Градски ревизор

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Служба за интерну ревизију града Крагујевца основана је за обављање следећих послова:

 • провере примене закона и поштовања правила интерне контроле;
 • оцене система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности;
 • ревизије начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности;
 • успостављања сарадње са екстерном ревизијом;
 • пружања саветодавних услуга које се састоје од савета, смерница, обука, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања датом организацијом, управљања ризицима и контроле;
 • увођења и примене стандарда контроле у складу са међународно признатим стандардима, израде методолошких упутстава и приручника из области материјално-финансијског управљања у субјектима ревизије;
 • достављања годишњег извештаја о раду Централној јединици за хармонизацију у складу са законом;
 • успостављања сарадње са другим органима и обавља друге послове у складу са законом, Статутом и другим прописима.

Интерна ревизија кориснику јавних средстава помаже да оствари циљеве путем систематичне оцене процеса управљања ризицима, контрола и управљања уопште са циљем да:

 • утврди да ли се поштују прихватљиве политике и процедуре,
 • установи усаглашеност са законима и прописима,
 • оцени процедуре за управљање ризицима,
 • процени економичност, ефикасност и ефективност операција,
 • утврди да ли су финансијски и други подаци потпуни и тачни,
 • утврди да ли су међусобни односи између различитих руководећих структура успостављени на одговарајући начин, и да ли је међусобно извештавање између чланова руководства поуздано и благовремено,
 • потврди да се средства адекватно чувају и
 • обезбеди тачност, поузданост и благовременост важних финансијских, управљачких и оперативних података.

Наведене послове посебна служба обавља код директних и индиректних корисника буџетских средстава, јавних предузећа чији је оснивач Град, правних лица чији су оснивачи јавна предузећа, односно правних лица над којима Град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и код других правних лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода.

КОНТАКТИ:

СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ
Трг Слободе 3
Град Крагујевац
Канцеларија број 3
Телефон: 034/306 115

ГРАДСКИ РЕВИЗОР
Вељко Вуковић, мастер економиста

Моб: 060/234 0 427
E mail: vveljko@kg.org.rs

ВИШИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Љубица Прековић, дипломирани правник

Моб: 060/234 0 426
E mail: ljubicaprekovic@kg.org.rs

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Ана Луковић Томић, мастер економиста

Моб: 060/234 0 428
E mail: analukovic@kg.org.rs

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР
Данијела Марковић, мастер економиста

Моб: 034/306115
E mail: danijela.markovic@kg.org.rs

Документа за преузимање

Име документа, број докумената, величина и број преузимања