Република Србија
Град Крагујевац
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Број: 400-494/20-XXV
Датум: 2.6.2020.год.
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима на основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или финансирање недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења (“Сл. лист града Крагујевца“ број 4/20 – пречишћен текст), упућује

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ
о Нацрту закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан
Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање програма удружења/организација
којима се доприноси унапређењу социјалне заштите у 2021. години

Позивају се грађани/ке града Крагујевца, као и удружења/организације грађана/ки која делатност обављају на територији града Крагујевца ( у даљем тексту : предлагачи) да дају своје предлоге и мишљења поводом Нацрта закључка о одређивању приоритетних области за које ће бити расписан јавни конкурс за расподелу средстава буџета града Крагујевца за финансирање/суфинансирање програма удружења/организација којима се доприноси унапређењу социјалне заштите у 2021.години.

Нацртом закључка су одређене као приоритетне области, које тематски треба да буду обрађене кроз предлоге програма, који ће се реализовати у 2021. години и који треба да допринесу унапређењу социјалне заштите, а за које ће бити расписан Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање/суфинансирање средствима буџета града Крагујевца у 2021.години.

Предлог/зи се може/могу упутити у периоду од 2.јуна 2020.године закључно са даном 9.јун 2020.године.

Јавна трибина (у организацији Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима), одржаће се дана 9.јуна 2020.године са почетком у 11 часова, у Крагујевцу, улица Трг слободе број 3 сала 105 Зграде Градске управе, на којој ће бити ‘’сведена‘’ јавна расправа, односно учесницима ће бити презентовани сви пристигли предлози, односно Извештај о пристиглим предлозима, мишљењима и примедбама, о којима ће се отворити расправа и извршити избор члана и заменика члана Комисије – представника/це стручне јавности, који/е ће узети учешће у раду Комисије, по расписаном Јавном конкурсу за финансирање/суфинансирање програма удружења/организација којима се доприноси унапређењу социјалне заштите у 2021.години.

Предлози се упућују искључиво писаним путем, на следећи начин:

• непосредном предајом Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима – Одељењу за социјалну заштиту – канцеларија број 327 – Крагујевац улица Трг слободе број 3 , у периоду од 2. јуна 2020.године, закључно са даном 9.јун 2020.године, радним данима у времену од 7 часова 30 минута до 15 часова,

• слањем на адресу е-поште: javnaraspravakg@kg.org.rs _са назнаком : ‘’Предлог/мишљење/примедба за јавну расправу’’

Представници/е Града Крагујевца, односно надлежне Градске управе, који/е ће спровести јавну расправу и јавну трибину) биће: др Гордана Дамњановић, чланица Градског већа за здравствену и социјалну заштиту, у својству председавајуће и Лела Петровић, начелница Одељења за социјалну заштиту – у својству записничарке.

По окончању Јавне расправе, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима ће донети Закључак о одређивању приоритетних области и расписати јавни конкурс за расподелу средстава буџета града Крагујевца за финансирање/суфинансирање програма удружења/организација којима се доприноси унапређењу социјалне заштите у 2021.години., о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

НАЧЕЛНИК
НИКОЛА РИБАРИЋ

Icon

МАТЕРЈАЛ за ЈР за Јавни конкурс за расподелу средстава за финансирање програма удружења којима се доприноси унапређењу социјалне заштите у 2021.години
138.00 KB 3 датотека(е) 85 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Primedbe-predlozi-mišljenje-o-NACRTU-zaključka-o-određivanju-prioritetnih-oblasti-za-koje-će-biti-raspisan-Javni-konkurs-za-raspodelu-sredstava-za-finansiranje-programa-udruženja-kojima-se-doprinosi-unapređenju-so.docПреузми
POZIV-ZA-JAVNU-RASPRAVU-o-Nacrtu-zaključka-o-određivanju-prioritetnih-oblasti-za-koje-će-biti-raspisan-Javni-konkurs-za-raspodelu-sredstava-za-finansiranje-programa-udruženja-kojima-se-doprinosi-unapređenju-socija.docПреузми
NACRT-zaključka-o-određivanju-prioritetnih-oblasti-za-koje-će-biti-raspisan-Javni-konkurs-za-raspodelu-sredstava-za-finansiranje-programa-udruženja-kojima-se-doprinosi-unapređenju-socijalne-zaštite-u-2021.godini.docПреузми