Град Крагујевац, Градска управа за развој, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19 и 9/20), оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у Елаборате за израду: 

–  Плана генералне регулације ”Насеља Мале пчелице – 2. део” у Крагујевцу

Плана детаљне регулације “За изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода – Страгари – Котража” у Крагујевцу

–  Плана детаљне регулације ”Дела насеља Стара радничка колонија – блок Плаза” у Крагујевцу

 Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 22. априла 2021. године закључно са 06. мајем  2021. године, у просторијама Града Крагујевца,  (V спрат). Увид у Елаборате може се остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Примедбе и сугестије на изложене Елаборате у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или путем ПТТ Србија) упутити Градској управи за развој, Одељење за опште и правне послове, (канцеларија 40), Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 06.05.2021. године.

Нацрти планова се могу преузети на:

Icon

ПГР “Насеља Мале пчелице – 2. део“, ПДР „За изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода – Страгари – Котража“, ПДР “Дела насеља Стара радничка колонија – блок Плаза“
53.55 MB 3 датотека(е) 161 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
ПДР за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода – Страгари - Котража''.zipПреузми
ПГР ''Насеља Мале пчелице – 2. део''.zipПреузми
Нацрт плана детаљне регулације ''Дела насеља Стара радничка колонија – блок Плаза''.zipПреузми