СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Зграда Управе града, канцеларије бр. 422 и бр. 423
Трг слободе бр.3
34 000 Крагујевац
телефон: 034 306-205 

Одлуком o оснивању Службе за буџетску инспекцију града Крагујевца (,,Службени лист града Крагујевца“, број 30/19) уређен је начин рада, овлашћења, обележја као и друга питања од значаја за обављање послова Службе за буџетску инспекцију града Крагујевца (у даљем тексту: Служба).

Служба је надлежна за спровођење инспекције над:

  • директним и индиректним корисницима средстава буџета града Крагујевца (у даљем тексту: Град);
  • јавним предузећима основаним од стране Града, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50% укупног прихода;
  • правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену, правним лицима и другим субјектима који су учесници у послу који је предмет контроле и субјектима који користе средства Града по основу задуживања, субвенција, остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.

Служба организује свој рад по стандардима и јединственој методологији, коју утврђује министар надлежан за послове финансија, у складу са законом којим се уређује буџетски систем.

Служба обавља послове који се односе на контролу примене закона и пратећих прописа у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава код субјеката инспекцијске контроле.

Послови инспекцијске контроле обављају се у складу са Програмом рада Службе који утврђује градоначелник на предлог главног буџетског инспектора као руководиоца Службе. Предлог програма рада Службе, пре усвајања, доставља се руководиоцу буџетске инспекције министарства надлежног за послове финансија на сагласност. Програм рада Службе се објављује на интернет страници града Крагујевца.

Изузетно, по захтеву градоначелника, врши се ванредна инспекцијска контрола.

Програм рада Службе сачињава се првенствено на основу пријава, представки, приговора и захтева за вршење инспекцијске контроле пристиглих од органа, организација, правних и физичких лица.

Избор субјеката инспекцијске контроле који је обухваћен програмом рада Службе резултат је анализе и процене ризика на основу правилника о посебним елементима процене ризика и учесталости вршења инспекцијског надзора из делокруга буџетске инспекције који доноси министар надлежан за послове финансија.

Служба, ради добијања сагласности, доставља Координационој комисији годишњи извештај о раду најкасније до 1. марта текуће године за претходну годину. Служба, по прибављању сагласности Координационе комисије, објављује годишњи извештај о раду најкасније до 31. марта текуће године на својој интернет страници и исти доставља градоначелнику.

Послове контроле обављају буџетски инспектори на основу програма рада и налога за контролу који издаје главни буџетски инспектор или друго овлашћено лице.

Рад Службе је независан и самосталан.

У вршењу својих функција Служба је обавезна да чува тајност службених и пословних податка субјеката инспекцијске контроле.

Средства за финансирање рада Службе обезбеђују се у буџету Града.

Службом руководи главни буџетски иснпектор.

Главног буџетског иснпектора именује градоначелник. За рад Службе и свој рад главни буџетски инспектор одговара градоначелнику.

О појединачним правима, обавезама и одговорностима по основу рада запослених у Служби одлучује главни буџетски инспектор. Права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада запослених у Служби уређују се у складу са законским и подзаконским актима који се примењују на запослене у органима локалне самоуправе.

Рад Службе доступан је јавности, у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Буџетски инспектор је дужан да у свом раду и приликом обавештавања јавности обезбеди заштиту података о личности, у складу са законом.

У поступку вршења инспекцијске контроле буџетски инспектор има својство овлашћеног службеног лица које води поступак, што доказује налогом за вршење инспекцијске контроле и службеном легитимацијом, издатом на Обрасцу – ЛБИ, прописаном Уредбом о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције  („Службени гласник Републике Србије“, број 93/17).

КОНТАКТИ

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Зграда Управе града, канцеларије бр. 422 и бр. 423
Трг слободе бр.3
34 000 Крагујевац
телефон: 034 306-205

ГЛАВНИ БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР
Маја Савић, дипломирани економиста
телефон: 034/306-206
e-mail: majasavic@kg.org.rs

ВИШИ БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР
Наташа Матковић, дипломирани правник
телефон: 034/306-205
e-mail: nmatkovic@kg.org.rs

ВИШИ БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР
Јасмина Конатар, дипломирани економиста
телефон: 034/306-205
e-mail: jkonatar@kg.org.rs 

БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР
Јелена Марковић, дипломирани економиста
телефон: 034/306-205
e-mail: jmarkovic@kg.org.rs 

