Градско веће на седници одржаној  13. јануара утврдило је предлог Програма локалног економског развоја до 2023. године и упутило одборницима Скупштине града на разматрање и одлучивање.  Циљ програма је да пружи подршку стабилизацији локалне привреде и поспеши њен даљи развој, поготово у периоду након ванредног стања изазваног епидемијом корона вируса. Програм би требало да осигура да се како кратокорочни тако и дугорочни проблеми настали у претходном периоду,  превазиђу на најбољи могући начин. С друге стране Програм би требало да обезбеди  укупну стабилизацију локалне привреде и отклони тренутну неликвидност, стварајући привредно окружење које је у стању да привуче како велике инвестиције тако и да постојећим привредним субјектима омогући даљи развој кроз пружање подршке у реализацији инвестиционих планова.

Пред одборницимаће се наћи и Предлог одлуке о приступању изради Стамбене стратегије града за период 2021- 2031. године. Општи циљ стратегије је да већина становништва града Крагујевца уз рационалну подршку може приуштити пристојно становање у складу са својим правима и потребама, уз посебно посвећивање пажње решавању стамбених потреба стамбено и социјално најрањивијих категорија становништва, одржавању, унапређењу квалитета и искоришћености стамбеног фонда, регистрацији својинских права и других правних статуса у вези са становањем, те успостављању институционалних и других капацитета за даљи одрживи развој стамбеног сектора.

У скупштинску процедуру упућен је и предлог Одлуке о јавним расправама којим се ближе уређују начин и поступак њиховог организовања и спровођења  приликом  доношења прописа, других општих аката и планских докумената. Обавезна јавна расправа подразумева прибављање предлога, сугестија и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи у писаној или електронској форми и организовање најмање једног отвореног састанка представника надлежних органа Града, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средствима јавног информисања.

Јавна расправа траје најмање седам дана и обавезно се организује и спроводи: у поступку припреме Статута; буџетa Града, Плана развоја и докумената јавних политика Града; у поступку утврђивања стопа изворних прихода Града; припреме просторних и урбанистичких планова и у другим случајевима предвиђеним законом и Статутом.

Поред обавезне предвиђена је и факултативна јавна расправа у поступку доношења других општих аката из надлежности Скупштине града, на основу захтева предлагача општег акта, једне трећине одборника или предлога 100 грађана.

Градско веће на данас одржаној седници oдобрило је исплату новогодишње поклон честитке у износу од 100 000 динара за прворођено дете у 2021. години по јулијанском календару, за породиљу која има пребивалиште / боравиште на територији града Крагујевца.

Чланови већа дали су и сагласност на Програме и финансијске планове сталних манифестација у области културе од значаја за град Крагујевац. За реализацију 23 сталне манифестације међу којима су Дан града, Велики школски час, Међународни салон антиратне карикатуре, ОКТОХ, Међународни луткарски фестивал „Златна искра“, Јоакимфест, Јоакимови дани, Арсенал фест, Госпојиснке свечаности, одобрено је 40 172 000 динара.

На седници је донета и одлука о покретању поступка преноса права јавне својине Републике Србије у јавну својину града Крагујевца, без накнаде. Реч је о објекту правосудних органа на Тргу Радомира Путника површине 2758 квадратних метара у који ће бити смештене установе културе и администрација града Крагујевца.