РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење
Секретаријат за урбанизам и изградњу
Одељење за послове у области урбанизма
Број: XXX 02-350-1302/21
Датум: 13.10.2021. године
Крагујевац

Градска управа за имовинске послове, урбанизам, изградњу и озакоњење, Секретаријат за урбанизам и изградњу, Одељење за послове у области урбанизма поступајући по захтеву Радосављевић Момчила из Крагујевца, за потврђивање урбанистичког пројекта за изградњу производног објекта за прераду меса на кп. бр. 11965 КО Крагујевац 3, на основу чл. 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21)

ПОТВРЂУЈЕ

Да је урбанистички пројекат за изградњу производног објекта за прераду меса на кп. бр. 11965 КО Крагујевац 3, инвеститора Радосављевић Момчила из Крагујевца, одговорног урбанисте, Звонка Михића, дипл. инж. арх. лиценца бр. 200 0228 03, урађен у складу са чланом 60 – 63. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09, и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука, УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 9/20 и 52/21) и Планoм генералне регулације “НАСЕЉА КОРИЋАНИ ” (Сл. лист града Крагујевца 24/19), а на основу Извештаја о стручној контроли Комисије за планове бр. 350-1917/21 – I – 01 од 29.09.2021 год, која је прихватила наведени урбанистички пројекат.

В.Д. НАЧЕЛНИКA УПРАВЕ
Љиљана Пршић, дипл.правник
СЕКРЕТАР
СЕКРЕТАРИЈАТА
Љиљана Секулић, дипл.правник
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Татјана Јовановић, дипл.инж.арх.
Обрађивач:
Иван Анастасијевић, дипл.инж.арх.

Icon

УП за изградњу производног објекта за прераду меса на кп. бр. 11965 КО Крагујевац 3
22.42 MB 2 датотека(е) 12 преузимања

Прикажи/сакриј листу докумената у архиви

FileAction
UP za izgradnju proizvodnog objekta za preradu mesa na kp. br. 11965 KO Kragujevac 3.pdfПреузми 
Potvrda UP za izgradnju proizvodnog objekta za preradu mesa na kp. br. 11965 KO Kragujevac 3.pdfПреузми