У складу са Законом о јавним предузећима и Законом о привредним друштвима град Крагујевац, као оснивач привредних друштава „Центар за стрна жита“ Д.О.О. Крагујевац и „Центар за пољопривреду и рурални развој“ Д.О.О. Крагујевац покреће Иницијативу за спровођење статусне промене припајања.

Закључак о покретању те Инцијативе донело је Градско веће на седници одржаној 12. октобра. Разлози за доношење овог закључка садржани су у потреби спровођења мера и активности у циљу рационализације јавне потрошње и консолидације правних субјеката чији је оснивач Град, а ради повећања ефикасности у управљању и пословању, смањења трошкова пословања, повећања економичности и унапређења корпоративног управљања.

Будући да привредна друштва обављају исте и сличне делатности, припајањем би се обезбедило рентабилније пословање друштва Стицаоца – привредног друштва „Центар за стрна жита“ Д.О.О. Крагујевац, као друштва са дугогодишњом традицијом научноистраживачког рада у области пољопривреде у граду Крагујевцу и шире. Такође, овим се постиже мање издвајање финансијских средстава из буџета Града за пословање овог друштва.

На данас одржаној седници Градског већа донет је и закључак о наставку пописа непокретности физичких лица, на територији града Крагујевца, ради увођења у пореску евиденцију непријављених објеката, као и објеката за које се утврди већа површина у односу на пријављену.

Наиме, на основу Одлуке Градског већа, од 20. септембра 2017. и 11. јануара 2018. године, Градска пореска управа је предузела наложене мере ради пописа непокретности физичких лица на територији града Крагујевца и увођења у пореску евиденцију непријављених објеката, као и објеката за које се утврди већа површина у односну на пријављену. Како наведеним пописом није извршен комплетан попис, односно контрола свих објеката по месним заједницама, на основу овог Закључка град Крагујевац је одлучио да Градска управа за јавне приходе и инспекцијске послове настави са спровођењем пописа непокретности ради ширег обухвата пореских обвезника пореза на имовину – физичких лица на територији града Крагујевца.

Попис ће почети 15. октобра 2020. године и трајаће до три месеца. По достављању извештаја о спроведеном попису, надлежна петочлана Комисија може предложити наставак пописа и у 2021.години, ради његовог окончања.