ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима
Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове
Одељење за урбанизам и стамбене послове
Број: XXV 350-308/21
Датум: 20.04.2021. године
Крагујевац

Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријат за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељење за урбанизам и стамбене послове поступајући по захтеву Василић д.o.o из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу објекта на КП бр. 7217/4 КО Крагујевац 4, на основу чл. 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за изградњу објекта у Крагујевцу, на КП бр. 7217/4 КО Крагујевац 4, инвеститора Василић д.o.o из Крагујевца, одговорног урбанисте, Јелена Љ. Стефановић, дипл.инж.арх. лиценца бр.200 1550 16, урађен у складу са чланом 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука, УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 09/20) и Планoм генералне регулације “НАСЕЉА ВИНОГРАДИ“ (“Службени лист Града Крагујевца“, бр. 25/16) а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр 350-503/21 – I- 01 од 15.04.2021 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат.

Начелник одељења
Бојана Дивац, дипл.инж.арх

Icon

УП за изградњу објекта у Крагујевцу на КП бр. 7217/4 КО Крагујевац 4
24.61 MB 2 датотека(е) 20 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP_KP 7217_4 Kg4-Vasilic doo Kragujevac.pdfПреузми 
UP za izgradnju objekta u Kragujevcu na KP br. 7217-4 KO Kragujevac 4.pdfПреузми