Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 50. и члана 48. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13– одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава

 

 ЈАВНИ УВИД

у

нацрт Плана генералне регулације

”Насеља Мале Пчелице – 2. део” у Крагујевцу

са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

 

Јавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, обавиће се у периоду од 19.11.2021. године, закључно са 20.12.2021. године, у просторијама органа града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени нацрт плана и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину биће пружене потребне информације и стручна помоћ приликом тумачења нацрта планског документа уторком и четвртком од 12,00 до 14,00 сати. Потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима  даваће и Иван Радуловић, главни урбаниста града Крагујевца,  радним данима од 13-14 часова, уз претходно заказивање термина на телефон 034 335-324.

У току трајања јавног увида одржаће се јавна презентација изложеног нацрта са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у МЗ ”Мале Пчелице”, ул. Задругарска бр. 2, дана 25.11.2021. године (четвртак) од 13 до 15 часова.

Примедбе на нацрт планског документа и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за развој и инвестиције, (канцеларија 406), Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 20.12.2021. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца, одржаће се у згради органа града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), дана 23.12.2021. године (четвртак) са почетком у 11.30 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана и извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

Нацрт Плана генералне регулације ,,Насеља Мале Пчелице – 2. део” у Крагујевцу са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину можете преузети на следећем линку: