Град Крагујевац, Градска управа за развој, Одељење за опште и правне послове, на основу члана 50. и члана 48. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13– одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и Извештаја Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца број: 350-224/21-I-01 од 09.02.2021. године, оглашава

ЈАВНИ УВИД
у
нацрт Плана детаљне регулације
”Железничка пруга Собовица – Лужнице – крак Баточина”
у Крагујевцу са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана
на животну средину

Јавни увид нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину обавиће се у периоду од 12.02.2021. године, закључно са 15.03.2021.године, у просторијама града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени план и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, биће пружене потребне информације и стручна помоћ приликом тумачења планског документа радним данима од 11,00 до 14,00 сати. Потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима даваће Мирјана Ћирић, представник обрађивача, уторком од 11 до 12 часова у згради ЈП ”Урбанизам” – Крагујевац, ул. Краља Петра I бр. 23.

Примедбе на плански документ и извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, у току јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за развој, Одељење за опште и правне послове, (канцеларија 40) Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 15.03.2021. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца, одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), дана 18.03.2021. године (четвртак) са почетком у 11.30 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом плана и извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.

Icon

ПДР “Железничка пруга Собовица-Лужнице-крак Баточина“
47.09 MB 2 датотека(е) 142 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Tekst PDR 19.04.docПреузми 
PDR “Železnička priga Sobovica- Lužnice- krak Batočina“.zipПреузми