Градско веће на седници одржаној 4. марта донело је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину. Циљ програма, за чију је реализацију опредељено 50,5 милиона динара, је да се кроз буџетску подршку решавају ургентни проблеми пољопривредника.

На територији града живи 178 415 становника, од чега на сеоском подручју 28 580. Укупна површина пољопривредног земљишта износи око 59.000 ха.

Од 9 555 домаћинстава, 8 786 регистовало је пољопривредно газдинство. Чињеница да је трећина руралног становништва у најпродуктивнијем животном периоду је довољан предуслов за даљи развој и опстанак села.

Највише средстава – 48 милиона динара је опредељено за мере руралног развоја и то: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, одрживо коришћење пољопривредног земљишта и управљање ризицима, а 2,5  милиона су мере директних плаћања.

Кроз инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава планирана је набавка квалитетних приплодних грла млечних раса – говеда и оваца, набавка приплодних грла свиња, набавка опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми, набавка машина и опреме за руковање и транспорт стајњака, машина за припрему сточне хране, машина за храњење и напајање животиња, набавка сточних вага. Од прикључне тракторске механизације субвенционисаће се набавка машина за примарну и допунску обраду земљишта,  за  ђубрење земљишта, машина за сетву, заштиту биља, убирање усева и транспорт. Програмом су предвиђени и подстицаји за опрему за пчеларство, подизање нових вишегодишњих засада воћака и винове лозе, подизање и опремање пластеника, као и набавка машина, уређаја и опреме за наводњавање усева. Висина подстицаја ће износити 50 посто од вредности инвестиције (без ПДВ-а).

Суфинансираће се и осигурање усева, вишегодишњих засада, расадника и животиња, а део средстава ће бити реализован и за агромелиоративне мере чији је циљ поправка плодности земљишта.

Од директних плаћања реализоваће се регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у висини од 2 500 динара по једном грлу.

Јавни позиви и конкурси биће објављени на званичном сајту Града, у средствима јавног информисања и на огласним таблама.