Градско веће, на основу Закључка o расписивању огласа за заузеће јавне површине за постављање уређаја за припрему хране у Екстра зони и Великом парку путем јавног надметања број 353-190/20-V од 18. маја 2020. годинe, расписује

ОГЛАС
за заузеће јавне површине за постављање уређаја за припрему хране
у Екстра зони и Великом парку путем јавног надметања

I Позивају се предузетници који се баве трговином на мало изван продавница, тезги и пијаца, продајом кокица и сл. да поднесу пријаву за заузеће јавне површине за постављање уређаја за припрему хране (пржење кокица, печење кестена, кување или печење кукуруза, шећерне вуне и других уређаја за припрему хране) у Екстра зони и Великом парку путем јавног надметања, утврђене Планом локација:

Локација бр. 1 Пeшачка зона Краља Петра I
Локација бр. 2 Пeшачка зона Краља Петра I
Локација бр. 3 Пeшачка зона Краља Петра I
Локација бр. 4 Пeшачка зона Краља Петра I
Локација бр. 5 Пeшачка зона Краља Петра I
Локација бр. 6 Пeшачка зона Краља Петра I
Локација бр. 7 ул. Краља Александра I Карађорђевића (Лоле Рибара)
Локација бр. 8 ул. Краља Александра I Карађорђевића (Пионир)
Локација бр. 9 Пешачка зона ул. Милоја Павловића
Локација бр. 10 ул. Краља Александра I Карађорђевића (Балкан)
Локација бр. 11 ул. Краља Александра I Карађорђевића (ТЦ Абрашевић)
Локација бр. 12 ул. Николе Пашића (Вартекс)
Локација бр. 13 улаз у Велики парк
Локација бр. 14 улаз у Велики парк
Локација бр. 15 Фонтана Велики парк
Локација бр. 16 Фонтана Велики парк
Локација бр. 17 Фонтана Велики парк
Локација бр. 18 Фонтана Велики парк
Локација бр. 19 Фонтана Велики парк
Локација бр. 20 Фонтана Велики парк
Локација бр. 21 Чесма Велики парк
Локација бр. 22 „Кош“ Велики парк

II Јавне површине – локације које су предмет јавног надметања за постављање уређаја за припрему хране у Екстра зони и Великом парку путем јавног надметања, издају се на период од 3 године, са правом коришћење у сезони: од: 1. јуна до 31. децембар 2020. године и од 1. јануара до 31. децембар 2021. и 2022. године.

III Почетни лицитациони износ представља износ накнаде за заузеће јавне површине за постављање покретних уређаја за припрему хране дневно по 1 м2 у износу од 55,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина за територију града Крагујевца, за све локације из поглавља I поглавља овог огласа.

IV Лицитациони корак за све локације из огласа утврђује се у висини од 10% од почетног лицитационог износа и износи 5,5 динара по м2.

V Учесник јавног надметања је у обавезни да уплати депозит у износу од 5.000,00 динара на рачун јавних прихода града Крагујевца број: 840-714565843-77 са позивом на број 97 69 049-94669 и сврхом уплате: депозит за лицитацију.

VI Подносилац пријаве је у обавези да попуни пријаву и уз пријаву достави:

1) извод из регистра надлежног органа,
2) копију пословног рачуна
3) доказ о извршеној уплати депозита.

VII Пријава са пратећом документацијом подноси се Комисији за спровођење поступка јавног надметања за заузеће јавне површине за постављање уређаја за припрему хране у Екстра зони и Великом парку путем јавног надметања, у затвореној коверти (са назнаком на предњој страни „за лицитацију“, а на полеђини коверте навести назив, седиште и матични број предузетничке радње, назив улице и број локације за коју се лицитира), на кружном шалтеру зграде управе града или поштом на адресу Трг Слободе број 3, 34000 Крагујевац.

VIII Пријаве се подносе од дана објављивања огласа на званичној интернет страници града Крагујевца: www.kragujevac.rs.
Крајни рок за подношење пријава је 26. мај 2020. године у 15,00 часова.
Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве, тако да подносилац нема право учешћа у јавном надметању.

IX Поступак јавног надметања спровешће се дана 28. маја 2020. године у скупшинској сали зграде Управе града Крагујевца и то у следећим терминима:

– у 9,00 часова, почиње лицитација за локације од редног броја 1. закључно са локацијом бр 6;
– у 10,00 часова, почиње лицитација за локације од редног броја 7. закључно са локацијом бр 12;
– у 11,00 часова, почиње лицитација за локације од редног броја 13. закључно са локацијом бр 17;
– у 12,30 часова, почиње лицитација за локације од редног броја 18. закључно са локацијом бр 22.

X Позивају се подносиоци пријава да уз поштовање мера здравствене заштите присуствују јавном надметању и са собом понесу личну карту.
Уколико подносилац пријаве није у могућности да присуствује јавном надметању, лице које га заступа мора да има оригинално овлашћење оверено од стране јавног бележника и личну карту.

XI Учесник јавног надметања може лицитарати за једну или више локација из плана, али му се могу доделити највише две локације, као најповољнијем понуђачу.
Локација из огласа додељује се учеснику лицитације који је дао највећу понуду.
Након додељивања две локације, учесник не може лицитирати за остале локације.
Учеснику јавног надметања који је изабран као најповољнији понуђач, уплаћени депозит се урачунава као уплаћени део накнаде за коришћење простора на јавној површини.
Учеснику јавног надметања који није изабран као најповољнији понуђач, уплаћени депозит се враћа у року од пет дана од коначности Одлуке о избору најповољнијег понуђача, на достављени број текућег рачуна.

XII План локација за постављање уређаја за припрему хране у Екстра зони и Великом парку, саставни је део овог огласа.

XIII Oбразац пријаве се може преузети на званичној интернет страници града Крагујевца: www.kragujevac.rs или на кружном шалтеру зграде Управе града.
Све детаљне информације у вези огласа можете добити сваког радног дана од 08-15,00 часова на тел: 034/306-173.

Icon

МАТЕРЈАЛ ЗА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ У ЕКСТРА ЗОНИ И ВЕЛИКОМ ПАРКУ
360.53 KB 12 датотека(е) 113 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
OBRAZAC-PRIJAVE-ZA-UČEŠĆE-U-POSTUPKU-JAVNOG-NADMETANjA-ZA-ZAUZEĆE-JAVNE-POVRŠINE-ZA-POSTAVLjANjE-UREĐAJA-ZA-PRIPREMU-HRANE-U-EKSTRA-ZONI-I-VELIKOM-PARKU.docПреузми 
Veliki-park-KOŠ-lok.22-2020.pdfПреузми 
Veliki-park-fontana-2020.pdfПреузми 
Veliki-park-česma-lok.21-2020.pdfПреузми 
Varteks-lok.12-2020.pdfПреузми 
Ulaz-u-veliki-park-lok.13-i-14-2020.pdfПреузми 
Ulaz-u-Lole-Ribara-lok.7-2020.pdfПреузми 
TC-Abrašević-lok.11-2020.pdfПреузми 
Pionir-lok.8-2020.pdfПреузми 
Pešačka-zona-2020.pdfПреузми 
Miloja-Pavlovića-lok.9-2020.pdfПреузми 
Balkan-lok.-10-2020.pdfПреузми