Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, Служба за просторно планирање, на основу члана 50. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13– одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава

ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА

за део нацрта Измене и допуне дела Плана генералне регулације ”Нова Колонија – Пивара” уз ул. Ивана Цанкара у Крагујевцу

Понављање јавног увида за део нацрта планског документа обавиће се у периоду од 23.9.2021. године, закључно са 8.10.2021. године, у просторијама града Крагујевца, V спрат. Јавни увид се може остварити и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Заинтересованим физичким и правним лицима биће пружене потребне информације и стручна помоћ приликом тумачења планског документа радним данима од 11,00 до 14,00 сати. Потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима даваће и Иван Радуловић, главни урбаниста града Крагујевца, радним данима од 13-14 часова, уз претходно заказивање термина на телефон 034 335-324.

Примедбе на изложени део планског документа у току понављања јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за развој и инвестиције, Служби за просторно планирање, (канцеларија 406), Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 8.10.2021. године.

Јавна седница Комисије за планове Скупштине града Крагујевца, одржаће се у згради Града Крагујевца, Трг слободе 3 (сала 105), дана 28.10.2021. године (четвртак) са почетком у 11.30 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са делом нацрта плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Крагујевца.