Град Крагујевац, Градска управа за развој, Одељење за опште и правне послове, на основу члана 50. и члана 48. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13– одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца број: 350-1236/20-I-01 од 23.09.2020. године, оглашава

 ЈАВНИ УВИД
у
нацрт
Плана детаљне регулације

површинског копа на локалитету ”Комарице” у Горњим Комарицама са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

 Јавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину обавиће се у периоду од 01.10.2020. године, закључно са 31.10.2020. године, у просторијама града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, биће пружене потребне информације и стручна помоћ приликом тумачења планског документа радним данима од 11,00 до 14,00 сати.

У току излагања на јавни увид организоваће се јавна презентација нацрта планског документа са извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у МЗ ”Горње Комарице” (зграда Истуреног одељења Основне школе ”Ђура Јакшић”), дана 14. октобра 2020. (среда). од 11 до 13 часова.

Примедбе на плански документ и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за развој, Одељење за опште и правне послове, (канцеларија 40) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 31.10.2020. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца, одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), дана 12.11.2020. године (четвртак) са почетком у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана и извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

Icon

Нацрт ПДР површинског копа на локалитету “Комарице“ у Горњим Комарицама са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину
16.37 MB 1 датотека(е) 83 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Nacrt PDR površinskog kopa na lokalitetu “Komarice“ u Gornjim Komaricama.zipПреузми