РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКО ВЕЋЕ

КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА И ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Број: 06-462-1/22-V-01
Дана:20. јун 2022. године
Крагујевац

ОБАВЕШТЕЊЕ
о полагању испита о познавању града Крагујевца и прописа из области такси превоза

Комисија за полагање испита о познавању града Крагујевца и прописа из области такси превоза, обавештава кандидате за такси возаче да ће се полагање испита о познавању града Крагујевца и прописа из области такси превоза одржати у понедељак 04. јула 2022. године, у канцеларији 406 на III спрату зграде Вартекса, са почетком у 8 часова. Провера знања вршиће се према редоследу пријављивања.

Пријављивање испита за текући испитни рок траје до 30. маја 2022. године. Пријаве поднете после тог датума, преносе се у следећи испитни рок.

Уз пријаву за полагање испита, кандидат треба да достави:

1. фотокопију личне карте;
2. фотокопију возачке дозволе Б категорије;
3. фотокопију дипломе да има звање возача моторног возила или звање техничара друмског саобраћаја или звање возача специјалисте петог степена стручне спреме;
4. доказ да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање пет година;
5. уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које је прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче којима је управљање возилом основно занимање и
6. доказ о уплати таксе и накнаде на име полагања испита.

Возач који има квалификациону картицу возача или возачку дозволу са уписаним кодом “95” или сертификат о стручној компетентности за обављање послова професионалног возача не доставља доказе под редним бројем 3. и 4.

Испит се организује на основу Правилника о програму и начину полагања испита о познавању града Крагујевца и прописа из области такси превоза (”Службени лист града Крагујевца” број 37/15, 1/19 и 23/19).

Кандидат приликом полагања испита треба са собом да понесе личну карту као и оригинале достављених докумената, како би Комисија извршила увид у исте.

Кандидату који успешно положи испит, Градско веће издаје сертификат о познавању града Крагујевца и познавању прописа из области такси превоза, као један од услова за добијање такси дозволе возача.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Вуловић Радосав