Записник са 4. седнице ЛАФ-а Крагујевца
1 датотека(е)109.17 KB 27 Преузимања
23. марта 2021.
Дневни ред и Записник са 3. седнице ЛАФ-а Крагујевца
1 датотека(е)102.99 KB 21 Преузимања
23. марта 2021.
Дневни ред и Записник са 2. седнице ЛАФ-а Крагујевца
1 датотека(е)102.65 KB 26 Преузимања
23. марта 2021.
Дневни ред и Записник са 1. седнице ЛАФ-а Крагујевца
1 датотека(е)101.92 KB 29 Преузимања
23. марта 2021.
Локални антикорупцијски план за град Крагујевац
1 датотека(е)16.01 MB 49 Преузимања
22. марта 2021.