Градско веће, на основу Закључка o расписивању огласа за заузеће јавне површине за постављање башти типа “А“ путем јавног надметања – II круг број 353-264/20-V од 4. јула 2020. године

 

ОГЛАС за заузеће јавне површине за постављање башти типа “А“ путем јавног надметања II круг

 

I Позивају се предузетници или правна лица која су регистрована и обављају угоститељску делатност, делатност посластичарнице, као и делатност производње и продаје пецива и колача у објекту који се налази у улици и у функционалној вези је са локацијом из Плана, као и предузетници или правна лица која обавља наведену делатност у објекту који се налази у непосредној близини локација (у пасажима, пролазима и сл.), а не представља киоск у смислу одредбе члана 5. став 2. овог Правилника о условима за постављање објеката на јавним површинама („Сл. лист града Крагујевца“, број 10/17, 12/17 и 9/20), да поднесу пријаву за заузеће јавне површине за постављање баште типа “А“ путем јавног надметања за јавне површине-локације у “Екстра зони“ утврђене Планом локација за постављање башти типа “А“ и то у:

1. ул. Лоле Рибара 8 локација:

 • локација бр. 1 – 36,75 м2,
 • локација бр. 2 – 36,75 м2,
 • локација бр. 3 – 36,75 м2,
 • локација бр. 4 – 18,40 м2,
 • локација бр. 5 – 18.40 м2,
 • локација бр. 6 – 36,75 м2,
 • локација бр. 7 – 36,75 м2,
 • локација бр. 8 – 133,20 м2,
 1. ул. Милоја Павловића 2 локације:
 • локација бр.3 – 36,75 м2,
 • локација бр.4 – 36,75 м2,
 1. Плато „Зеленгора“ 4 локације:
 • локација бр.1 – 88,20 м2,
 • локација бр.2 – 31,80 м2,
 • локација бр.3 – 28,10 м2,
 • локација бр.4 – 28,10 м2,
 1. 4. ул. Краља Петра I 1 локација:
 • локација бр. 6 – 42,00 м2,
 1. 5. Плато „Цветни трг“ 4 локације:
 • локација бр.1 – 49,00 м2,
 • локација бр.2 – 49,00 м2,
 • локација бр.3 – 49,00 м2,
 • локација бр.4 – 32,00 м2.

II По основу једног објекта у коме се обављају наведене делатности може бити само један учесник јавног надметања.

Предузетници или правна лица која су у првом кругу јавног надметања за заузеће јавне површине за постављање башти типа “А“ путем јавног надметања, излицитирали највише понуде, немају право учешћа по овом огласу.

III Јавне површине – локације које су предмет јавног надметања за постављање башти типа “А“ издају се на период од 3 године, са правом коришћењa у сезони постављања летњих башти и то: од 1. јула до 1. новембра 2020. године и од 15.марта до 1. новембра  2021. и 2022. године.

 IV Почетни лицитациони износ представља износ накнаде за заузеће јавне површине за постављање башти у “Екстра зони“ дневно по 1 м2 у износу од 12,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Крагујевца, за све локације из I поглавља овог огласа.

V  Лицитациони корак за све локације из огласа утврђује се у висини од 10% од почетног лицитационог износа и износи 1,2 динара по м2.

VI  Учесник јавног надметања је у обавезни да уплати депозит у износу од 20.000,00 динара на рачун јавних прихода града Крагујевца број: 840-714565843-77 са позивом на број 97 69 049-94669 и сврхом уплате: депозит за лицитацију.

VII Подносилац пријаве је у обавези да уз попуњену пријаву достави следећу документацију:

 1. извод из регистра надлежног органа који садржи податке о предузетнику или правном лицу које се пријављује на јавно надметање (назив, седиште, матични број, ПИБ, делатност), као и податак о пословној делатности за коју је предузетник, односно правно лице регистрован;
 2. Уговор о закупу/Уговор о купопродаји или други доказ о власништву над објектом, којим доказује да је власник или закупац објекта најмање за период за који се спроводи лицитација;
 3. копију пословног рачуна;
 4. доказ о извршеној уплати депозита.

