На 14. редовном заседању одборника Скупштине града Крагујевца, првом у овој години, усвојен је План генералне регулације „Насеља Мале Пчелице – 2. део“ који је како је рекао Иван Радуловић, главни градски урбаниста један од 28 планова генералне регулације у оквиру Генералног урбанистичког плана града Крагујевца.

Основни циљ израде овог плана, који обухвата подручје око 215 хектара и налази се на самом рубу ГУП-а града Крагујевца су одрживи и урбани развој овог дела града у новим условима насталих услед измештања Северне обилазнице. Велико ограничење за развој рубног дела насеља Мале Пчелице, представља комплекс посебне намене „Дивостин“, затим клизиште и условно стабилни терени, док 55 одсто планског обухвата представља ванграђевинско подручје (шуме и пољопривредно земљиште). На овом подручју могуће је, казао је Радуловић, унапредити саобраћајну доступност и комуналну опремљеност периферних делова насеља Мале Пчелице, ради повезивања са насељима Шумарице и Дивостин, а на површини од 3,5 хектара планиран је простор за потребе развоја специфичних спортских активности односно картодром, за који је прибављена сагласност Министарства одбране. Комплекс картодрома садржао би плато за картинг и интерну саобраћајницу, паркинг за посетиоце и мање објекте за његове потребе, док је до самог комплекса по трасама некатегорисаних путева планирано формирање јавних саобраћајница као продужетак постојећих улица из насеља Шумарице и Малих Пчелица.

Због неопходности да се важећа Одлука о манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац усклади са Законом о култури Републике Србије и изменама и допунама Закона, одборници су на данашњој седници усвојили и измене и допуне градске Одлуке, чиме је створен нормативни простор за примену Закона а посебно у делу који се односи на обавезе јединице локалне самоуправе. То значи, објаснио је Миљан Бјелетић, члан Градског већа за културу, да изменом ове одлуке олакшамо процедуре у вези са доношењем одлука и установама културе чији је оснивач град Крагујевац омогућити да несметано реализују, планирају и обављају евалуацију постигнутог када је реч о манифестацијама, пројектима и програмима од значаја за град Крагујевац. Тренутно важећом одлуком показало се да саме процедуре успоравају и отежавају те процесе. Финансирање или суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури чији су носиоци правни субјекти удружења грађана, вршиће се јавним конкурсом које расписује Градско веће, а град Крагујевац, подсетио је Бјелетић конкурс расписује од 2015. године чиме је добијен неопходан континуитет који је изостајао у претходном периоду. Изменом ове одлуке нису потребна додатна финансијска средства јер су планирана Одлуком о буџету града Крагујевца за 2022. у износу од 40 милиона динара, што нас, казао је Бјелетић, сврстава у ред градова који издвајају издашна средства за јавни конкурс у области културе.

Одборници су на 14. редовној седници усвојили и Правилник о поступку и начину утврђивања и промени назива улица тргова, градских четврти, заселака или делова насељених места на територији града Крагујевца, којим је минимални цензус потребног броја потписа грађана за предлог промене назива улица, са досадашњих 50, смањен на 10 процената.