Градска управа за друштвене делатности града Крагујевца позива родитеље, старатеље, усвојитеље или хранитеље деце која се налазе на Изводу из листе чекања, односно на Закључку о додатном бодовању и рангирању деце за коју је поднета допуна документације од 61.9971 закључно са 61.9416 односно на Закључку од 100 до 61.9910 бодoва, да поднесу захтев за признавање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице за радну 2022/23. годину.

Захтев се подноси на обрасцу који се може преузети на званичној интернет страници града Крагујевца www.kragujevac.rs и на пријемном шалтеру Писарнице у холу зграде Органа града од 21. новембра 2022. године закључно са 02. децембром 2022. године.

Захтеви се могу доставити и путем поште а захтеви достављени електронском поштом неће бити узети у разматрање.

Расположиви капацитети приватних предшколских установa објављени су на званичној интернет страници града Крагујевца, истовремено са Јавним позивом у оквиру кога су и детаљне информације о начину поднешења захтева.

ЛИНК