1. Захтев носиоца пројекта за одлучивање о потреби процене утицаја:

Базне станице за мобилну телефонију “TELEKOM SRBIJA” ad Kragujevac, – ПРОЈЕКТА радио  базна станица мобилне телефоније “КГ – Станово 2” KG127 KGU127 KGO127 KGL127,   на кп.бр. 8098 КО Крагујевац 3, Улица Радована Мићовића бр. 25А у Крагујевцу, на територији града Крагујевца

 1. Евиденциони број захтева:
 2. Број досијеа: XXV-02-501-210/20, од 18.09.2020. године
 3. Подаци о подносиоцу захтева/носиоцу пројекта:
  1) име/назив предузећа: “TELEKOM SRBIJA” ad Kragujevac, – из Београда, улица Таковска број 2, 11 000 Београд

3) подаци о регистрацији:
4) шифра делатности: 6110
5) контакт особа: Слободан Илић”,  Крагујевац,  телефон 034-330-176, 064-653-2343, е-mail: slobodan.ilic@telekom.rs

 1. Подаци о прилозима уз захтев носиоца пројекта
  1) упитник – Прилог 2 или 4:

2) мишљења и услови надлежних органа и организација:
– РАТ у износу 2090.00 динара

-Решење број ROP – KRG – 35966-ISAW-2019 од дана 05.02.2019. године издато од Одељења за обједињену процедуру

-КОПИЈА ПЛАНА број 953-1/2015-654 од 28.04.2020. године- Служба за катастар непокретности Крагујевац,

– ПРЕПИС ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ број 952-1/2015-3077 од 30.04.2015. године – Служба за катастар непокретности Крагујевац,

– Графички прилози

– “КГ – Станово 2” KG127 KGU127 KGO127 KGL127,   на кп.бр. 8098 КО Крагујевац 3, Улица Радована Мићовића бр. 25А у Крагујевцу, на територији града Крагујевца

-доказ о плаћеној републичкој административној такси у износу 2.090,00 динара.

3) друга документација:

– Стручну оцену оптерећења животне средине у локалној зони радио-базне станице мобилне телефоније “КГ – Станово 2” KG127 KGU127 KGO127 KGL127,    број ЕМ -2020-116/SO од 31.08.2020. године

– Извштај о испитивању нејонизујућег и електромагнетног зрачења број  EM – 2020-116/IZ од 19.08.2020. године коју је израдила лабораторија “W – line” Београд, Аутопут за Загреб бр. 22, 11080 Београд

–  Одлука о потреби процене утицаја:
Решење да није потребна процена утицаја донето: 15.10.2020.

1) назив надлежног органа: Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за привреду и друштвене делатности – Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине
2) датум и број: XXV-02-501-210/20, од 16.09.2020. године

 1. Подаци о обавештавању јавности:
  Дневни лист “Новости”:

Обавештење да је поднет захтев 22.09.2020.

Обавештење да је донето решење 15.10.2020.

Обавештење заинтересованих институција о поднетом захтеву 24.09.2020.

Обавештење заинтересованих институција о донетом решењу 15.10.2020.

Обавештени: МЗ “Станово”,  Институт за јавно здравље, Завод за здавствену заштиту радника, ЈКП “Водовод и канализација”, Одељењe инспекцијског надзора заштите животне средине и туризма, Инспекцију за заштиту животне средине Града Крагујевца,  Природно математички факултет, Еколошко удружење “Младен Караман”, ЈП “Урбанизам”

 

2) о јавној презентацији/расправи:

3) подаци и документи о учешћу јавности:

 1. Жалба.
 2. Одлука по жалби.
 3. Подаци о достављању одлуке по жалби.
 4. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  12. Подаци о прилозима уз захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

  13. Подаци о прибављеним мишљењима на захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину.

 5. Одлука о обиму и садржају студију о процени утицаја на животну средину.

  15. Подаци о обавештавању о одлуци о садржају и обиму студије о процени утицаја на животну средину.

  16. Одлука о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

 6. Подаци о обавештавању о одлуци о обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.
 7. Захтев носиоца пројекта за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
 8. Подаци о
  1) студији о процени утицаја на животну средину;
  2) прилозима уз захтев носиоца пројекта за давње сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
 9. Подаци о правним и физичким лицима и стручњацима који су израдили студију о процени утицаја на животну средину.
 10. Подаци о обавештавању о пријему студије о процени утицаја на животну средину, о заказивању и одржавању јавне расправе.
 11. Подаци о достављању носиоцу пројекта мишљења на студију о процени утицаја на животну средину.
 12. Подаци о пријему измењене и допуњене студије о процени утицаја на животну средину.
 13. Подаци о достављању студије о процени утицаја на животну средину техничкој комисији.
 14. Извештај техничке комисије и подаци о изменама и допунама студије о процени утицаја на животну средину.
 15. Одлука о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.
 16. Подаци о достављању/објављивању одлуке о давању/одбијању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
 17. Подаци о инспекцијској контроли:.
  1) датум и време контроле:
  2) имена лица присутних током вршења инспекцијске контроле:
  3) начин вршења инспекцијске контроле:
  4) записник о извршеној инспекцијској контроли:
  5) наложене мере:
  6) изречен е санкције:
 18. Подаци о овлашћеном лицу