Скупштина града

Скупштина града2018-09-04T20:27:33+00:00

Председник скупштине

Заменик председника скупштине

Секретар скупштине

Заменик Секретара скупштине

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштину града чини 87 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено.

Скупштина града се сматра конституисаном избором председника Скупштине града и постављењем секретара Скупштине града.

Највиши правни акт Града је Статут, којим се ближе уређују начин, услови и облици вршења права и дужности из надлежности Града.

Статут доноси Скупштина града већином гласова од укупног броја одборника. У вршењу своје надлежности, Град доноси прописе самостално, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописом и Статутом.

Седницу Скупштине града сазива председник Скупштине града, по потреби, а најмање једном у три месеца. Седнице Скупштине града су јавне. Скупштина града може одлучити да седница Скупштине града не буде јавна из разлога безбедности и других разлога утврђених законом.

Скупштина града образује стална или повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина града, разматрају и претресају питања из надлежности Скупштине града, предлажу акта, као и сагледавају извршавање одлука, других прописа и општих аката од стране Градоначелника и Градског већа, у области за коју је свако радно тело задужено.

Скупштина града као радна тела може образовати одборе и комисије. Одбори и комисије могу се образовати као стална и повремена радна тела. Као стална радна тела Скупштина града образује 14 одбора, чији се назив, образовање, број чланова, организација и рад уређују Пословником Скупштине града и посебном одлуком Скупштине града. Повремена радна тела могу се образовати као одбори, комисије и сл. Скупштина града може образовати и анкетне одборе.

Председник Скупштине града има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника Скупштине града бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине града.

Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине града и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине града поставља се, на предлог председника Скупштине града, на четири године и може бити поново постављен. За секретара Скупштине града може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Скупштина града може, на предлог председника скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата. Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.

Заменик секретара Скупштине града поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и друга питања везана за рад Скупштине града уређују се њеним пословником.

Секретаријат за послове скупштине града Крагујевца

Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам