Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у Елаборат за израду Плана детаљне регулације

,,Парк језеро Бубањ”

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 2.12.2021. године закључно са 16.12.2021. године у просторијама Града Крагујевца, (V спрат). Увид у Елаборат може се остварити  на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. Потребне информације и стручну помоћ заинтересованим лицима  даваће Иван Радуловић, главни урбаниста града Крагујевца,  радним данима од 13-14 часова, уз претходно заказивање термина на телефон 034 335-324.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Примедбе и сугестије на изложени Елаборат у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или путем ПТТ Србија) упутити Градској управи за развој и инвестиције, Служби за просторно планирање, (канцеларија 406), Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 16.12.2021. године.

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Елаборат за израду Плана детаљне регулације  ,,Парк језеро Бубањ” можете преузети на следећем линку: