Град Крагујевац, Градска управа за развој и инвестиције, на основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), оглашава

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у елаборате за израду

1.Плана детаљне регулације ”Бешњаја” у Крагујевцу

2. Плана детаљне регулације ”Индустријске зоне Самар” у КО Корман

Рани јавни увид траје 15 дана а почиње даном оглашавања 24.03.2022. године закључно са 7.04.2022. године у просторијама Града Крагујевца, (V спрат). Елаборати ће бити објављени и на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs.

Рани јавни увид се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора за изградњу објеката, да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Примедбе и сугестије на изложене елаборате у току раног јавног увида могу се у писаној форми (на шалтеру 13 у згради Града Крагујевца или препорученом пошиљком) упутити Градској управи за развој и инвестиције, Служби за просторно планирање, (канцеларија 406), Трг слободе 3, 34000 Крагујевац, закључно са 7.04.2022. године.

Нацрте ПДР – а ”Бешњаја” у Крагујевцу и ПДР – а ”Индустријске зоне Самар” у КО Корман можете преузети на:

Icon

РАНИ ЈАВНИ УВИД у елаборате за израду ПДР ''Бешњаја'' у Крагујевцу и ПДР ''Индустријске зоне Самар'' у КО Корман
26.98 MB 2 датотека(е) 125 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
PDR – a ”Industrijske zone Samar” u KO Korman.pdfПреузми
PDR – a ”Bešnjaja” u Kragujevcu.pdfПреузми