Правилник за мирно решавање спорова у случају уједа пса или мачке луталице

///Правилник за мирно решавање спорова у случају уједа пса или мачке луталице

Градско веће на седници одржаној 24. јула донело је Правилник о поступку и начину решавања захтева за мирно решење спорова за накнаду штете настале услед уједа паса или мачака луталица. Град Крагујевац први пут на тај начин уређује ову област у поступку вансудског поравнања, што ће за оштећене бити ефикасније и економичније.

То практично значи да ће физичко лице, које на територији насељеног места у Крагујевцу, претрпи штету услед уједа пса или мачке луталице, пре покретања судског поступка за остваривање права на накнаду нематеријалне штете, као и у току судског поступка, а пре доношења правоснажне одлуке, моћи да поднесе писани захтев за накнаду штете Градском правобранилаштву, као законском заступнику града Крагујевца. Правилником је предвиђено да захтев у име оштећеног може поднети законски заступник, старатељ или адвокат.

У случају уједа од стране пса или мачке луталице, оштећено лице је обавезно да у року од 48 сати поднесе писану изјаву и ЈКП “Шумадија“ – Крагујевац – служба Зоохигијене. Изузетно, како је Правилником предвиђено, тај рок због медицинске интеревенције може бити продужен најдуже до 72 часа. Обавезна документација подразумева – фотокопију личне карте, комплетну лекарску документацију, службену белешку од стране Полицијске управе Крагујевац као и фотографију повреде. Правобранилаштво је дужно, да захтев уколико је уредан и потпун достави Комисији за утврђивање основа и висине накнаде нематеријалне штете у року од пет радних дана. Комисија, о прихватању, одбијању или одбацивању захтева одлучује у року од 15 дана. Половину износа, који се у зависности од повреде, креће у распону од 20 000 до 80 0000 динара сноси град, а другу половину ЈКП “Шумадија“ Крагујевац.

На данашњој седници Градско веће образовало је и стручну петочлану Комисију за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса или мачака луталица коју чине правници и два лекара опште праксе. Задатак Комисије је да размотри предлоге са приложеном документацијом поднете Градском правобранилаштву, изврши процену основаности предлога и предложи висину накнаде штете. У случају да подносилац захтева одбије да закљући споразум на износ накнаде штете одређен од стране Комисије и покрене поступак пред надлежним судом, законски заступник града Крагујевца и ЈКП “Шумадије“ има могућност да пред надлежним судом тужбу и тужбени захтев призна до износа који је одређен од стране надлежне Комисије.

Иначе, на данашњој седници чланови Градског већа дали су и сагласност Градској управи за привреду за покретање отвореног поступка за набавку 80 противградних ракета.

2018-09-04T20:53:30+00:0030. јула 2018. @ 13:16|Категорије: Седнице Градског већа|
Промени величину слова
Контраст