Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, у циљу заштите становништва од заразних болести, отпочеће спровођење систематске дератизације (уништавање пацова и мишева) на територији града Крагујевца (градско, приградско и сеоско подручје) у понедељак 19. октобра 2020.године у времену од 08.00 до 17.00 сати. Акција ће трајати око 30 радних дана.

Дератизацијом ће бити обухваћене све стамбене зграде, индивидуална домаћинства, службене просторије органа и стручних служби Града, зелене површине, комплетна канализациона мрежа, дивља нехигијенска насеља, гробља, Градска депонија „Јовановац“, дивље депоније, затим обале реке Лепенице и осталих река и потока на територији свих месних заједница (градске, приградске и сеоске) и слично.

Препарат за дератизацију званично је регистрован и дозвољен за употребу. Сви препарати ће бити постављени у количини и на начин да се спрече случајна тровања људи и животиња. Да би се систематска дератизација успешно обавила, неопходно је да грађани дозволе приступ подрумским просторијама и двориштима, као и да претходно  уклоне отпатке из подрумских и таванских просторија.

Системску дератизацију финансира град Крагујевац, што значи да је услуга бесплатна за грађане,