Надлежности скупштине града и постављених лица

///Надлежности скупштине града и постављених лица
Надлежности скупштине града и постављених лица2018-09-04T20:34:28+00:00

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и овим Статутом.
Скупштину града чини 87 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и овим Статутом.
Скупштина града се сматра конституисаном избором председника Скупштине града и постављењем секретара Скупштине града.

Скупштина града, у складу са законом:

1) доноси Статут града и пословник Скупштине града;
2) доноси буџет и завршни рачун Града;
3) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
4) доноси програм развоја Града и појединих делатности;
5) доноси урбанистички план Града и уређује коришћење грађевинског земљишта;
6) доноси прописе и друге опште акте;
7) расписује Градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом града и врши надзор над њиховим радом;
9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
10) бира и разрешава председника Скупштине града и заменика председника Скупштине града;
11) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине града;
12) бира и разрешава Градоначелника и, на предлог Градоначелника, бира заменика Градоначелника и чланове Градског већа;
13) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;
14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
15) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
17) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
18) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
19) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града;
20) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;
21) уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора;
22) утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
23) уређује и обезбеђује посебне услове и организацију аутотакси превоза путника;
24) оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
25) оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
26) оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, доноси прописе о правима у социјалној заштити;
27) доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
28) уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама,
29) подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;
30) стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;
31) уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;
32) организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;
33) образује органе, организације и службе за потребе Града и уређује њихову организацију и рад;
34) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;
35) прописује прекршаје за повреде градских прописа;
36) образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Града;
37) уређује организацију и рад мировних већа;
38) уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Града;
39) утврђује празнике и одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији Града, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе;
40) поставља и разрешава Градског јавног правобраниоца и заменике Градског јавног правобраниоца;
41) бира и разрешава заштитника грађана;
42) одлучује о додељивању јавних признања;
43) одлучује о сарадњи и удруживању са јединицама локалне самоуправе друге државе уз сагласност Владе РС;
44) одлучује о образовању, подручју за које се образује и укидању месне заједнице и другог облика месне самоуправе уз претходно прибављено мишљење грађана;
45) одлучује о успостављању сарадње и удруживању са домаћим градовима и општинама, оснивању асоцијација градова и општина у складу са законом;
46) стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;
47) доноси акт о ораганизацији Градских управа на предлог Градског већа;
48) доноси одлуку о Градском већу;
49) доноси планове заштите од елементарних и других већих непогода за подручје Града;
50) одлучује о накнади за рад одборника;
51) уређује питања везана за обезбеђење простора, као и других услова за рад политичких странака односно коалиција политичких странака које имају одборнике у Скупштини града, као и народне посланике;
52) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима.

..::Председник Скупштине Града::..

Скупштина града има председника Скупштине града.
Председник Скупштине града организује рад Скупштине града, сазива и председава њеним седницама.
Председник Скупштине града представља и заступа Скупштину града пред свим међународним и домаћим субјектима, организацијама и телима.
Председник Скупштине града, на предлог најмање 1/3 одборника, бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града.
Председник Скупштине града има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

..::Секретар Скупштине Града::..

Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине града и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и друга питања везана за рад Скупштине града уређују се њеним пословником.

Промени величину слова
Контраст
Ова страница користи колачиће, због унапређења Вашег корисничког искуства. Наставком истраживања странице, Ви прихватате употребу колачића. Ако су Вам потребне додатне информације и/ или не желите да имате колачиће када користите страницу, посетите део О ЗАШТИТИ ПРИВАТНОСТИ. Прихватам