Градско веће, на основу Закључка o расписивању огласа за заузеће јавне површине за постављање дечјих аутомобила у Великом парку и привременог монтажног објеката за пословну промоцију у Екстра зони, путем јавног надметања број 353-280/20-V од 12.06.2020. годинe, расписује

ОГЛАС
за заузеће јавне површине за постављање дечијих аутомобила
у Великом парку и привременог монтажног објеката за пословну промоцију у Екстра зони, путем јавног надметања

I Позивају се предузетници и правна лица да поднесу пријаву за заузеће јавне површине за постављање дечијих аутомобила (средства за дечију забаву на акомулатор или педале) у Великом парку и привременог монтажног објеката за пословну промоцију у Екстра зони путем јавног надметања, утврђене Планом локација и то:

– Велики парк – фонтана (дечији аутомобили) Локација бр. 1 – 10 м²
– Екстра зона, Ул. Краља Петра I – Пешачка зона (привремени монтажни објекат) 1 локацијa – 30 м².

II Јавна површина – локација која је предмет јавног надметања за постављање дечијих аутомобила издаје се на период од 1. јула до 31. децембра 2020. године.

Јавна површина – локација која је предмет јавног надметања за постављање привременог монтажног објеката за пословну промоцију издаје се на период од 1. јула до 31. децембра 2020. године.

III Почетни лицитациони износ за постављање дечијих аутомобила представља износ накнаде за заузеће јавне површине за постављање дечијих аутомобила у износу од 100,00 динара дневно/м² у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Крагујевца, за локацију Велики парк.

Почетни лицитациони износ за постављање привременог монтажног објекта ради пословне промоције, представља износ наканаде за заузеће јавне површине за постављање привременог монтажног објекта у износу од 122,00 динара дневно/м² у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Крагујевца, у Екстра зони.

IV Лицитациони корак за све локације из огласа утврђује се у висини од 10% од почетног лицитационог износа и износи 10 динара по м2 за постављање дечијих аутомобила, односно 12,2 динара по м2 за постављање привременог монтажног објекта.

V Учесник јавног надметања је у обавезни да уплати депозит у износу од 30.000,00 динара за заузеће јавне површине за постављање дечијих аутомобила, односно 130.000,00 динара за заузеће јавне површине за постављање привременог монтажног објекта, на рачун јавних прихода града Крагујевца број: 840-714565843-77 са позивом на број 97 69 049-94669 и сврхом уплате: депозит за лицитацију.

VI Подносилац пријаве је у обавези да попуни пријаву и уз пријаву достави:

– За постављање дечијих аутомобила:

1) извод из регистра надлежног органа,
2) копију пословног рачуна,
3) доказ о извршеној уплати депозита,
4) изјаву оверену код јавног бележника којом доказује да поседује најмање 5 дечијих аутомобила и
5) одговарајући сертификат-атест којим се доказује безбедна употреба дечијих аутомобила.

– За постављање привременог монтажног објекта:

1) извод из регистра надлежног органа,
2) копију пословног рачуна,
3) доказ о извршеној уплати депозита и
4)изјаву оверену код јавног бележника којом доказује да поседује привремени монтажни објекат.

VII Пријава са пратећом документацијом подноси се Комисији за спровођење поступка јавног надметања за заузеће јавне површине за постављање дечијих аутомобила у Великом парку и привременог монтажног објеката за пословну промоцију у Екстра зони, у затвореној коверти (са назнаком на предњој страни „за лицитацију“, а на полеђини коверте навести назив, седиште/адресу, матични број предузетничке радње, назив улице и број локације за коју се лицитира), на кружном шалтеру зграде управе града или поштом на адресу Трг Слободе број 3, 34000 Крагујевац.

VIII Пријаве се подносе од дана објављивања огласа на званичној интернет страници града Крагујевца: www.kragujevac.rs.

Крајни рок за подношење пријава је 18. јун 2020. године у 12,00 часова.

Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве, тако да подносилац нема право учешћа у јавном надметању.

IX Поступак јавног надметања спровешће се дана 19. јуна 2020. године у канцеларији 322/III зграде Управе града Крагујевца и то у следећим терминима:

– у 9,00 часова, почиње лицитација за заузеће јавне површине за постављање дечијих аутомобила;
– у 10,00 часова, почиње лицитација за заузеће јавне површине за постављање привременог монтажног објеката за пословну промоцију.

X Позивају се подносиоци пријава да уз поштовање мера здравствене заштите присуствују јавном надметању и са собом понесу личну карту.

Уколико подносилац пријаве није у могућности да присуствује јавном надметању, лице које га заступа мора да има оригинално овлашћење оверено од стране јавног бележника и личну карту.

XI Локација из огласа додељује се учеснику лицитације који је дао највећу понуду.

Учеснику јавног надметања који је изабран као најповољнији понуђач, уплаћени депозит се урачунава као уплаћени део накнаде за коришћење простора на јавној површини.

Учеснику јавног надметања који није изабран као најповољнији понуђач, уплаћени депозит се враћа у року од пет дана од коначности Одлуке о избору најповољнијег понуђача, на достављени број текућег рачуна.

XII План локација за заузеће јавне површине за постављање дечијих аутомобила (средства за дечју забаву на акомулатор или педале) у Великом парку и привременог монтажног објеката за пословну промоцију у Екстра зони, саставни је део овог огласа.

XIII Oбразац пријаве се може преузети на званичној интернет страници града Крагујевца: www.kragujevac.rs или на кружном шалтеру зграде Управе града.

Све детаљне информације у вези огласа можете добити сваког радног дана од 09-12,00 часова на тел: 034/506-101.