Град Крагујевац, Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

  • Урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта за складиштење на КП бр.5816/2 КО Крагујевац 4 и
  • Урбанистичког пројекта пренамене постојећег пословног објекта у предшколску установу у оквиру грађевинског комплекса компаније „Ником“ д.о.о. у Крагујевцу

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта за складиштење на КП бр.5816/2 КО Крагујевац 4 који је израдио Биро за геодетске и инжењерске делатности „ВИЗУРА ИНГ“, Крагујевац, подносиоца захтева Марковић Зорана и Урбанистичког пројекта пренамене постојећег пословног објекта у предшколску установу у оквиру грађевинског комплекса компаније „Ником“ д.о.о. у Крагујевцу, који је израдио „МС АРХИТЕКТУРА“ Крагујевац, подносиоца захтева „Ником“ д.о.о., организује се у трајању од седам дана у периоду од 06.05.2021. године закључно са 12.05.2021. године у просторијама Градске управе за друштвене делатности и послове са грађанима, (зграда Скупштине града Крагујевца V спрат).

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Градској управи за друштвене делатности и послове са грађанима, Секретаријату за обједињену процедуру и стамбене послове, Одељењу за урбанизам и стамбене послове (зграда Скупштине града Крагујевца V спрат), Трг Слободе 3., 34000 Крагујевац.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у изложене урбанистичке пројекте биће пружена потребна стручна помоћ радним даном у времену од 11 – 14 часова. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је Бојана Дивац, тел. 034 306 229.

Увид у урбанистичке пројекте може се остварити на интернет адреси града Крагујевца www.kragujevac.rs