Град Крагујевац, Градска управа за развој, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Крагујевца од 12.11.2020. године, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у Елаборат за израду Измене и допуне дела Плана генералне регулације “Насеља Шумарице“ – Северна обилазница у Крагујевцу

 

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 26. новембра 2020. године закључно са 10. децембром 2020. године, у просторијама Града Крагујевца,  (V спрат).

Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложени Елаборат биће пружене  потребне информације и стручна помоћ радним данима од 11,00 до 14,00 сати у просторијама Града Крагујевца (V спрат). Увид у Елаборат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Примедбе и сугестије на изложени Елаборат у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или путем ПТТ Србија) упутити Градској управи за развој, Одељење за опште и правне послове, (канцеларија 40), Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 10.12.2020. године.

Sumarice SEV. obilaznica