Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13– одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Сл. гласник РС”, број 32/19)

О Б А В Е Ш Т А В А:

 Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца одржаће се 31.8.2022. године (среда) са почетком у 11,30 часова у згради Града Крагујевца, сала 105 Трг Слободе број 3.

У току јавне седнице, грађани који су поднели примедбе у писаном облику у вези са нацртом Плана детаљне регулације ”Дела насеља Добре воде – Бубањ  – блок оивичен улицама Змај Јовином, Светозара Марковића и Епископа Саве” у Крагујевцу могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.