Документи службе буџетске инспекције града Крагујевца

Име документа, број докумената, величина и број преузимања
Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Крагујевца за 2021. годину
1 датотека(е)4.84 MB 31 Преузимања
22. марта 2022.
Програм рада за 2022.годину Службе за буџетску инспекцију града Крагујевца
1 датотека(е)2.40 MB 21 Преузимања
4. фебруара 2022.
Контролна листа за вршење инспекцијског надзора по Закону о јавним набавкама у примени за набавке од 1.7.2020
1 датотека(е)482.52 KB 6 Преузимања
4. фебруара 2022.
Извештај о раду Службе за буџетску инспекцију града Крагујевца за 2020.годину
1 датотека(е)4.72 MB 50 Преузимања
16. марта 2021.
Контролна листа за вршење инспекцијског надзора код месних заједница на територији града Крагујевца за 2021.годину
1 датотека(е)388.95 KB 92 Преузимања
5. фебруара 2021.
Програм рада Службе за буџетску инспекцију града Крагујевца за 2021.годину
1 датотека(е)2.54 MB 90 Преузимања
27. јануара 2021.
Контролна листа за вршење инспекцијског надзора код предшколских установа чији је оснивач град Крагујевац
1 датотека(е)322.11 KB 114 Преузимања
9. јула 2020.
План рада Службе за буџетску инспекцију за време трајања ванредног стања
1 датотека(е)142.99 KB 144 Преузимања
7. априла 2020.
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ
1 датотека(е)262.71 KB 145 Преузимања
30. марта 2020.
ЗАКЉУЧАК о прекиду тока рокова за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године
1 датотека(е)91.35 KB 142 Преузимања
23. марта 2020.
Контролна листа за вршење инспекцијског надзора за област јавних набавки код корисника јавних средстава
1 датотека(е)650.10 KB 109 Преузимања
9. јула 2020.
Контролна листа за вршење инспекцијског надзора правних лица над којима Град Крагујевац има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала
1 датотека(е)254.51 KB 101 Преузимања
9. јула 2020.
Контролна листа за вршење инспекцијског надзора јавних предузећа чији је оснивач Град Крагујевац
1 датотека(е)248.60 KB 111 Преузимања
9. јула 2020.
Контролна листа за вршење инспекцијског надзора код јавних служби чији je оснивач град Крагујевац а које воде пословне књиге у складу са структуром конта која је прописана Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
1 датотека(е)246.40 KB 80 Преузимања
9. јула 2020.
Контролна листа за вршење инспекцијског надзора код средњих школа
1 датотека(е)241.23 KB 105 Преузимања
9. јула 2020.
Контролна листа за вршење инспекцијског надзора код основних школа
1 датотека(е)248.05 KB 132 Преузимања
9. јула 2020.
Контролна листа за вршење инспекцијског надзора код правних лица и других субјеката којима су директно или индиректно дозначена средства Града за одређену намену, правних лица и других субјеката који су учесници у послу који је предмет контроле и субјеката који користе средства Града по основу задуживања
1 датотека(е)202.20 KB 101 Преузимања
9. јула 2020.
Контролна листа за вршење инспекцијског надзора код установа културе чији је оснивач град Крагујевац
1 датотека(е)263.29 KB 89 Преузимања
9. јула 2020.
Контролна листа за вршење инспекцијског надзора код директних буџетских корисника градa Крагујевца
1 датотека(е)263.88 KB 103 Преузимања
9. јула 2020.
Програм рада Службе за буџетску инспекцију града Крагујевца за 2020.годину
1 датотека(е)1.96 MB 116 Преузимања
10. фебруара 2020.
Решење о одређивању лица за заштиту података о личности у Служби буџетске инспекције
1 датотека(е)133.42 KB 135 Преузимања
28. новембра 2019.
Програм рада Службе буџетске инспекције града Крагујевца за 2019.годину
1 датотека(е)104.65 KB 174 Преузимања
28. новембра 2019.
ПРОГРАМ РАДА СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА ЗА 2017. ГОДИНУ
1 датотека(е)102.63 KB 223 Преузимања
28. новембра 2019.
Извештај о раду Службе буџетске инспекције за 2018.годину
1 датотека(е)158.47 KB 243 Преузимања
28. новембра 2019.
Програм рада Службе буџетске инспекције града Крагујевца за 2018.годину
1 датотека(е)107.03 KB 249 Преузимања
28. новембра 2019.