РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: XXV 03 350-530/20
Дана: 25.09.2020.године
Крагујевац

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПОСЛОВЕ СА ГРАЂАНИМА, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ ПРОЦЕДУРУ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ поступајући по захтеву Симовић Зорана, Sweety plus doo из Честина, Гружа, за потврђивање Урбанистичког пројекта за изградњу производне хале за торте и колаче са анексом на к.п. бр. 5459/3 КО Крагујевац 2, на основу чл.63. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), члана 88. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („С. Гласник РС“, БР. 32/2019) и Извештаја о стручној контроли Комисије за планове
Скупштине града Крагујевца, број: 350-872/20-I-01 од 25.08.2020.године,

ПОТВРЂУЈЕ

Да Урбанистички пројекат за изградњу производне хале за торте и колаче са анексом на к.п. бр. 5459/3 КО Крагујевац 2, инвеститора Симовић Зорана, Sweety plus doo из Честина, Гружа, одговорног урбанисте Јелене В. Атанасијевић, дипл.инг.арх. лиценца бр. 200 0167 03, НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ са ПГР „НАСЕЉА ВЕЛИКО ПОЉЕ – ГРОШНИЦА“ (“Службени лист града Крагујевца“ бр. 27/17), Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС,132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („С. Гласник РС“, бр. 32/2019).

Обрађивач,
Јелена Думбеловић,

Начелник одељења,
 Бојана Дивац, дипл.инж.арх.

Icon

УП за изградњу производне хале за торте и колаче са анексом на к.п. бр. 5459/3 КО Крагујевац 2
18.16 MB 3 датотека(е) 57 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
Potvrda UP-350-530-Simović Zoran-potpisano.pdfПреузми 
1-Projekat arhitekture.pdfПреузми 
FIN Odgovor na Izvestaj o strucnoj kontroli UP Sweety.pdfПреузми