VIII Пријава са пратећом документацијом подноси се Комисији за спровођење поступка јавног надметања за заузеће јавне површине за постављање башти типа „А“, у затвореној коверти (са назнаком на предњој страни „за лицитацију“, а на полеђини коверте навести назив, седиште и матични број предузетничке радње, назив улице и број локације за коју се лицитира), на кружном шалтеру зграде управе града или поштом на адресу Трг Слободе број 3, 34000 Крагујевац.

IX Пријаве се подносе од дана објављивања огласа на званичној интернет страници града Крагујевца: www.kragujevac.rs.

Крајни рок за подношење пријава је 15. јун 2020. године у 15,00 часова.

Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве, тако да подносилац нема право учешћа у јавном надметању.

X Поступак јавног надметања спровешће се дана 17. јуна 2020. године у канцеларији 322/III зграде Управе града Крагујевца и то у следећим терминима:

 • у 9,00 часова, почиње лицитација за локације у ул. Лоле Рибара, а по редоследу наведеном у поглављу I тачки 1. огласа;
 • у 10,30 часова, почиње лицитација за локације у ул. Милоја Павловића, а по редоследу наведеном у поглављу I тачки 2. огласа;
 • у 11,00 часова, почиње лицитација за локације Плато „Зеленгора“, а по редоследу наведеном у поглављу I тачки 3. огласа;
 • у 12,00 часова, почиње лицитација за локације у ул. Краља Петра I, а по редоследу наведеном у поглављу I тачки 4. огласа;
 • у 12,15 часова, почиње лицитација за локације Плато „Цветни трг“, а по редоследу наведеном у поглављу I тачки 5. Огласа.

XI Позивају се подносиоци пријава да уз поштовање мера здравствене заштите присуствују јавном надметању и са собом понесу личну карту.

Уколико подносилац пријаве није у могућности да присуствује јавном надметању, лице које га заступа мора да има оригинално овлашћење оверено од стране јавног бележника и личну карту.

XII Учесник јавног надметања може лицитирати више од једне локације, али му може бити додељена само једна локација, као најповољнијем понуђачу.

Локација из огласа додељује се учеснику лицитације који је дао највећу понуду.

Након додељивања локације, учесник не може лицитирати за друге локације.

Учеснику јавног надметања који је изабран као најповољнији понуђач, уплаћени депозит се урачунава као уплаћени део накнаде за коришћење простора на јавној површини.

Учеснику јавног надметања који није изабран као најповољнији понуђач, уплаћени депозит се враћа у року од пет дана од коначности Одлуке о избору најповољнијег понуђача, на достављени број текућег рачуна.

XIII План локација за постављање башти типа “А“, саставни је део овог огласа.

XIV Oбразац пријаве се може преузети на званичној интернет страници града Крагујевца: www.kragujevac.rs или на кружном шалтеру зграде Управе града.

Све детаљне информације у вези огласа можете добити сваког радног дана од 08-15,00 часова на тел: 034/306-173.

Icon

МАТЕРЈАЛ ЗА ОГЛАС за заузеће јавне површине за постављање башти типа ''А'' путем јавног надметања - II круг
406.83 KB 11 датотека(е) 127 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
PRIJAVA-ZA-UČEŠĆE-U-POSTUPKU-JAVNOG-NADMETANjA-ZA-ZAUZEĆE-JAVNE-POVRŠINE-ZA-POSTAVLjANjE-BAŠTI-TIP-„A“-2020.GODINE.docПреузми 
plato-Zelengora.jpgПреузми 
plato-Zelengora-2020-kvadrature.jpgПреузми 
pesacka-zona-Kralja-Petra-I-2020.jpgПреузми 
pesacka-zona-Kralja-Petra-I-2020-kvadrature.jpgПреузми 
Miloja-Pavlovica.jpgПреузми 
Miloja-Pavlovica-2020-kvadrature.jpgПреузми 
Lole-Ribara-kvadrature.jpgПреузми 
Lole-ribara-2020.jpgПреузми 
Cvetni-trg-2020.jpgПреузми 
Cvetni-trg-2020-kvadrature.jpgПреузми