Дана 1. октобра 2022. године, почињу активне пописне радње на територији града Крагујевца, у Попису становништва, домаћинстава и станова у 2022. години, које ће, као и на целој територији Републике Србије трајати до 31. октобра 2022. године.

Попис становништва, домаћинстава и станова на територији града Крагујевца обавиће 48 инструктора и 338 пописивача. Подаци се прикупљају непосредно од грађана, методом интервјуа.

Лице које се обухвата Пописом дужно је да у њему учествује, односно да одговори на пописна питања и да на постављена питања да тачан и потпун одговор. Податке о одсутним члановима домаћинства даје члан домаћинства коме су подаци највише познати, а о деци млађој од петнаест година податке даје родитељ, усвојитељ или старатељ.

Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године, прописана је новчана казна у висини од 20.000 до 50.000 динара, која се може изрећи за прекршај физичком лицу које је обухваћено Пописом или лицу које је дужно да дa податке о одсутним члановима домаћинства, односно родитељ, усвојитељ или старатељ за дете млађе од петнаест година, ако одбије да одговори на питања у пописним упитницима или дa нетачне и непотпуне одговоре.

Лице које се пописује, односно које даје одговоре, у складу са Законом, није дужно да се изјашњава о националној припадности, вероисповести, матерњем језику.

Непосредно по завршетку пописивања, врши се контрола квалитета података прикупљених Пописом, поновним пописивањем у изабраним пописним круговима.

Пописивање и контрола квалитета података прикупљених Пописом спроводе се према стању на дан 30. септембра 2022. године у 24.00 сата.

Коначни резултати Пописа за територију Републике Србије, заједно са другим прописаним подацима и извештајима објављиваће се сукцесивно до 30. јуна 2024. године.

Лица обухваћена пописом могу, уколико ће бити одсутна у одређеном временском периоду у време трајања пописа, позивом Инфо центра Републичког завода за статистику на број 0800444005 да затраже да пописивач дође на њихову адресу одређеног дана или да затраже инструкције о начину поступања у наведеној ситуацији.