На основу члана 63. ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење

оглашава

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

  1. УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ”ОБЈЕКАТ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ НА КП.БР. 3006, 3007 И ДЕО КП.БР.2993 КО КРАГУЈЕВАЦ 2” у КРАГУЈЕВЦУ
  2. УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ИЗМЕНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ КОШУТЊАЧКИ ВИС У КРАГУЈЕВЦУ

Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ”ОБЈЕКАТ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ НА КП.БР. 3006, 3007 И ДЕО КП.БР.2993 КО КРАГУЈЕВАЦ 2” у КРАГУЈЕВЦУ и УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ИЗМЕНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ ДЕЛА САОБРАЋАЈНИЦЕ КОШУТЊАЧКИ ВИС У КРАГУЈЕВЦУ, обавиће се у просторијама Градске управе за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење (зграда Управе града Крагујевца, V спрат, канцеларија број 508) у периоду од 08.12.2021. године закључно са 15.12.2021.године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Носилац израде предметних урбанистичких пројеката је ЈП ”УРБАНИЗАМ” КРАГУЈЕВАЦ, а захтеве за израду урбанистичких пројеката је поднео ГРАД КРАГУЈЕВАЦ, Градска управа за развој и инвестиције.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријату за урбанизам и изградњу, Одељењу за послове у области урбанизма, Трг Слободе 3, 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене урбанистичке пројекте биће дата обавештења и пружена потребна стручна помоћ радним данима у времену од 11-14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Татјана Јовановић, тел. 034 306 229, канцеларија број 508, зграда Управе града Крагујевца.

Увид у урбанистички пројекат може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs

Icon

УП ОБЈЕКАТ ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ
12.94 MB 247 преузимања

Icon

УП КОШУТЊАЧКИ ВИС
7.27 MB 35 преузимања