Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 51б. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13– одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава

 

 ЈАВНИ УВИД

у

нацрт Измена и допуна дела Плана детаљне регулације “Улица Даничићева, Позоришна до Ул. Кнеза Михаила” у Крагујевцу – потез кружни ток

 

Јавни увид нацрта Измена и допуна дела Плана детаљне регулације “Улица Даничићева, Позоришна до Ул. Кнеза Михаила” у Крагујевцу – потез кружни ток обавиће се у периоду од 22.10.2021. године, закључно са 08.11.2021. године, у згради органа града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити  и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

У току трајања јавног увида одржаће се јавна презентација:

у МЗ ”Ердоглија”, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр.56, дана  28.10.2021. године (четвртак) од 11 до 14 часова.

Примедбе на плански документ, у току јавног увида,  могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради органа града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за развој и инвестиције, (канцеларија 406) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 08.11.2021. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), дана 18.11.2021. године (четвртак) са почетком у 11,30 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са изложеним нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

Нацрт плана можете преузети на: